Anne Karakaya beraat etti

ODT??de ??renci iken jandarma taraf?ndan s?rt?ndan vurularak ?ld?r?len o?lu Ertu?rul Karakaya?y? mezar? ba??nda and??? i?in hakk?nda, ?Su?u ve su?luyu ?vmek?ten dava a??lan 74 ya??ndaki Ay?e Karakaya beraat etti.


ODT??de ??renci iken jandarma taraf?ndan s?rt?ndan vurularak ?ld?r?len o?lu Ertu?rul Karakaya?y? mezar? ba??nda and??? i?in hakk?nda, ?Su?u ve su?luyu ?vmek?ten dava a??lan 74 ya??ndaki Ay?e Karakaya beraat etti.
D?n sabah Salihli Adliyesi?nde g?r?len davan?n 4. duru?mas?na g?zleri g?rmeyen anne Karakaya kat?lmazken, Ertu?rul Karakaya?n?n karde?i Erol Karakaya ve aralar?nda EMEP, ?DP, TKP Salihli il?e ba?kanlar? ile E?itim Sen Salihli Temsilcili?i ba?kan?n?n da bulundu?u 19 san?ktan 12?si haz?r bulundu.
?zmir, ?stanbul ve Manisa?dan gelen ?ok say?da ki?inin izledi?i duru?mada s?z alan san?k avukatlar?ndan Ali Ko?, san?klara at?l? su?un i?lenmedi?ini belirterek, ?Bu dava tamamen politik bir davad?r. Bir annenin kendi o?lunun mezar?na gitmesi kadar do?al bir ?ey yok iken, bu insanlara dava a??lmas? hukuka ayk?r?d?r? dedi.
?stanbul Barosu avukatlar?ndan ?mer Kavili de davan?n ba??ndan itibaren politik oldu?unu vurgulayarak, ?Soru?turma ba?tan beri hukuka ayk?r? ?ekilde y?r?t?l?yor. Soru?turmay? ba?latanlar hukuka ba?l? kalacaklar?na yemin etmelerine ra?men, bu davada hukuku ?i?nemi?lerdir? dedi. ??renci lideri olan Ertu?rul Karakaya?n?n, s?rt?ndan vurularak ?ld?r?ld???n? hat?rlatan Kavili, ?Bu olay?n san?klar? yarg?lanmazken, 74 ya??ndaki annesi mezar?na gitti?i i?in yarg?lan?yor. Bu hatan?n derhal d?zeltilmesi i?in, san?klar?n beraatini talep ediyorum? dedi.
San?klar da s?ra ile s?z alarak kendilerine at?l? su?u kabul etmediklerini belirttiler. Ertu?rul Karakaya?n?n karde?i Erhan Karakaya, ?Abimin mezar?na gitmek su? ise ben bu su?u i?lemeye devam edece?im? ?eklinde konu?tu. Daha sonra karar? a??klayan mahkeme ba?kan?, ?at?l? su?un delillerinin olu?mad???n?? kaydederek, san?klar?n ayr? ayr? beraatlerine karar verdi.
Mahkeme sonras?nda bas?n a??klamas? yapan Avukat ?mer Kavili, ?Geciken adalet yerine geldi? dedi. A??klaman?n ard?ndan Karakaya?n?n mezar? ziyaret edildi. (Salihli/EVRENSEL)
www.evrensel.net