Milli Piyango genel m?d?r? ?ld?r?ld?

Milli Piyango ?daresi Genel M?d?r? ?hya Balak, makam?nda tabancayla vurularak ?ld?r?ld?.


Milli Piyango ?daresi Genel M?d?r? ?hya Balak, makam?nda tabancayla vurularak ?ld?r?ld?.
Olay Balgat Ziyabey Caddesi?ndeki Milli Piyango Genel M?d?rl??? binas?nda meydana geldi. ?al??anlar?n verdi?i bilgiye g?re, sabah mesaiye gelen ?hya Balak??n odas?na ula?mas?ndan k?sa s?re sonra, elinde silah oldu?u belirtilen A.?. de odaya girdi. Bu s?rada odadan ba?r??ma sesleri duyuldu.
Balak??n ?g?venli?i ?a??r?n? diye ba??rmas?n?n ard?ndan silah sesleri geldi ve durum polise bildirildi. Yap?lan ilk incelemede Balak??n olay yerinde ?ld??? belirtildi.
A.???n Milli Piyango ?daresi?nde m?fetti?lik yapt??? ve bir s?re ?nce hakk?nda soru?turma ba?lat?ld??? ?ne s?r?ld?.
Polis taraf?ndan g?zalt?na al?nan Ahmet ?zt?rk, Ter?rle M?cadele ?ubesi?ne ait minib?sle Ankara Emniyet M?d?rl????ne g?t?r?l?rken kurum ?al??anlar? tepki g?sterdiler.
Haks?z kazan? iddias?
Balak?? ?ld?r?lmesinin ard?nda ?haks?z kazan?? husumeti oldu?u iddia edildi. ?ddiaya g?re Milli Piyango ?daresi Genel M?d?r? ?hya Balak?? makam?nda ?ld?ren eski m?fetti? A.?. ile Balak aras?nda, Milli Piyango Vakf??na fazla ve haks?z para aktar?ld??? iddias?yla haz?rlanan rapor ve baz? b?rokratlar? g?revden ald?rma giri?imi nedeniyle uzun s?redir bir husumet ya?an?yordu.
A.??n?n iki y?l ?nce Milli Piyango ?daresi Mensuplar? Vakf??n?n devlete ?demesi gereken paray? geciktirerek 20 y?lda 30 trilyon haks?z kazan? elde etti?i iddias?n? g?ndeme getirdi?i ortaya ??kt?. A.??n?n bir dizi hukuksal inceleme sonucu g?revinden uzakla?t?r?ld??? belirtildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net