Alacakl?yken bor?lu oldular

Edirne Sazl?dere Mevkii?nde kurulu olan Tekstiplik Fabrikas??nda ?al???rken i?lerinden olan i??ilere, bir darbe de mahkemeden geldi.


Edirne Sazl?dere Mevkii?nde kurulu olan Tekstiplik Fabrikas??nda ?al???rken i?lerinden olan i??ilere, bir darbe de mahkemeden geldi. 2006 Tammuz ay?nda sermaye s?k?nt?s? gerek?esi ile ?cretsiz izine ??kart?lan i??iler, iki ay sonra fabrikaya al?nmam??; TEKS?F Edirne ?ube Ba?kan? ?aban Girgin, patronun k?t? niyetli olmad???n? s?yleyerek, i??ilerden iki ay sabretmesini istemi?ti. ?ki ay?n ard?ndan i?e al?nmayan i??iler dava a?m??, mahkeme, k?dem ve ihbar tazminatlar?n?n ?denmesi karar?n? alm??t?. Yarg?tay, sendika ile patronun yapt??? protokol gere?i ihbar tazminat?n?n ?denmemesini karara ba?lam??t?. Bu karar ile zaten ma?dur olan i??ilerden, bir de ki?i ba?? 600 YTL avukat ve masraf paras?n? ?demeleri istendi. 350 Tekstiplik i??isi, d?n Edirne Merkez PTT ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. ???iler ad?na konu?an H?seyin Dik, ?Sabredin, dediler sabrettik; okullar a??ld?, ?ocuklar?m?z?n ?nl?klerini, kitaplar?n?, defterlerini bor?la ald?k. ?cret almadan k??lar ya?ad?k, paras?z bayramlar ya?ad?k, her ?ocuk gibi bayraml?k isteyen ?ocuklar?m?za, eskilerini y?kay?p bayraml?k yapt?k. Bug?n ya?ad?klar?m?z? asla hak etmedik. Biz hakk?m?z? istiyoruz. Bu konuda ???l???m?z?, ba?ta valimiz olmak ?zere, emekten yana partilerin, sendikalar?n ve Edirne halk?n?n duymas?n? istiyoruz? diye konu?tu. (Edirne/EVRENSEL)
www.evrensel.net