Beyaz Saray, UAEA raporunu g?rmezden geldi

Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans? (UAEA), ?ran??n n?kleer program? ile ilgili raporunda, bu ?lkenin i?birli?i yapt???n? a??klad?.


Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans? (UAEA), ?ran??n n?kleer program? ile ilgili raporunda, bu ?lkenin i?birli?i yapt???n? a??klad?. UAEA?n?n bu raporuna ra?men ABD, Tahran?a kar?? ?a??rla?t?r?lm??? yapt?r?m tehdidini s?rd?rd? ve raporu, ??ran??n d?nya ile ?al??makla ilgilenmedi?inin g?stergesi? diye yorumlad?.
?ran?a y?nelik yapt?r?mlar konusunda BM?yi s?k??t?ran ABD, yeni yapt?r?mlara Rusya ile birlikte kar?? ??kan ?in?e ise ?engel olma? uyar?s?nda bulundu. Bu uyar? ?zerine ?in ise BM G?venlik Konseyi?nin 5 daimi ?yesiyle Almanya?n?n, ?ran?a daha sert yapt?r?mlar uygulanmas? konusunu ele alaca?? g?r??melerden ?ekildi. Bunun ?zerine toplant? iptal edildi.
?ran memnun, AB rahats?z
?ran ise UAEA?n?n raporunu memnuniyetle kar??lad?. ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, raporu, UAEA?n?n asli g?revini yapmas? diye de?erlendirdi ve ?Bunu olumlu kar??l?yoruz? diye konu?tu. ?ran ba?m?zakerecisi Said Celili ise, ?tehditlere ra?men ?al??malar?n s?rece?ini? ilan etti.
Bu arada ?srail, UAEA?n?n yeni raporunun, ?ran?a y?nelik yeni yapt?r?mlar? ertelemesinden endi?e ederken, Alman h?k?meti ise rapordan memnun olmad???n? bildirdi.
Fransa da ?ran?dan bir kez daha hassas n?kleer faaliyetlerini ask?ya almas?n? istedi. ?ngiltere ise Tahran y?netiminden, n?kleer program?yla ilgili her ?eyi a??klamas?n? istedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net