Grevciden grevciye destek

Bir y?l? a?k?n s?redir grevde olan Novamed i??ilerinden, Telekom i??ilerine anlaml? bir destek geldi.


Bir y?l? a?k?n s?redir grevde olan Novamed i??ilerinden, Telekom i??ilerine anlaml? bir destek geldi. Grevi ve ya?anan sorunlar? ?ok iyi bilen Petrol-?? ?yesi kad?n i??iler, Telekom grevinin ba?ar?ya ula?mas? i?in ?5 liran? payla?? kampanyas?na destek karar? ald?lar.
418 g?nd?r grevde olan Novamed?li kad?n i??iler, grevlerinin 33. g?n?nde olan Telekom i??ilerine destek ziyareti yapt?. Antalya G?ll?k Telekom M?d?rl????nde ger?ekle?tirilen ziyarette konu?an Petrol-?? ?ube Y?neticisi ve ??yeri Ba?temsilcisi Fatma ?z?n, ?5 YTL?lik kampanyay?, maddi yan?ndan ziyade s?n?fsal dayan??ma ad?na ?nemsiyoruz. Bizce ?ok anlaml?. Zira grev uzad?k?a paradan ?ok toplumsal dayan??ma ve deste?e ihtiya? duyulur? diye konu?tu. Petrol-?? ?rg?tlenme B?rosu?ndan Cemal Sert de i??i s?n?f? ve sendikalar?n yok edilmek istendi?ini ve ya?anan Telekom grevinin de bu sald?r?lar?n kar??s?nda direni? ve m?cadele merkezi oldu?unu belirtti. Sert, ?Telekom kazan?rsa t?m i??i s?n?f? kazanacak? dedi.
Bu katk? inanc?m?z? tazeledi
Grev g?zc?s? H?lya Top?u ise bu anlaml? destek i?in te?ekk?r ederek, ?rnek davran??lar?ndan dolay? Novamed i??ilerini kutlad?. Haber-?? Antalya ?ube Ba?kan? Alim Zengin ise ??yle konu?tu: ?Novamed grevcilerinin bu destek zarf?n? al?rken duygulanmamak elde de?il. Yakla??k 15 ayl?k grevlerinden dolay? yoksulluk ve s?k?nt?y? y?ksek boyutlarda ya?ayan s?n?f karde?lerimizin bu katk?lar?, bizleri hem duyguland?rd? hem de inanc?m?z? tazeledi. Bundan sonra sadece Novamed ya da Haber-?? grevinin de?il, i??i s?n?f?n?n her eyleminin yan?nda olaca??z.?
Finike E?itim Sen Temsilcili?i de 5 YTL?lik kampanyaya destek verdi. Finikeli e?itim emek?ileri, toplad?klar? yard?mlar? grevdeki Finike Telekom i??ilerini ziyaret ederek teslim ettiler. ??rencilerin de kat?ld??? ziyarette konu?an E?itim Sen Finike Temsilcisi Durmu? ?zsoy, ?Telekom grevine kendi grevimiz gibi sahip ??kaca??z? diye konu?tu. Dayan??ma zarf?n? alan Telekom i??ileri de destekten dolay? te?ekk?r ettiler.
Baret, ?zel say? ??kard?
Tuzla tersane i??ilerinin ??kard??? Baret gazetesi, Telekom greviyle ilgili ?zel say? ??kard?. Telekom grevinin anlat?ld??? ?zel say?da ?5 liran? payla?? kampanyas?na kat?l?m ?a?r?s? yap?ld?. ?zel say?y? d?n sabah Ayd?ntepe Tren ?stasyonu?nda da??tan tersane i??ileri, grevi destekleyeceklerini bildirdiler. ?a?r?ya yan?t veren baz? i??iler, kampanyay? kendi tersanelerine yayacaklar?n? ifade ettiler. Baret gazetesi ve Tersane ???ileri Komitesi, bir hafta s?rd?recekleri kampanyada toplayacaklar? paray? grevcilere verecekler.
Sar?gazi?de bulunan sendikalar, siyasi partiler, muhtarlar ve belediye meclis ?yeleri, Telekom i??ilerini ziyaret etti. Genel-?? ve T?m Bel-Sen Sar?gazi temsilcilikleri, EMEP, ?DP, DTP, TKP, CHP ve SHP ile belediye meclis ?yeleri Serpil Tanr?verdi, Mehmet Y?ld?z, Ersin Tekin ve baz? mahalle muhtarlar?, Ac?badem?de bulunan Telekom ?l M?d?rl????nde i??ilerle bir araya geldi. Ziyarette konu?an EMEP ?l Y?neticisi ?ahin Tanr?verdi, Sar?gazi?de kap? kap? dola?arak Telekom grevini anlatacaklar?n? ve ?5 liran? payla?? kampanyas?na kat?lacaklar?n? ifade etti. Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Sekreteri Sedat Deniz de destek devam etti?i s?rece ba?ar?ya ula?acaklar?n? ifade etti. T?m Bel-Sen 3 No?lu ?ube Ba?kan? Fahrettin A?da? da her t?rl? deste?i vermeye haz?r olduklar?n? dile getirdi.
(???? SEND?KA SERV?S?)
Gece grevcileri ile bulu?tular

T?rk-???e ba?l? ?stanbul ?ubeleri Platformu ?yelerinin, Telekom?da grevi s?rd?ren i??ilere dayan??ma ziyaretleri s?r?yor. Anadolu Yakas??ndaki grev yerlerine ?nceki gece ziyaret ger?ekle?tiren ?ube ba?kanlar?, grev ba?ar?ya ula?ana kadar dayan??man?n s?rece?ini kaydettiler. ?lk olarak ?l M?d?rl????ne ard?ndan ?mraniye ve Pa?abah?e?ye ziyaret ger?ekle?tiren platform ?yeleri, i??ilere, ?5 liran? payla?? kampanyas? hakk?nda bilgi verdiler. Kampanyay? sevin?le kar??layan Telekom i??ileri, grevin i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu g?rd?klerini kaydettiler. ?ube ba?kanlar?, i??ilere, bug?n Mecidiyek?y?den Gayrettepe?ye yapacaklar? y?r?y??e kat?lmalar? ?a?r?s? yapt?. Ziyaretlere Bas?n-?? ?stanbul ?ube Ba?kan? Levent Din?er, Tez Koop-?? 2 No?lu ?ube Ba?kan? Rabia ?zkaraca, Harb-?? ?stanbul ?ube Ba?kan? G?rb?z ?zdemir ve T?MT?S 2 No?lu ?ube Ba?kan? Ali R?za Atik kat?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net