Trakya su alt?nda kald?

Trakya?da sa?anak ya???lar nedeniyle bir?ok yerle?im yeri sular alt?nda kald?. Edirne?nin Uzunk?pr? ?l?esinde iki mahallede 200 evi su bast?.


Trakya?da sa?anak ya???lar nedeniyle bir?ok yerle?im yeri sular alt?nda kald?. Edirne?nin Uzunk?pr? ?l?esinde iki mahallede 200 evi su bast?.
Tekirda??da ya???lar s?ras?nda evini su basan 65 ya??ndaki Hatice G?lbahar bo?ularak ?ld?. Kent merkezinde belediye hoparl?r?nden anonslar yaparak halk?n soka?a ??kmamas?n? isterken ta??mal? e?itim g?ren 65 ??renci yollar kapand??? i?in evlerine geri d?nemedi. ?stanbul?a son y?llar?n en ?iddetli ya???? d??t?, bir fabrikada i??iler mahsur kald?.
Uzunk?pr? fel? oldu
Uzunk?pr??de aral?ks?z yakla??k 2 saat kadar s?ren ya?mur, hayat? fel? etti. ?l?ede cadde ve sokaklar g?le d?nd?, yakla??k 200 kadar ev ve i?yerini su bast?, ?ok say?da ara? da yollarda kald?. Su bask?nlar?n?n etkili oldu?u ?ahsuvarbey, A???o?lu ve Kay?k mahallelerinin b?y?k bir k?sm? sular alt?nda kald?. Evlerinde mahsur kalanlar, belediye ekipleri ve vatanda?lar taraf?ndan kurtar?ld?. Ya?murun etkisini yitirmesiyle birlikte tahliye i?in b?lgeye, Edirne merkez ve ?evre il?elerden ?ok say?da takviye ekip g?nderildi. Evlere dolan sular, vidanj?r, motopomp ve i? makineleri yard?m?yla bo?alt?ld?.
Uzunk?pr??n?n tarihinin en b?y?k felaketi ile kar??la?t???n? belirten Belediye Ba?kan? Ercan ?obano?lu, ?27 y?ld?r Uzunk?pr??de ya??yorum. B?yle bir felaket daha ?nce g?rmedim. 2 saat ya?an ya?mur nedeniyle caddeler sular alt?nda kald?. ?ok say?da ev ve i?yeri sularla doldu. Maddi hasar ?ok fazla. Tek tesellimiz can kayb?m?z?n olmamas?. Yaralar en k?sa zamanda sar?lacakt?r? dedi. Yetkililer, zarar tespit ?al??malar?n?n sular?n ?ekilmesinin ard?ndan yap?laca??n? belirtti.
Bir ki?i bo?ularak ?ld?
Tekirda???n ?orlu il?esinde d?n sabaha kar?? ba?layan ya?mur sonras?nda 50 ev sular alt?nda kald?. Evleri basan sular belediye itfaiye ekipleri taraf?ndan tahliye edildi. ?orlu-?stanbul ula??m?n? sa?layan D-100 karayolu De?irmenk?y mevkiinde a??r? ya???lar nedeniyle meydana gelen heyelandan ula??ma kapand?. Marmara Ere?lisi Seymen aras?ndaki yolda, ya???lar nedeniyle ara?lar mahsur kald?. Mahsur kalanlar tanklarla kurtar?ld?. Tekirda? ?ehir merkezinde de evler ve i?yerleri sular alt?nda kald?. Valilik duyurular yaparak vatanda?lar?n soka?a ??kmamas?n? istedi. Tekirda? kent merkezinde de 65 ya??ndaki Hatice G?lbahar zemin kattaki evinde sel sular?ndan bo?ularak ?ld?.
Okullar tatil edildi
Ya???lar ve su bask?nlar? dolay?s?yla Tekirda? merkez ile ?orlu ve Malkara il?elerinde okullar d?n ??leden sonra tatil edildi. Edirne?nin Uzunk?pr? il?esinde de ?ehsuvarbey ?lk??retim Okulu?nda su bask?n? nedeniyle ??renciler evlerine g?nderildi. Ke?an-Mecidiye beldesi aras?ndaki karayolu da, Do?anca K?pr?s??n?n a??r? ya??? sonucu ta?mas?yla ula??ma kapand?. ?te yandan, Mecidiye ?lk??retim Okulu?nda ta??mal? olarak ??renim g?ren 65 ??renci yollar?n sel sular? ile kaplanmas? nedeniyle Mecidiye beldesinde misafir ediliyor.
???iler mahsur kald?
?stanbul?da etkili olan sa?anak ya??? nedeni ile ise 20 ev ve i?yerini su bast?. Edinilen bilgiye g?re, kentte d?n sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman ?iddetini art?ran ya??? nedeniyle Silivri?deki baz? ev ve i?yerinin bodrum ve giri? katlar?na su doldu. Bask?nlar s?ras?nda il?edeki iki ayr? fabrikan?n da aralar?nda bulundu?u baz? binalarda bulunan vatanda?lar ile i??iler bir s?re mahsur kald?. Bu ki?iler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri taraf?ndan vatanda?lar?n da yard?m?yla kurtar?ld?.
TEM Otoyolu ile E-5 Karayolu?nda da trafikte uzun s?re aksama ya?and?. Ya??? dolay?s?yla evlerinde ve arabalar?nda mahsur kalan vatanda?lar ise itfaiye, Yol Bak?m ve Onar?m M?d?rl??? ile Silivri Belediyesi ekiplerince botlar yard?m?yla g?venli yerlere ta??nd?. B?lgeye seyyar mutfak g?nderilerek s?cak yemek servisi yap?ld?. ?anakkale ve Gelibolu?dan ?stanbul istikametine gitmek isteyen s?r?c?lere, Trakya?daki a??r? ya??? nedeniyle Band?rma-Bursa istikametini kullanmalar? ?a?r?s?nda bulunuldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net