17 Kasım 2007 00:00

ODT??den T?rkiye?ye bar?? ???l???

D?zeneyen topluluklar?n say?s?n?n 50?den fazla oldu?u ODT? Bar?? G?nleri d?n yap?lan bar?? y?r?y??? ile sona erdi.

Paylaş

D?zeneyen topluluklar?n say?s?n?n 50?den fazla oldu?u ODT? Bar?? G?nleri d?n yap?lan bar?? y?r?y??? ile sona erdi. Bini a?k?n ??renci, asistan, akademisyen ve ODT? ?al??an?, hep bir a??zdan ?bar??, karde?lik ve demokrasi? talep etti. ?Silahlar?n susmas?n? ve demokratik bir ortamda insanlar?n konu?mas?n? istiyoruz? diyen ODT??l?ler ?niversiteler ba?ta olmak ?zere t?m kurumlar? ?bar?? ?a?r?s?n? b?y?tmeye? davet etti. ODT? ??rencileri, Bar?? G?nleri sona erse de bar?? m?cadelesinin devam edece?ini vurgulad?.
ODT? Bar?? G?nleri, d?n bini a?k?n ??renci, asistan, akademisyen ve ODT? ?al??an?n?n kat?ld??? co?kulu bir bar?? y?r?y??? ile sona erdi. Hep birlikte ?bar??, karde?lik ve demokrasi? isteyen ODT??l?ler, ?Silahlar sussun, demokratik bir ortamda insanlar konu?sun? ?a?r?s?n? yapt?.
Sabah saatlerinde ??renciler, k?t?phane bah?esine ?ok say?da ?am fidesi dikerek bir bar?? fidanl??? olu?turdu. Bu etkinli?in ard?ndan Haz?rl?k?ta toplanan ??renciler, halaylarla, t?rk?lerle ??rencileri y?r?y??e kat?lmaya davet etti. ?ODT? bar?? istiyor? yaz?l? bir pankart a?arak y?r?y??e ge?en ??rencilere, baz? akademisyenler, asistanlar ve ODT? ?al??anlar? ile E?itim Sen 5 No?lu ?ube, ODT? i??ilerinin ?yesi oldu?u Tez Koop-?? Ankara 2 No?lu ?ube, D?SK Ankara B?lge Temsilcili?i ile TMMOB?a ba?l? bir ?ok oda da destek verdi.
?Bar?? hemen ?imdi?, ?Silahlar sussun bilim konu?sun?, ?Her ?ey bar?? i?in?, ??iddet ?at??ma istemiyoruz? yaz?l? d?vizler ta??yan ??renciler, hep bir a??zdan ?ODT? hayk?r sava?a hay?r?, ?ODT? bar?? istiyor?, ?Herkes bebek do?ar?, ?Sava?s?z bir d?nya m?mk?n? ve ?ODT? hayk?r halklar karde?tir? sloganlar?n? att?. ?e?itli dillerde bar?? yazan pankartlar ve bar?? bayraklar? da ta??yan ??renciler, renkli g?r?nt?ler olu?turdu.
Karde?lik pankart? indirdiler
??renciler Merkez M?hendislik binas?na geldiklerinde, Da?c?l?k ve K?? Sporlar? Kolu ?yeleri binan?n ?at?s?ndan ?Ya?as?n halklar?n karde?li?i? yaz?l? bir pankart indirdi. ??renciler, arkada?lar?na ?Ya?as?n halklar?n karde?li?i? slogan? ile yan?t verdi. Y?r?y??? yola inerek s?rd?ren ??renciler, Rekt?rl?k ?n?ne geldiklerinde ODT? Rekt?r? Ural Akbulut?u protesto etti. ??renciler Akbulut?un sava? ????rtkanl??? yapt???n? belirterek, ?Apoletli rekt?r istemiyoruz? slogan?n? att?. Y?r?y?? Fizik ?imleri?nde sona erdi.
??iddet ??z?m de?il?
??renci topluluklar? ad?na ortak a??klamay? yapan ?i?dem Usta, ?Bar?? i?inde ya?amak ve ?ocuklar?m?za bar??? miraz b?rakmak i?in sanat?n, sporun, bilimin, birlikte ?retim ve payla?man?n g?c?yle bir dizi etkinlik ger?ekle?tirdik, Bar???n sesini dillendirdik. ODT??de bar?? i?in bir araya gelebilmi? olmam?z, T?rkiye?de hayal etti?imiz dayan??ma, karde?lik ve ho?g?r? ruhunun ger?ekle?ebilece?ine duydu?umuz inanc? g??lendirdi? dedi.
Sava?, ?iddet ve ?at??man?n ??z?m olmad???n? vurgulayan Usta, ?T?rkiye i?inde ya da d???nda ?iddet i?eren herhangi bir eylemin, politikan?n, operasyonda ??z?m arayan zihniyetin kar??s?nday?z. Daha fazla ac?, g?zya??, kan, ?l?m, a??t, toplumsal kampla?ma ve ?at??ma ya?amak istemiyoruz. Biz e?it, ?zg?r ve karde??e bir ya?ama inan?yoruz. Silahlar?n susmas?n? ve demokratik bir ortamda insanlar?n konu?mas?n? istiyoruz.
?niversiteler ba?ta olmak ?zere t?m kurumlar? bar???n sesine kulak vermeye, bar?? ?a?r?s?n? b?y?tmeye davet ediyoruz. T?m i?tenli?imizle bir kez daha bar??, bar??, bar?? diyoruz? diye konu?tu. Usta, Bar?? G?nleri?nin sona erdi?ini ancak bar?? m?cadelesinin devam edece?ini vurgulad?.
Rekt?rl???n salon vermemesi nedeniyle ak?am yap?lmas? planan bar?? ?enli?ini iptal eden ??renciler, a??klaman?n ard?ndan halay ?ekerek, Fizik ?imleri?ni ?enlik alan?na ?evirdi. (Ankara/EVRENSEL)
Demokratik anayasa ??z?m i?in f?rsatt?r

ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda d?zenlenen ?Sivil Anayasa? panelinde konu?an Prof. Dr. Mithat Sancar, tart??ma yerine ?iddet ve ?at??man?n s?rmesi durumunda T?rkiye?de d?nyan?n en ciddi i? sava??n?n ya?anabilece?ini s?yledi. Sancar, halk?n kat?l?m?yla haz?rlanacak demokratik bir anayasan?n K?rt sorununun ??z?m? i?in f?rsat yaratabilece?ini vurgulad?.
Siyaset Bilimi Toplulu?u ile Ekonomi Toplulu?u?nun ortakla?a d?zenledi?i panelde, Ankara ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi ??retim ?yesi Mithat Sancar ile ?nsan Haklar? Derne?i Ba?kan? H?sn? ?nd?l, sivil anayasa tart??malar?n? de?erlendirdi.
Sancar, AKP H?k?meti?nin ba?latt??? anayasa tart??malar?n?n ?sivil? olmad???n? kaydederek, ?Toplumun belli kesimlerini d??layarak y?r?t?len ?al??malar sivillik kavram?n? ba?tan ortadan kald?r?yor. Demokratik ve sivil bir anayasa ancak demokratik bir y?ntemle olu?turulabilir? diye konu?tu. 1982 Anayasas??n?n T?rkl?k ?zerine kurguland???, farkl? kimliklere, k?lt?rlere ve dillere kapal? oldu?unu s?yleyen Sancar, yeni ve demokratik bir anayasada bu anlay???n de?i?tirilmesi gerekti?ini ifade etti.
Yeni bir anayasan?n toplumda tart??maya a??lmas?n?n ?nemine de?inen Sancar, ?Tart??maktan korkmaya gerek yok. Farkl?l?klar de?il, farkl?l?klara tahamm?ls?zl?k ?at??ma nedenidir. Lin? ortam?n?n sona ermesi, fikir ?zg?rl??? ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? ve demokratik bir tart??ma ortam? yarat?lmas? gerekiyor. Tart??ma yerine ?iddet olursa, ?at??ma devam ederse T?rkiye?nin Ruanda?dan, Yugoslavya?dan beter olmas? muhtemeldir? dedi.
H?sn? ?nd?l ise 1982 Anayasas??n?n T?rkiye?nin ?o?ulcu etnik, dinsel, k?lt?rel ve dilsel yap?s?n? yok sayd???n?, insan? de?il devleti esas ald???n?, vatanda?? de?il T?rk? tan?mlad???n? belirterek, AKP H?k?meti i?in haz?rlanan anayasa tasla??nda bu anlay???n de?i?tirilmedi?ini ifade etti. ?nd?l, yeni ve demokratik bir anayasada, bu anlay???n t?m?yle de?i?tirilmesi, insan hak ve ?zg?rl?klerinin g?vence alt?na al?nmas?, anayasan?n insan onuru, ?zg?rl?k, e?itlik ve dayan??ma ?zerine kurgulanmas? gerekti?ini vurgulad?.
Karde??e ya?am m?mk?n
?evre Toplulu?u?nun d?zenledi?i bir ba?ka panelde ise ?DP ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras konu?tu. ??rencilerin yo?un ilgi g?sterdi?i panelde Uras, ?iddet ve ?at??man?n ??z?m olmad???n?n art?k kabul edilmesi gerekti?ini ifade etti. T?rkiye?deki farkl? kimliklerin bir arada ve karde??e ya?ayabilece?ini vurgulayan Uras, ?Karde?lik k?lt?r?n? ?n plana ??karan bir hatt? geni?letmek gerekiyor. DTP?ye bir ?ans tan?nmal?. ?iddetin de?il siyasetin alan? geni?letilmeli? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

K?y?n servis sorunu ??z?lm?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa