K?rt partilerine siyaset hakk? yok

DTP?den ?nce kurulan d?rt K?rt partisi, Anayasa Mahkemesi taraf?ndan kapat?ld?.


Yarg?tay Ba?savc?l????n?n ba?vurusu yerinde g?r?l?rse DTP, K?rtlerin legal siyasette kapat?lan 5. partisi olacak. Legal K?rt siyaseti ilk olarak, 7 Haziran 1990 y?l?nda Halk?n Emek Partisi (HEP) ile ba?lad?. Parti, K?rt sorununun ??z?m? konusundaki farkl? fikirlerinden dolay? 7 May?s 1993 y?l?nda Anayasa Mahkemesi taraf?ndan kapat?ld?.
Hemen ard?ndan 14 Eyl?l 1993 tarihinde kurulan Demokrasi Partisi (DEP), bir y?l sonra 16 Haziran 1994 tarihinde kapat?ld?.
25 Haziran 1992 tarihinde kurulan ?zg?rl?k ve Demokrasi Partisi (?ZDEP) de 1994?te kapat?ld?.
Ayn? y?l?n 11 May?s??nda Halk?n Demokrasi Partisi (HADEP) kuruldu. K?rtlerin en uzun s?reli siyaset yapan partisi olma unvan?n? kazanan HADEP de 2003 y?l?nda kapat?ld?.
HADEP?ten sonra kurulan ve haklar?nda kapatma davas? a??lan DEHAP ile ?zg?r Parti de 2005 y?l?nda kendilerini feshettiler.
DTP ise 2005 y?l?nda kuruldu. DTP, K?rtlerin 4. siyasi partisi unvan?n? ta??yor. (HABER MERKEZ?)
EMEP: DTP ?zerindeki ku?atma kald?r?lmal?d?r

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi, DTP?ye a??lan kapatma davas?na tepki g?stererek, kapatma davas?n?n son bir ayd?r t?rmand?r?lan ?rk?? ?oven kampanyan?n bir ?r?n? oldu?unu vurgulad?.
EMEP?ten yap?lan yaz?l? a??klamada, DTP Genel Ba?kan? Nurettin Demirta???n, ?Ter?r zirvesi de?il, gelin demokrasi zirvesi d?zenleyelim? ?a?r?s?n?n muhataps?z kald??? belirtilerek, ?B?ylece, ?lke y?netiminde sorumluluk ta??yanlar?n ve egemen g?? odaklar?n?n K?rt sorununun demokratik tarzda bir ??z?me kavu?turulmas?n? istemedikleri, att?klar? her ad?m? demokratik ??z?m se?ene?ini ortadan kald?rmaya y?nelik olarak att?klar? bir kere daha a??kl?k kazanm??t?r? denildi.
Legal sisayet alan? kapat?l?yor
K?rtlere legal siyaset alanlar?n?n kapat?lmas?, yaln?zca geleneksel ??iddete dayal? ??z?m? yanl?lar?n?n elini g??lendirece?i vurgulanan a??klamada ??yle denildi: ?Anayasa tart??malar?n?n s?rd?r?ld??? bir d?nemde, DTP?nin kapat?lmas? giri?imine kar?? al?nacak tutum, en ba?ta AKP H?k?meti olmak ?zere, herkes i?in bir demokrasi s?nav? olacakt?r. Bu y?zdendir ki, T?rkiye?nin emek, bar??, demokrasi ve t?m ilerici g??lerini DTP?yi, DTP?li milletvekillerinin me?ruiyetini, dokunulmazl?klar?n? ve sorunlar?n? ?zg?rce tart??ma haklar?n? savunmaya ?a??r?yoruz.
Dava geri ?ekilmeli, DTP ?zerindeki ku?atma kald?r?lmal?d?r.? (HABER MERKEZ?)
?DP?li Uras: Kara bir leke

?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras, DTP?ye a??lan kapatma davas?yla ilgili olarak, ?Yarg?tay Ba?savc?s??n?n kapatma davas? a?mas?, T?rk siyaset tarihine yeni bir kara leke d???recektir? dedi. Uras, yapt??? yaz?l? a??klamada, Yarg?tay Ba?savc?s??n?n DTP i?in kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi?nde dava a?mas?n?n, bir ??k?? yolu olmad???n? belirtti. T?rkiye?nin yak?n siyasal tarihinin, ?kapat?lm?? partiler mezarl??? halinde? oldu?unu belirten Uras, ?Yarg? yollar?n? kullanarak toplumsal ve siyasal sorunlara ?are arayan zihniyetler, ?a?da? da demokrat da de?ildir. Kapatma davas? a??lmas?, T?rk siyaset tarihine yeni bir kara leke d???recektir? dedi.
www.evrensel.net