Kosova?da ba??ms?zl?k haz?rl???

Bug?n sand?k ba??na gidecek olan Kosova?da, se?im sonu?lar?ndan ?ok ?ba??ms?zl?k? konu?uluyor.


Bug?n sand?k ba??na gidecek olan Kosova?da, se?im sonu?lar?ndan ?ok ?ba??ms?zl?k? konu?uluyor. S?rp taraf? ile ABD, Rusya, AB ve BM?nin arabuluculu?unda ba?lat?lan m?zakereler devam ederken, Kosova?n?n se?imlerin ard?ndan ?tek tarafl?? ba??ms?zl?k ilan etmesinin ?an meselesi? oldu?u yorumlar? yap?l?yor.
G?zlemcilere g?re bug?n yap?lacak se?imlerde hangi parti ?zafer? kazan?rsa kazans?n, Kosova?n?n g??l? tek bir hedefi olacak: ?S?rbistan?dan ba??ms?zl?k.?
Kosova, 1999 y?l?nda NATO g??lerinin Yugoslavya bombard?man?ndan bu yana BM g?zetiminde y?netiliyor. S?rbistan ile devam eden m?zakereler ise taraflar?n farkl? talepleri nedeniyle t?kanm?? durumda. Bu durumda, AB ve ABD tutumu ile Rusya?n?n da etkili oluyor.
?ngiltere?de yay?nlanan ?The Guardian? gazetesinin, ?Kosova, ayr?lmaya haz?r? ba?l???yla verdi?i haberde ise, bug?n yap?lacak olan se?imlerin ?tek tarafl? ba??ms?zl?k beklentisi? i?inde ge?ece?i belirtildi. 120 sandalyeli yeni meclis ve 30 yerel y?netim i?in yap?lacak se?imlere dair gazete, ?Kosova?n?n, ?ubat ay?na de?in Belgrad ile resmi ba?? bulunuyor. Ancak 10 Aral?k?ta, Kosova?n?n nihai stat?s? konusundaki m?zakereler sona eriyor ve m?zakerecilerin, BM?ye rapor sunmalar? gerekiyor. Eski Ba?bakan Agim ?eku m?zakerelerin sona ermesinin, ?ortak ba??ms?zl?k ilan? deklarasyonu ve uluslararas? toplumun, Kosova?y? tan?mas? i?in pozitif bir ortam sa?layaca??? g?r???nde? diye yazd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net