G?l: PKK nedeniyle Irak?? destekleyemiyoruz

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, PKK nedeniyle Irak?a siyasi ve ekonomik alanda yapmak istedikleri kadar katk? yapamad?klar?n? s?yledi.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, PKK nedeniyle Irak?a siyasi ve ekonomik alanda yapmak istedikleri kadar katk? yapamad?klar?n? s?yledi.
23. ?slam Konferans? Te?kilat? (?KT) Ekonomik ve Ticari ??birli?i Daimi Komitesi (?SEDAK) toplant?s?nda konu?an Cumhurba?kan? G?l, Irak?ta yanl?? y?netim ve ?ahsi ihtiraslar y?z?nden Irak??n milyonlarca insan?n? kaybetti?ini ve geni? kaynaklar?n? bo?a harcad???n? s?yleyerek, halinin ibret verici oldu?unu belirtti. G?l, ?Irak??n kuzeyinde kendisine hareket alan? bulan PKK ter?r ?rg?t?n?n faaliyetleri y?z?nden Irak?a siyasi ve ekonomik alanda yapmak istedi?imiz katk?lar s?n?rl? kalmaktad?r. PKK?n?n ?lkenin kuzeyinde g?venli b?lgeler bulmas?na g?z yumanlar, daha fazla i?birli?ine gidilmesini engellemektedir. T?rkiye, her hal?karda kendisine Irak??n kuzeyinden gelen ter?r belas?yla sonuna kadar m?cadele edecektir? dedi.
Reform s?reci ya?an?yor
Irak?taki sorunun ??z?m? i?in ?KT?ye ?nemli g?revler d??t???n? ifade ederek toplant?da yap?lacak ?al??malar?n, ?lkelerin bar?? ve refah?na katk? sa?lamas? temennisinde bulunan G?l, ??slam ?lkeleri h?k?metlerinde, daha iyi bir y?netim olu?turma konusunda bir bilin? do?makta ve adeta bir reform s?reci ya?anmaktad?r? diye konu?tu.
23. ?SEDAK toplant?s?, Kuran okunarak ba?larken, G?l de konu?mas?na besmele ile ba?lad?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net