17 Kasım 2007 00:00

Allah Korkusu sansasyonla an?lmas?n

Daha a??lmadan Vakit gazetesinin ?K?stah Sergi? ba?l???yla hedef g?sterdi?i Allah Korkusu sergisi devam ediyor.

Paylaş

Daha a??lmadan Vakit gazetesinin ?K?stah Sergi? ba?l???yla hedef g?sterdi?i Allah Korkusu sergisi devam ediyor. Sergiyi a?an Hafriyat Grubu, bas?n?n hem hedef g?steren, hem de polisin bask?lar?n? abartan yay?nlar?ndan ?ikayet?i.
Vakit gazetesinde ?Sanat ad? alt?nda, s?vg? k?lt?r? in?aa ediliyor; a??lmadan tepki toplad?? diye dikkatleri ?zerine ?ekti?i sergiyi a?an Hafriyat Grubu, bu habere ?Daha kat?lacak olan eserler bile ortaya ??km?? de?il? diyerek tepki g?stermi?ti. ?Allah Korkusu? adl? sergi, bu tart??malarla ve yo?un g?venlik ku?atmas?yla 10 Kas?m g?n? a??lm??t?. ?Serginin g?venli?i? i?in gelen polislerin, baz? sanat??lar?n kimlik bilgilerini istemesi ?zerine kamuoyunda eserlere el kondu?u, soru?turma a??ld??? gibi haberler dola?maya ba?lam??t?.
Bunun ?zerine sergi yerinde konu?tu?umuz Hafriyat Grubu elemanlar? duruma a??kl?k getirecek bilgiler verdiler. ?lk a??klamalar? ?Serginin amac? manip?le edildi?i i?in bas?nla g?r??mek istemiyoruz? olan Hafriyat Grubu, gazetelere de yans?yan soru?turma a??ld???, takip edildikleri, savc?n?n ifade ald??? gibi iddialar? reddetti. Hafriyat??lar, ?Sorun sadece buraya a??l??ta ?korumak? ama?l? gelen polislerin, ?? eserin sanat??lar?n?n kimlik bilgilerini istemesi ve sanat??larca verilmesinden ibarettir? dediler.
Dola?an haberler ?zerine eser sahiplerinden Murat Ba?o?lu; eserini kendi iradesiyle sergiden kald?rd?. Polisin dikkatini ?eken di?er iki eser sergilenmeye devam ediyor. Ba?o?lu, sergi g?revlilerine bu serginin ?namaz k?lan Atat?rk? afi?iyle an?lmamas? ve serginin verimlili?i a??s?ndan kald?rd??? a??klamas?n? yapm??. Kimlik bilgileri al?nan Ba?o?lu ve Zeynep ?zatalay kamuoyuna y?nelik bir a??klama yapmaktan ka??nd?.
Kemalizm ve ibadet
Kimlik bilgileri al?nan sanat??lardan Hakan Ak?ura ise ?Kemalizm bir ibadet bi?imidir? ismini ta??yan afi?i hakk?nda su? duyurusunda bulunuldu?unu ??renmesi ?zerine Hafriyat Sanat Grubu?nun avukatlar? eliyle Cumhuriyet savc?l???na bir mektup yazd?. ?nternet ortam?nda da yay?lan bu yaz?da Ba?o?lu, Yazar Murat Belge?nin bir r?portaj?nda ge?en ?Bizde Cumhuriyet?le birlikte olu?an ideoloji tamamen sek?ler bir alternatif de?ildir. Kemalizm bir ibadet bi?imidir. D?nya tarihinde k?sa bir yer tutsa da, bu sek?larizasyon s?recine girmi? olmak, Allah?? kaybetmi? olmak demektir...? s?z?nden hareketle ?Kemalizm bir ibadet bi?imidir? adl? eseri ?retti?ini belirtiyor. Ba?o?lu, s?zlerini ??yle s?rd?r?yor: ?T?rkiye Cumhuriyeti?nin resmi ideolojisi Kemalizm?dir ve paradoksal olarak devletin, ordunun ve bu resmi ideolojinin takip?isi olan insanlar?n siyasal islama kar?? ??k??lar?nda Atat?rk bir peygamber gibi an?lmaktad?r. Afi?im, tam da bu ?eli?kinin d??avurumudur.?
Kendilerini ?Sanatsal ve k?lt?rel deneyimlerin payla??lmas?yla yeni projelerin ?retildi?i, uyguland???, ba??ms?z bir ?e?itli sanatlar alemi? olarak tarif eden Hafriyat elemanlar?; sergileri i?in bir sansasyon beklemediklerini ve b?yle bir durumu da istemediklerini belirtiyor. Serginin amac?n?, ?Korkunun bir tanr? olu?turmas? ve tanr? ad?na bu korkunun kullan?lmas?n?, korku k?lt?r?n?? sorgumak olarak a??kl?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
Memik Horuz
ÖNCEKİ HABER

?Vatanda? Mustafa?n?n galas? yap?ld?

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa