DTP hep hedefteydi

22 Temmuz se?imlerinde grup kurarak Meclis?e giren DTP; Genelkurmay, h?k?met ve muhalefet partileri taraf?ndan s?rekli hedef g?sterildi.


22 Temmuz se?imlerinde grup kurarak Meclis?e giren DTP; Genelkurmay, h?k?met ve muhalefet partileri taraf?ndan s?rekli hedef g?sterildi. DTP?yi hedefe koyan a??klamalar?n baz?lar? ??yle:
Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t (1 Ekim 2007-Harp Akademileri): ?Ter?r ?rg?t?ne ter?rist diyemeyen, ter?r ?rg?t? mensuplar?n? ?karde?lerimiz? diye tan?mlayan, T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne ?b?l?c?? diyen bir zihniyetle kar?? kar??ya bulunmaktay?z. Demokratik bir hukuk devleti olan T?rkiye Cumhuriyeti, bu sorunu hukuk i?inde ??zmek zorundad?r.?
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an (9 Kas?m Cuma): ?PKK?y? ?ter?r ?rg?t?? olarak ilan etmeyen DTP?lileri, isim vermeden sert bir dille ele?tiren Erdo?an ??yle konu?uyor: ?Kendisini bu ?lkeye ait hisseden herkes bu ?lkenin, bu milletin bir par?as?d?r. Bu ?lkeye kar?? y?k?c? emeller ve eylemler i?inde olan herkes de T?rk milletinin d??man?d?r.?
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal: (CNN T?rk?te konu?urken): ?Millet onlar? milletvekili se?ti. Milletvekili, se?ildi?i ilin de?il t?m ?lkenin temsilcisidir. Herkes se?ti?i milletvekilinin anlay???n? merak ediyor. Ter?rle m?cadelede net tav?r tak?nman?n ka??n?lmazl??? ortadad?r. DTP, demokratik bir parti midir, yoksa ter?r ?rg?t?n?n uzant?s? m?d?r? DTP, hem ter?r ?rg?t?n?n uzant?s?d?r, hem de T?rkiye?de hukuki siyasi parti olarak devam edecek. B?yle bir ?ey olabilir mi? Bu do?ru de?il.?
MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli (13 Kas?m 2007): ?PKK?n?n TBMM ?at?s? alt?ndaki ma?as? ve s?zc?s? olan DTP isimli bir siyasi kurulu? yer almaktad?r. Etnik b?l?c?l???n siyasi karargah? olan bu parti, T?rkiye?yi b?lmeyi ama?layan ?mral? projeleriyle ortaya ??km??t?r. ?Demokratik ?zerklik Projesi? olarak adland?r?lan ve resmi parti program?na al?nan bu proje, tek kelimeyle bir ihanet projesidir.? (HABER MERKEZ?)
Erdo?an: Yarg?ya intikal etti, konu?man?n anlam? yok

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n DTP hakk?nda kapatma davas? a?mas?yla ilgili olarak, ??ek Cumhuriyeti?ne gelirken bu konulardaki hassasiyetimizi s?ylemi?tim. Bunun d???nda gerek?e olmadan bir ?ey s?ylemiz m?mk?n de?il? dedi.
Ba?bakan Erdo?an, kapatma davas?yla ilgili gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Erdo?an, konuyla ilgili olarak ?unlar? s?yledi: ?Gerek?eyi g?rmeden tabii bir de?erlendirme yapmam?z m?mk?n de?il. Onun i?in gerek?eyi falan g?rece?iz. Ondan sonra arkada?lar?mla de?erlendirmeyi yapaca??m. De?erlendirmeyi yapt?ktan sonra bizler a??klamam?z? yapmam?z gerekiyorsa yapar?z. ??nk? bir yerde de yarg?ya intikal eden konular ?zerinde de ?ok fazla konu?man?n anlam? yok ama ben ?ek Cumhuriyeti?ne gelirken bu konulardaki hassasiyetimizi s?ylemi?tim. Bunun d???nda gerek?e olmadan bir ?ey s?ylemiz m?mk?n de?il.?
Adalet Bakan? mutlu de?ilmi?!
Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin ise, ?Yeni Bir Anayasa konulu tart??ma platformunda b?yle bir haberi alm?? olmaktan dolay? pek mutluluk duymad?m? dedi.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n, ?Parlamento d??? kal?rlarsa, onlar? da da?a g?nderirsiniz? ?eklindeki s?zlerinin an?msat?lmas? ?zerine, ?ahin, ?T?rkiye?nin siyasi parti mezarl??? g?r?nt?s?nden kendisini kurtarmas? gerekti?ini? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net