Grev milyonlar? etkiledi

Alman Demiryollar??nda ge?en temmuz ay?ndan bu yana aral?kl? olarak greve ??kan Alman Makinistler Sendikas??n?n (GDL) ?a?r?s?yla ?ar?amba g?n? ba?layan ve 62 saatin ard?ndan bug?n sona ermesi beklenen makinist grevi, ?lke genelinde etkili oldu.


Alman Demiryollar??nda ge?en temmuz ay?ndan bu yana aral?kl? olarak greve ??kan Alman Makinistler Sendikas??n?n (GDL) ?a?r?s?yla ?ar?amba g?n? ba?layan ve 62 saatin ard?ndan bug?n sona ermesi beklenen makinist grevi, ?lke genelinde etkili oldu.
Grevin ba?lad??? g?n y?k trenlerinin greve ??kmas?n? takiben gece saat 02.00?den itibaren de yolcu trenleri greve kat?ld?. Grev nedeniyle trenlerin y?zde 85?i sefere ??kmad?. Milyonlarca yolcu grevden etkilenirken, bu Almanya?n?n g?rd??? en b?y?k demiryolu grevi oldu.
Grevin bug?n ??le saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Ancak Alman Demiryollar? (DB) y?netiminin, T?S g?r??melerindeki uzla?maz tavr?n? s?rd?rmesi durumunda, makinistlerin gelecek hafta ?s?resiz? greve ??kmas? bekleniyor.
Grev k?r?c?lar?na ra?men...
Alman Demiryollar? (DB) taraf?ndan yap?lan a??klamada, makinist grevinin en ?ok Do?u Almanya?da etkili oldu?u belirtilirken, Bat? Almanya?daki b?lgesel trenlerin de y?zde 50?sinin sefere ??kmad??? dile getirildi.
?zellikle Do?u Almanya?da trenle yap?lmas? gereken ula??m yerine bir?ok yerde otob?sler kullan?ld?.
Makinist grevini ?lke genelinde 500 otob?s seferi d?zenleyerek k?rmaya ?al??an DB ayr?ca 1000 personeli, grevin etkisini azaltmak ?zere grev k?r?c? olarak ?al??t?rd?.
?ehirleraras? uzun mesafe trenlerinin ise y?zde 30?u sefere ??kmad?. ?zellikle ba?kent Berlin, Frankfurt, Hamburg gibi kentlerde ?ehir i?i ula??m da grevden ?nemli ?l??de etkilendi.
Yolcu ve y?k trenlerinde etkili olan grev, di?er sekt?rleri etkiledi. Bir?ok fabrikada, demiryolu ?zerinden yap?lan mal nakli nedeniyle ?retim etkilendi. Hamburg Liman? da grevden etkilendi. Limana y?k g?t?rmesi beklenen trenlerin yar?s? grev nedeniyle sefer yapmad?. Hamburg Liman??na g?nde 200 tren y?k ta??yor.
S?resiz grev uyar?s?
Bu arada Alman Demiryollar? ile ya?ad??? T?S anla?mazl??? nedeniyle greve giden GDL, i?verenin geri ad?m atmamas? durumunda s?resiz greve ??kaca?? mesaj?n? da verdi.
GDL yetkilileri taraf?ndan ?nceki g?n bas?na yap?lan a??klamalarda, ?yeterli bir teklifin yap?lmamas? durumunda ?n?m?zdeki haftadan itibaren s?resiz greve ??k?labilece?i ifade edildi. A??klamalarda, ?GDL?nin ayr? bir T?S imzalama ve yeterli ?cret zamm? alma konusunda kararl? oldu?u? yinelendi.
Di?er taraftan GDL Ba?kan? Manfred Schell ise ?nceki g?n bir kez daha DB y?netimini uzla?maya davet etti. Schell, DB y?netiminin pazartesi g?n?ne kadar bir teklif getirece?ini umdu?unu belirtti. GDL Ba?kan Yard?mc?s? Claus Weselsky ise, ?14 g?n i?erisinde bir uzla?man?n sa?lanabilece?ini? s?yledi.
Karalama kampanyas?
?te yandan DB y?netimi de d?n ?lkenin en b?y?k gazetelerine tam sayfa ilan vererek, GDL ve grevine kar?? karalama kampanyas? ba?latt?. ?Bu ??lg?nl??a son verin Bay Schell? ba?l???yla yay?nlanan ilanda, DB?nin g?r??melerden yana, GDL?nin ise kar?? oldu?u ileri s?r?lerek, ?Bu greve art?k son verin? ?a?r?s? yap?ld?. Gazete ilan?nda, GDL ile ayr? bir anla?man?n kaosa yol a?aca?? da ?ne s?r?ld?. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
Sorun, DB y?netiminden kaynaklan?yor

Rausch ?z?elik

Almanya?da halk?n b?y?k bir k?sm?n?n grevi destekledi?ini belirten Manfred Schell, uzla?mazl???n Alman Demiryollar? (DB) y?netiminden kaynakland???n? vurgulad?.

Say?n Manfred Schell, Alman Makinistler Sendikas?, neden DB?de ?rg?tl? di?er sendikalardan ba??ms?z bir toplus?zle?me talep ediyor?
Biz bu zamana kadar di?er sendikalar?n ?izdi?i T?S ?er?evesinde hareket ettik. 1994?ten beri ?cretlerde gerileme oldu. Fazla mesai ve enflasyonu d??ersek, ?cretlerimizde y?zde 9.5?lik azalma oldu. ??te bu nedenle GDL ayr? toplu i? s?zle?mesi istiyor.

Sendikal dayan??madaki baz? sorunlar greviniz arac?l???yla su y?z?ne ??kt?. Mesela Fransa?da ayn? d?nemde yap?lan grevlerde sendikalar hemen tepki verdi ve dayan??ma i?ine girdi. Bu neden kaynaklan?yor?
Fransa?daki grev k?lt?r? ?ok farkl?. Oradaki yasalar, sendikal haklar konusunda daha iyi. Fransa?da bir sendika, ?Bu yasa bize uymuyor? dedi?i zaman, hemen harekete ge?ebiliyorlar. Almanya?da T?S konusunda anla?ma sa?lanmad???nda ancak greve gidebiliyoruz. Pazarl?k esnas?nda yasalar grev yap?lmas?na engel oluyor. Biz, temmuz ay?nda anla?maya varamad???m?z i?in ?imdi grev d?zenleyebiliyoruz.

Peki grev karar?na siyasi partilerin yakla??m? nas?l?
Baz? partiler verdi?imiz m?cadeleye kar?? ??k?yor. ?rne?in DGB?ye yak?nl???yla bilinen SPD, bizim tek ba??m?za T?S imzalamam?z? istemiyor. Ama halk?n ?o?unlu?u bizi destekliyor. Halk, makinistlerin 1500 Avro?ya ?al??mas?n? do?ru bulmuyor. Baz? parti temsilcilerinin de m?cadeleyi yayg?nla?t?rd???m?zda; sorunun DB y?netiminden kaynakland???n? g?r?p bizim hakl? oldu?umuzu anlayacaklar?na inan?yorum.

Makinist grevine medyan?n yakla??m?n? nas?l buluyorsunuz?
Medyan?n bir b?l?m? m?cadelemize kar?? yay?n yap?yor. Bizi, daha ?ok Alman Demiryollar? (DB) y?netimi su?lu g?stermeye ?al???yor: ?Halk olumsuz etkileniyor?, ?Alman ekonomisi zarar ediyor? ?eklinde anlams?z a??klamalarda bulunuyorlar. DB y?netimi kabul edilebilir bir ?neride bulunsun, biz de grevden vazge?elim. Son 50 y?ld?r yap?lan grevlerde her zaman anla?maya var?lm??, ?imdi anla?ma olmuyorsa bu DB?den kaynaklan?yor, bizden de?il. (D?sseldorf/EVRENSEL)
www.evrensel.net