Fotoğraf: Evrensel

K?y?n servis sorunu ??z?lm?yor

?anl?urfa?n?n Viran?ehir il?esine ba?l? Ya??ml? k?y?nde, 50 ??renciyi, 7 kilometre uzakl?ktaki okula sadece bir servis arac? ta??yor.


?anl?urfa?n?n Viran?ehir il?esine ba?l? Ya??ml? k?y?nde, 50 ??renciyi, 7 kilometre uzakl?ktaki okula sadece bir servis arac? ta??yor. ?l?e E?itim M?d?rl???, k?ye 3 servis arac? tahsis etti?ini iddia ederken, k?yl?ler b?yle bir durumun olmad???n?, ?ocuklar?n okula gidip gelirken ?ok zorland???n? ifade etti.
?anl?urfa?n?n Viran?ehir il?esinin Ya??ml? k?y?nden 7 kilometre uzakl?kta bulunan Elg?n K?y? ?lk??retim Okulu?na, 45?i ilk??retim 5?i anaokulu ??rencisi olmak ?zere toplam 50 ??renci tek bir servisle gidiyor. ?l?e Milli E?itim M?d?rl????n?n resmiyette tahsis etti?i 3 servis arac?n?n k?ye g?nderilmemesine, k?y sakinleri tepki g?steriyor.
Ya??ml? k?y? sakini ?smail G?nd?z, ?Madem 3 ara? vard? da, biz niye g?rm?yoruz? Bu ara?lar buraya gelmiyor ise nereye gidiyor?? diyerek, Milli E?itim Bakanl????n?n soru?turma ba?latmas?n? istedi. ??rencilerden 3??n?n sabah, di?er 47?sinin ise ??len okula gitti?ini s?yleyen G?nd?z, ??rencileri s?rekli tek bir servisin getirip g?t?rd???n? s?yledi. G?nd?z, ??nceleri sadece 13+1?lik bir arabayd?. O arabada her koltu?a 5-6 ??renci oturdu?u i?in yerine bu 15-16 ki?ilik arac? yollad?lar. ?ocuklar?m?z, yollarda ya?ad?klar? s?k?nt?lar nedeniyle art?k okula gitmek istemiyorlar? diye konu?tu.
Yetkililer duyars?z kald?
Konuyu defalarca Viran?ehir ?l?e Milli E?itim M?d?rl????ne bildirdi?ini belirten G?nd?z, ?Defalarca ?ikayette bulunmama ra?men konuyu g?ndemlerine bile almad?lar? dedi. K?? mevsimiyle birlikte ?ocuklar?n okula gidi?inin daha zor olaca??n? kaydeden G?nd?z, ?unlar? dile getirdi: ?Yolumuz da asfalt de?il ve bu servis arac? k?? aylar?nda buraya giremiyor. ?ocuklar, ya?murlu havada bir kilometreye yak?n yolu y?r?mek zorunda kalacak. Bizim iste?imiz, bir an ?nce bu ula??m sorunu ??z?ls?n.?
Konu hakk?nda g?r??t???m?z ?l?e E?itim M?d?rl??? yetkilileri ise k?yl?lerin aksine, 3 arac?n hizmet verdi?ini iddia etti. (?anl?urfa/D?HA)
www.evrensel.net