?G?da denetimleri etkinle?tirilmeli?

G?da M?hendisleri Odas? taraf?ndan 8-10 Kas?m 2007 tarihleri aras?nda Ankara?da d?zenlenen ?G?da M?hendisli?i 5. Kongresi Sonu? Bildirgesi? a??kland?.


G?da M?hendisleri Odas? taraf?ndan 8-10 Kas?m 2007 tarihleri aras?nda Ankara?da d?zenlenen ?G?da M?hendisli?i 5. Kongresi Sonu? Bildirgesi? a??kland?. G?da zincirinin ?retimden t?ketime t?m halkalar?n? i?ine alarak, g?da i?leme ve muhafaza teknolojisindeki geli?meleri ele almak hedefiyle yap?lan kongrede, AB?ye t?m ?yelik s?recinde T?rkiye g?da sanayisinin zarar g?rmemesi i?in uygulanmas? gereken politikalar tart???ld?.
?niversitelerden, kamu kurumlar?ndan ve ?zel sekt?rden 350 ki?inin kat?l?m?yla hayata ge?irilen kongre sonu? bildirgesinde, g?da denetiminde yetkilerin tek elde toplanmas? gerekti?ine ve g?da g?venli?inin, bitki ve hayvan sa?l???ndan ayr?lamayaca??ndan ?t?r? gerekli d?zenlemelerin yap?lmas?na dikkat ?ekildi. Bildirgede, Tar?m ve K?yi?leri Bakanl????n?n yap?land?r?larak, g?da denetiminin etkinle?tirilmesi, g?da sekt?r?nde kay?t d??? ?al??man?n engellenmesinin de olmazsa olmaz oldu?u ifade edildi. Verilen desteklerin hammadde kalitesi ile ba?lant?l? olmas? ve b?ylece s?rd?r?lebilir kaliteli hammadde arz?n?n sa?lanmas? da istenen bildirgede, T?rkiye?de ulusal beslenme profilinin ??kar?lmas?n?n ?nemine i?aret edildi.
AB uyum s?recinde, g?da sekt?r?n?n AB fonlar?ndan yararlanmas? d???n?len ?ncelikli sekt?rler aras?nda yer almas? vurgulanan bildirgede, Biyog?venlik Kanunu?nun kat?l?mc? bir yakla??mla bir an ?nce yasala?t?r?lmas? gerekti?ine de de?inildi. Ayr?ca, Ar-Ge ?al??malar? i?in AB?den al?nan kaynaklardan yararlanmak i?in kapasite geli?imi sa?lanmas?n?n ?nemli oldu?una i?aret edilen bildirgede, risk analizine y?nelik kontrol sisteminin olu?turulmas? i?in kay?t sisteminin geli?tirilmesi gerekti?i belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net