Fotoğraf: Evrensel

EMEK D?NYASI

 • ?ek Cumhuriyeti gezisi ?ncesinde yapt??? a??klamada Ba?bakan Erdo?an, ?s?n?r ?tesi harekat?la ilgili ?harekat ba?l?yor? haberi bekleyen gazetecilere; ??lk hedefimiz silah b?rakt?rmak? dedi.


  ?ek Cumhuriyeti gezisi ?ncesinde yapt??? a??klamada Ba?bakan Erdo?an, ?s?n?r ?tesi harekat?la ilgili ?harekat ba?l?yor? haberi bekleyen gazetecilere; ??lk hedefimiz silah b?rakt?rmak? dedi. MHP ve CHP de beklendi?i gibi, bu a??klamaya; ?ter?ristleri cesaretlendirmek?, ?Kuzey Irak ?st?nden PKK ile pazarl?k yapmak?, ?Tezkereyi suland?rmak? gibi gerek?elerle tepki g?sterdiler. DTP ise bu a??klamaya destek verdi ve ?e?itli d?zeyde y?neticilerden, ?silah b?rak?lmas?? i?in giri?imler yapacaklar?na dair a??klamalar geldi.
  MHP?nin, DTP?li milletvekillerinin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? i?in yapt??? hamleye kar?? da Ba?bakan; ?DTP?li vekillerin dokunulmazl???n?n kald?r?lmas? demenin, onlara ?da?a ??k?n? demek olaca???n?, ?onlar?n siyasalla?mas?n? te?vik etmek gerekti?i?ni s?yledi. Ancak Ba?bakan, d?n?p DTP?lilere ?atmay? da ihmal etmedi; ?Ter?r ?rg?t?ne ter?rist demiyorlarsa onlarla bizim hukukumuz olmaz? dedi.
  Bu a??klamalar ?????nda ilk bak??ta Ba?bakan??n, ?rne?in birka? hafta ?ncesine g?re daha makul bir ?izgiye geldi?i s?ylenebilir. Ya da MHP ve CHP?ye g?re Ba?bakan??n daha sorumlu davranmaya ba?lad???...
  ?te yandan Kara Kuvvetleri Komutan? ?lker Ba?bu??un bas?na; ?Art?k bir uygulama s?recine girdik. Karar al?c?lar? rahat b?rak?n ki bu s?re? sa?l?kl? y?r?s?n!? demesi de, Ba?bakan??n s?ylemiyle birle?en bir e?ilime i?aret ediyor.
  Elbette burada, son haftalarda olup bitenlerden sonra; ?Kim neyi ni?in s?yl?yor?, ?D?n neden ?yle derken bug?n b?yle diyorlar?, ?S?n?r ?tesi harekattan vaz m? ge?ildi, yoksa bi?imde mi de?iklik yap?ld??, ?D?n sokaklar? k??k?rtanlar?n birden kuzu postuna b?r?nmesinin sebebi hikmeti nedir?, ?Kuzey Irak partilerinden gelen heyetlerle AKP?lilerin ve Ba?bakan??n dan??man?n?n g?r??mesinin anlam? nedir?, ?H?k?met DTP?ye kar?? ?slup yumu?at?rken, Yarg?tay Ba?savc?s??n?n DTP?nin kapat?lmas?(*) i?in dava a?mas? h?k?mete de bir yan?t m?d?r, yoksa hukuki bir giri?im mi?, hatta ?CHP?nin Kuzey Irak K?rtleri ile uzla?mak i?in plan haz?rlamas?, bu alanda geli?melerin yeniden de?erlendirildi?i anlam?na gelir mi?... gibi pek ?ok soru sorulabilir ve bu sorulara da pek ?ok de?i?ik yan?t verilebilir.
  Ancak bu k??enin s?n?rlar? i?inde tart??may? biraz daraltmakta yarar olacakt?r. ??nk? ortada s?cak bir konu var. Ve DTP?lilerin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? ve DTP?nin yasad??? ilan edilmesi giri?imlerine, Ba?bakan??n kar?? ??kmas? var burada. Bu elbette ki, kendi ba??na al?nd???nda ?olumlu say?lacak? bir tutumdur. Ancak bu tutumun anlam kazanmas?; K?rt sorununun demokratik ??z?m? i?in bir olanak sa?lamas? i?in ?ncelikle de DTP?nin ve onun vekillerinin, belediye ba?kanlar? ve ?teki yerel y?neticilerinin, se?ilmi? ve K?rt halk?n?n temsilcileri olarak kabul edilmesi; sorunun ??z?m?n?n onlarla g?r???lmesinde Meclis ?at?s?n?n (k?rs?s?n?n, komisyonlar?n) ve belediyelerin ?at?s?n?n kullan?lmas? gerekir. Dahas?, DTP?nin ?nerilerinin bir siyasi parti olarak Meclis?te konu?ulmas?; (kabul ya da reddetmek ayr? bir ?ey) sorunun demokratik ??z?m? i?in ba?l?ca ko?ul olarak g?r?nmektedir. Yani sorunun bug?n geldi?i a?aman?n ger?ekli?i budur. Sorun bar?? i?inde ??z?lecekse, burada DTP kilit bir unsurdur ve ona kar?? tutum belirleyicidir.
  Bu ger?eklik bir yana itilerek, bir yandan DTP?li vekillerin sanki dokunulmazl??? yokmu? gibi yarg?lanmalar? s?rd?r?l?r, Yarg?tay Ba?savc?l???, partinin kapat?lmas? i?in d??meye basarken; sadece ?Donulmazl?klar? kald?rmak, onlar? da?a ??kmaya te?vik anlam?na gelir? diyerek, ger?e?i itiraf etmenin bir k?ymeti harbiyesi olmaz. Yani, DTP?li vekiller hem Meclis?te kals?nlar, hem de onlara ?parya muamelesi? yapal?m; ?fkelenince itip kakal?m, politik ??karlar?m?z gerektirdi?inde onlara y?nelik lin? kampanyalar? d?zenleyelim, ama ??ok gerildi, tehlikeli olmaya ba?lad?, yumu?atal?m biraz? diye ortam? yat??t?rmak ihtiyac? do?du?unda da; ?Meclis?ten d??lan?rsa da?a ??karlar? demek, ne demokrasiyle ne de K?rt sorununun ??z?m?n? samimi olarak istemekle ba?da??r.
  Sorunun politik numaralar yap?larak ge?i?tirilmeye, iktidar oyunlar?n?n aleti olarak kullan?lmaya tahamm?l? kalmam??t?r. Bu y?zden bu konuda, sadece esasa ili?kin olmayan konularda iyi niyetli davranmak, vitrine oynamak da yetmez. Bu y?zden de DTP?li vekilleri, sorunun muhatab? g?rmeden ve onlara parya muamelesi yapmaya son vermeden ?Dokunulmazl?k kals?n? demenin bir ciddiyeti olamaz.

  (*) Yarg?tay Ba?savc?l????n?n DTP?nin kapat?lmas? i?in harekete ge?mesi, elbette en ba?ta devlet i?indeki iktidar m?cadelesini akla getiriyor ve Ba?bakan?dan gelen ?Dokunulmazl?klar? kald?rmayal?m?a bir yan?t gibi g?r?n?yor. Bu tavr? sadece Yarg?tay Ba?savc?s??n?n de?il, ama K?rt sorununun ??z?m?nde geleneksel ?ezerek ??zme?yi savunan g??lerin bir tutumu olarak da almak gerekir. Dolay?s?yla Ba?bakan, ?Dokunulmazl??? kald?r?rsak da?a ??k??? te?vik etmi? oluruz? dedi?ine g?re Yarg?tay Ba?savc?l??? ve onun tutumunun arkas?nda yer alanlar da da?a ??kmay? te?vik etmektedirler! B?ylece ?Son ter?rist yok edilinceye kadar operasyonlar s?recektir? stratejisini savunanlar da da?larda daha uzun kalmay? tercih etmi? demektir.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net