Esnaf elektronik beyannameye tepkili


Maliye Bakanl????n?n, bir tebli?le ger?ek usulde vergilendirilen t?m esnaf ve sanatkarlara, beyannamelerini internet ortam?nda g?nderme ve muhasebeciye onaylatma zorunlulu?u getirmesine, esnaf ve sanatkarlardan tepki geldi.
T?rkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Bendevi Paland?ken, beyannamede ?muhasebeci zorunlulu?u? uygulamas?n?n yanl?? oldu?unu bildirdi. Paland?ken, teknik altyap?n?n uygulama i?in yeterli olmad???n? vurgulayarak, ?Yasal olarak bir zorunluluk bulunmamas?na ra?men, mali m??aviri olmayan esnaf ve sanatkarlar?m?z?n beyannameleri vergi dairelerince kabul edilmiyor? dedi. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net