ZEUS SUNA?I

 • Kral Polidektes, karde?inin evlatl??? g?zel Danae ile evlenip huzurlu bir ya?am s?rmek istiyordu.


  Kral Polidektes, karde?inin evlatl??? g?zel Danae ile evlenip huzurlu bir ya?am s?rmek istiyordu. Ne var ki Danae?nin yeti?kin o?lu Perseus?u d??ledi?i mutlulu?un ?n?nde bir engel olarak g?r?yordu. Bu y?zden de bir ?ekilde yok etmeye karar verdi onu!... Y?netti?i ?lkenin yak?nlar?ndaki bir adada ya?ayan ve Gorgon denen korkun? canavarlar geldi hemen akl?na. Say?lar? ?? olan bu canavarlar?n en ?nl?s? Medusa?yd?; kimse ona yakla?am?yordu... ??nk? onun y?z?n? g?renler bile hemen ta? kesiliyordu!
  Kral bir sabah Perseus?u yan?na ?a??rd?. Ona gen?li?i ve g?c? konusunda ?vg?ler ya?d?rd?... Sonra da s?zkonusu Gorgon canavarlar?ndan s?z a?t?. ?D???n arma?an? olarak birinin bana Medusa?n?n kesik ba??n? sunmas?n? ?ok isterdim!? dedi.
  Perseus kral?n yan?ndan ayr?ld?; Medusa hakk?nda bilgiler edindi. Haliyle kral?n art niyetini hemen sezinledi: Kral, kendisini Medusa yoluyla yok edecek, sonra da rahat rahat anas? Danae?yi saray?ndaki haremine kapatacakt?! Gen?li?ine ve zek?s?na g?venen Perseus, bu kez ?ld?r?c? Medusa?y? krala kar?? kendisi kullanmak istedi. Ve yollara d??t?... Ege adalar?nda, b?t?n Akdeniz co?rafyas?nda sordu soru?turdu; hep Medusa?y? arad?... Hi?bir doyurucu bilgiye ula?amad? uzun s?re...
  Tanr? Hermes?le tanr??a Atena da, Olimpos Tanr?lar ?lkesi?nden Perseus?u bir s?redir yak?ndan izliyorlard?... Onun o yorgun ve umars?z haline ac?d?lar. Ona yard?m etmek istediler. ?stelik bu ?l?ml? Perseus?un anas? Danae, babalar? Zeus?un g?zde sevgililerinden biriydi...
  ?lke ?lke Medusa?n?n izini s?ren Perseus?un kar??s?na ?ok yak???kl? bir delikanl? ??kt? bir g?n: Ayaklar?nda kanatl? sandallar, elinde kanatl? bir asa vard?. Ba??nda da gene kanatl? bir ba?l?k... Biraz yak?ndan bak?nca onun tanr? Hermes oldu?unu anlay?verdi. ?Bak delikanl?,? diye s?ze ba?lad? tanr?. ?Seni bir s?redir izliyorum. Hep o ?? Gorgonlar? ar?yorsun... Onlardan ?l?ml? olan Medusa?y? ?ld?rmek istiyorsun. Ama ?nce sen Kuzey N?mfeleri denen perik?zlar?n? bul. Medusa?y? ?ld?rebilmen i?in bu g?zel k?zlar?n sana gerekli olan ?? ?eyi vermesi gerek: Seni g?r?nmez k?lacak bir ba?l?k, kanatl? sandallar ve b?y?l? bir ?anta...? Perseus?a gerekli olacak daha bir?ok ek bilgiler verdi tanr? Hermes. Kuzey N?mfeleri?nin yerini bilen ya?l? ve tek g?zl? ?? b?y?c?lerin de yerini s?yledi... Bununla da yetinmedi tanr?... Gorgon Medusa?n?n ba??n? kesebilece?i ?zel bir k?l?? da arma?an etti...
  Tam bu s?ralarda da Olimpos?taki saray?nda tanr??a Atena giyinip ku?anm??; zeytinya?l? kremler, kokular s?r?nm??t?... Hemen kalkan?n? kap?p saray?n?n penceresinden atlad? ve y?ld?zlar?n aras?ndan usulca s?z?lerekten Perseus?la Hermes?in yan?na indi. Tanr? Hermes, bir anda b?t?n Akdeniz?i saran zeytin kokusundan tanr??a Atena?n?n geldi?ini anlad?. Zaten Atena da; ?Bak, bu delikanl?ya ben de bir kalkan verece?im! ? deyip hemen kalkan?n? uzatt? Perseus?a. ???nk? Gorgon Medusa?ya ??plak g?zlerle bakarsan hemen ta? kesilirsin! Bu kalkan ayna gibi parlar. Ona bakaraktan Medusa?ya yakla??r, ba??n? u?urursun...? Bu s?zlerden sonra iki tanr? da aniden yok oluverdi!..
  Tanr? Hermes?in k?lavuzlu?uyla, Kuzey N?mfeleri?nin ya?ad??? ?lkeyi de, onlar?n evlerini de buldu Perseus. Ve de bu g?zel perik?zlar? ?ok b?y?k bir sevecenlikle kar??lad?lar onu... Yemekler, i?ecekler haz?rlad?lar. Hatta tanr? Diyonissos?un son u?rad???nda arma?an olarak getirdi?i ?araplardan da sundular. Geceler boyu ezgiler s?yleyip oyunlar oynad?lar. Daha sonra bu g?zel n?mfeler ne gerekliyse verdiler Perseus?a: sandallar?, ba?l???, torbay?... Art?k sandallar? giyince u?abiliyor, ba?l??? tak?nca g?r?nmez oluyordu. Verdikleri b?y?l? ?anta da i?ine koydu?u nesneye g?re ?ekil al?yordu... N?mfelerin yan?ndan ayr?ld???nda tanr? Hermes geldi hemen yan?na. ?G?rd?n m?,? dedi. ???te alacaklar?n? ald?n. Gel, ?imdi de seni Gorgon Medusa?n?n yan?na g?t?reyim...? Gorgonlar?n yan?na vard?klar?nda Perseus?un talihi g?ld? y?z?ne: Canavarlar?n ??? de uyuyordu. Tanr? Hermes, ?l?ml? Medusa?y? g?sterdi Perseus?a. ??nk? di?er iki gorgon ?l?ms?zd?; haliyle onlar? ?ld?remezdi... Perseus hep kalkan?na bakarak Medusa?ya yakla?t? ve i?ini bitirdi. Sonra da n?mfelerin verdi?i b?y?l? torbaya, , Medusa?n?n kesik ba??n? koydu... Tabii ta? kesilmemek i?in hi? bakmad? Medusa?ya...
  Aya??ndaki u?an sandallar?n yard?m?yla, birka? ?lkeye daha u?rad?. En sonunda bal?k?? ya?l? Diktis?le anas? Danae?nin oturduklar? eve geldi: Ev bombo?tu! Bal?k?? a?lar? bile yerlerde s?r?n?yordu!.. K?sa bir soru?turmadan sonra, yoklu?u s?ras?nda olup bitenleri ??rendi. Annesi Danae, kral Polidektes?in evlenme ?nerisini geri ?evirmi?ti! Bunun ?zerine kral, anas?n?n ve Diktis?in ?ld?r?lmesi buyru?unu vermi?ti! O y?zden onlar da Zeus?un yard?m?yla bir tap?na?a saklanm??t?... Perseus do?ruca kral?n saray?na gitti. Sarayda ?lkenin egemenleriyle birlikte kral, bir bayram? b?y?k bir ??lenle ?en?akrak kutlamaktayd?lar. Persus kendini g?r?nmez k?lan ba?l???yla aniden girdi salona. Bir anda kral dahil hepsi de ona ?evirdi bak??lar?n?... Perseus da ?antadaki Medusa?n?n kesik ba??n? ??kar?p onlara do?ru tutunca, herkes ta? kesildi... En ba?ta kral olmak ?zere...
  Perseus anas? Danae?yi al?p do?ruca Argos?a, b?y?kbabas? kral Akrisyos?un ?lkesine vard?... Kral art?k yerinde de?ildi... Halk bir punduna getirip onu s?rg?ne g?ndermi?ti... Kendisine b?y?kbabas?n?n taht?n? sundularsa da kabul etmedi...
  Getirdi?i Medusa?n?n ba??n? Perseus, tanr??a Atena?ya arma?an etti... Atena da onu, babas? Zeus?un arma?an? ve Aygus (Aigus) denen kalkan?n ?st?ne takt?...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net