ABD, M??erref?i g?zden ??kar?yor mu?

ABD D??i?leri Bakanl????n?n iki numaral? ismi, Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in OHAL ilan ederek, ikinci darbeye imza att??? Pakistan?a ula??rken, kulislerde Bush y?netiminin, sad?k m?ttefik M??erref?i g?zden ??kard??? konu?uluyor.


ABD D??i?leri Bakanl????n?n iki numaral? ismi, Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in OHAL ilan ederek, ikinci darbeye imza att??? Pakistan?a ula??rken, kulislerde Bush y?netiminin, sad?k m?ttefik M??erref?i g?zden ??kard??? konu?uluyor.
ABD ve ?ngiliz medyas?nda yer alan haberlerde, ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Negroponte?nin, hafta sonu OHAL?in s?rd??? Pakistan?da ?e?itli temaslarda bulunaca?? ifade edilirken, M??erref?e verilecek mesaj?n ise ?olduk?a sert? olaca?? savunuldu. ABD y?netiminden kaynaklar ise ?siyasi ??karlar? pe?ine d??en M??erref?e kar?? sabr?n giderek azald???n?? ifade etti. ?imdi, Washington??n eski ?stihbarat ?efi Negroponte arac?l???yla M??erref?e, daha da ?nemlisi di?er generallere verece?i ?mesaj? konu?uluyor.
Negroponte, ge?ti?imiz hafta ABD Kongresi?nde, ?M??erref?in ABD i?in vazge?ilmez bir m?ttefik oldu?unu? s?ylemi?ti. Ancak g?zlemciler, Washington?da Pakistan?a ili?kin siyasi havan?n bu ?ekilde olmad??? g?r???nde.
Sert mesaj
?ngiliz ?The Times? gazetesi, ?ABD?nin, M??erref?e verece?i mesaj?n olduk?a sert olaca??n?? yazarken, ABD?li ?The New York Times?a konu?an siyasi g?zlemciler ise ABD y?netimi i?inde, M??erref?in g?nlerinin say?l? oldu?unu savunanlar?n say?s?n?n, krizin a??lamad??? her ge?en g?n artt???n? s?yledi.
ABD bas?n?nda ??kan haberlere g?re, M??erref?in OHAL?e bahane etti?i ve ikinci darbenin ard?ndan daha da kangrenle?en Pakistan??n da?l?k Svat b?lgesindeki yo?un Taliban varl???, M??erref?in, ?ter?rle m?cadeleyi? ikinci plana itti?inin, gelecekte de muhalefet liderlerini tutuklatmaktan, ?ter?rle m?cadeleye? zaman bulamayaca??n?n bir g?stergesi.
Uzmanlara g?re ABD, kendisini ter?ristler kar??s?nda Bat? i?in en iyi alternatif olarak g?steren M??erref?e yeni bir alternatif ar?yor.
Yeni alternatif: General Kiyani
Ayn? kaynaklara g?re bu noktada M??erref taraf?ndan Genelkurmay Ba?kanl??? Yard?mc?l????na k?sa bir s?re ?nce atanan General A?fak Pervez Kiyani, ?ne ??kan bir isim. Zira OHAL?in ilk g?nlerinde Kiyani?nin, M??erref?i ev hapsine ald??? iddia edilmi?ti. Hem M??erref?e hem de eski Ba?bakan Benazir Butto?ya yak?n olan Kiyani, Butto?nun siyasete d?n???n? desteklemi? ve Butto-M??erref pazarl?klar?n?n arka plan?nda g?rev alm??t?.
Siyasi g?zlemciler, ?lke ?ap?nda g?venli?i tehdit edecek ?apta protestolar?n ya da ABD?nin Pakistan?a yapt??? askeri yard?m? kesmesi gibi bir tehdidin ba? g?stermesinin, orduyu harekete ge?irecek ko?ullar? olu?turabilece?i g?r???n? payla??yor.
Ge?ici h?k?met
Bu arada Pakistan?da 5 y?ll?k g?rev s?resini tamamlayan meclis, ?nceki g?n feshedildi. Ocak ay?nda yap?lmas? planlanan genel se?imlere kadar ?lke, ge?i? h?k?meti taraf?ndan idare edilecek. Genel se?imleri d?zenlemekle y?k?ml? ge?ici h?k?metin Ba?bakan? ve eski Senato Ba?kan? Muhammedyan Sumro, Devlet Ba?kan? Pervez M??erref huzurunda d?n yemin etti.
Ancak ev hapsi d?n kald?r?lan eski Ba?bakan Benazir Butto ise ge?i? h?k?metini ?kabul edilemez? buldu. 8 y?ll?k s?rg?n sonunda iktidar? payla?mak i?in geldi?i Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?e muhalefet etmeye ba?layan Butto, ?Ge?i? h?k?meti, (M??erref?in partisi) M?sl?man Birli?i?nin uzant?s?ndan ba?ka bir ?ey de?il; kabul edilemez? dedi.
?? g?nd?r evinde g?z hapsinde tutulan Butto, ?Diktat?rlerle m?zakere etmeyiz. Bizim stratejimiz, demokrasinin tesis edilmesinden ibaret? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net