BES?ten b?t?eye tepki

B?ro Emek?ileri Sendikas? (BES) ?yeleri, kamu emek?ilerinin ?cretlerine y?zde 2 art?? yapan, daha fazla vergi, paral? sa?l?k ve e?itimi ?ne ??karan b?t?eye, kar?? ??k?lmas?n? istediler.


B?ro Emek?ileri Sendikas? (BES) ?yeleri, kamu emek?ilerinin ?cretlerine y?zde 2 art?? yapan, daha fazla vergi, paral? sa?l?k ve e?itimi ?ne ??karan b?t?eye, kar?? ??k?lmas?n? istediler.
?Talan b?t?esine hay?r?, ?Sefalete teslim olmayaca??z? sloganlar?yla Sakarya Caddesi?nde bir araya gelen BES?liler ad?na konu?an BES 2 No?lu ?ube Ba?kan? Cemal Y?ld?r?m h?k?metin uygulamalar?na dikkat ?ekti. AKP?nin, Gelir ?dare Yasas?, Bankac?l?k Yasas? gibi yasalar?n yan?nda ?al??anlar?n i? g?vencesini ortadan kald?rmaya y?nelik ad?mlar att???n? bildiren Y?ld?r?m, 2007 b?t?esinin y?zde 75?inin ilk 7 ayda kullan?ld???n?n alt?n? ?izdi. IMF?nin talimatlar? do?rultusunda ?TV?lerin art?r?larak, halka ka??kla verilenlerin kep?eyle al?nmaya ba?land???n? aktaran Y?ld?r?m ?D?nyada ?rne?i g?r?lmeyecek ?ekilde t?ketim ?ifte vergilendirmeye tabi tutulmaktad?r? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net