Bizi kimse y?ld?ramaz

Sabah beni 5?te evden ald?lar. Sordum arama izniniz var m? diye. Evi arad?lar delik delik. Savc?l?k izni var m? diye sordum tekrar.


Sabah beni 5?te evden ald?lar. Sordum arama izniniz var m? diye. Evi arad?lar delik delik. Savc?l?k izni var m? diye sordum tekrar. Var dediler. Bize savc?l?k karar? var arayaca??z dediler. Ailemin hepsi o saatte uykudayd?. Hepsi uyand?. ?ok karma??k bir ortam oldu. Hayat?mda hi? kar??la?mad???m bir ortamla kar?? kar??ya geldim. Annem hastayd? evde. Kalp krizi ge?irecekti neredeyse. Ondan sonra nereye gidiyoruz dedim. Bizimle geliyorsun dediler. Su?um nedir diye sordum. Bilmiyoruz dediler. Art? hastaneye gittik. Hastaneye gitti?imizde sendika ba?kan?m?zla kar??la?t?m. ?Hay?rd?r ne oldu?? diye sordum. ?Ben de bilmiyorum? dedi. Sonra bizi mali ?ubeye g?t?rd?ler. Mali ?ubede ifade almad?lar. Sonra bakt?m tek tek b?t?n arkada?lar geldi. ?Hay?rd?r? dedim. Ama hi?biri niye g?zalt?na al?nd???n? bilmiyordu. Kimse su?unu bilmiyordu. Bir saat arama ettiler bizi. Nezarete koydular. Nezaretler birer ki?ilik h?crelerdi. Kimse kimseyi g?rm?yordu. Arkada?larla konu?tu?umuzda b?rakm?yordular. Bask? g?rmedik ama kimsenin kimseyle konu?mas?na izin vermediler. Saat ba?? tuvalet izni b?rakt?lar. Y?ksek tansiyon hastas? arkada?lar vard?. Hastaneye g?t?rmediler. Sonra savc?l??a gittik. Ben 15 g?n ?nce de Yeni?ehir Karakolu?nda g?zalt?na al?nm??t?m. Grev k?r?c?lar? engelledi?im i?in. Sonra savc?l??a ??kt?k. Savc? ?ete kurmak, haberle?me ?zg?rl???n? engellemek, ?al??may? engellemek, g?revli memura hakaret ile su?lad? ama hi?bir kan?t g?stermedi. Tutuklanan arkada?lar?m?z? da su?suz yere hi?bir kan?t g?stermeden tutuklad?lar. G?r?nt?ler varm??. Ama Telekom i??isi olmayan Telekom ile alakas? olmayanlar?n g?r?nt?leri var ellerinde. Bizim de?il. Bu iki ki?i g?zalt?nda bize soruyor sen kimsin, ba?kan?n?z kimdir diye. Tan?m?yor bile bizi. Kendi aram?zda grev ile ilgili yapt???m?z telefon kay?tlar?n? kan?t olarak sundular.
Ben Yeni?ehir Karakolu?ndayken haber geldi 2. Takti?in kablolar? kesilmi? diye. Oradaki polislere sordum. Bunu da ben kesmi?im herhalde diye sordum. Onlar da g?lerek, yok sen de?ilsin dediler bana. Savc? bize bununla ilgili hi?bir ?ey sormad?. Bize genel olarak kablo kesmi?siniz diye su?lama y?neltti.
Ben ?u anda i?erideki arkada?lar?m?n yan?nda olmak isterdim. D??ar?da de?il. Ben onlarla olmak isterdim. ??nk? ben ??kt?m onlar tutukland?. ?z?ld?m. B?t?n arkada?lar?m?z ?z?ld?. ?imdi burada grevci b?t?n i??iler de ke?ke bizi alsayd?lar diyorlar. Bizim kenetlenmemiz ?imdi daha da artt?.
T?rkiye?deki i??ilere, i??i olarak birlik ve beraberli?imizi bozmamal?y?z diye seslenmek istiyorum. Bizi kimse y?ld?ramaz.
M. Ayd?n ?ift?i (G?zalt?na al?nan Telekom i??isi)
www.evrensel.net