Vatanda??n hizmet almas? i?in ?al???yoruz

Ben tutuklanan arkada?larla birebir y?llard?r ?al??t?m. Beraber emek verdik Telekom?a. Biz vatan?m?z i?in can?m?z? verebilecek insanlar?z.


Ben tutuklanan arkada?larla birebir y?llard?r ?al??t?m. Beraber emek verdik Telekom?a. Biz vatan?m?z i?in can?m?z? verebilecek insanlar?z. Bizim istedi?imiz b?yle bir grevin hi? olmamas?yd?. Hele hele T?rkiye bu durumdayken bunlar?n ya?anmas?n? hi? istemiyorduk. Olabilecek her t?rl? ?artlarda biz devletimizle beraberiz. Biz gerekirse vatan?m?z i?in ?cretsiz de ?al???r?z. Ama bizim arkada?lar?m?z?n b?yle bir ?eye maruz kalmas? sadece biz de?il b?t?n grevdeki arkada?lar?m?z?n hepsini ?ok ?zd?. Bu insanlar bu ?eyleri hak edecek insanlar de?il. Bunlar ?al??may? seven, bug?ne kadar T?rkiye i?in olsun Telekom i?in olsun can?n? di?ine tak?p onlarla birlikte belli bir ?er?evede ?al??ma azmi olan, ?al??may? seven insanlard?. Amac?m?z bunun b?yle olmamas?yd?. Ama bu olay?n bu ?ekilde olmad??? anla??lacakt?r. Onlar da serbest b?rak?lacakt?r. Temennimiz bu.
Grev hi? iyi bir olay de?il. Temennimiz bunun hi? olmamas?yd?. Ama madem bu devreye girdi. Biz de yasalar?n sa?lad??? olanaklar ?er?evesinde yasalar? ?i?nemeden bu s?reci devam ettiriyoruz. Di?er sendikalar olsun, kurum kurulu?lar, arkada?lar olsun hepsi bir arada. Birlik ve beraberlik i?erisinde bu eylemi s?rd?r?yoruz. Sendikalardan destek al?yoruz, di?er kurulu?lardan destek al?yoruz. Ama temennimiz b?t?n bunlar?n olmamas?yd?.
Biz Telekom?u seviyoruz. Benim gibi ?ebekeci bir insan i?in bir kablonun kopmas? ?ok ac? veren bir olayd?r. Yani vatanda? bunu kesti?i zaman biz can?m?z? di?imize tak?p o ar?zalar? gidermek i?in olsun, vatanda??m?z?n daha iyi hizmet almas? i?in olsun ?ok ?aba sarf ederiz. Bug?n Telekom i??isinin kablolar? kesti?ini s?yl?yorlar. Ben buna inanm?yorum. ?nanmak istemiyorum. Ben bizim aram?zda bu derecede cahil olabilecek, kendi ekmek yedi?i yere zarar verebilece?ine inanm?yorum. Yar?n ?b?r g?n s?zle?me olacak, i? ba??na d?nece?iz. Bu i?ler yine bize kalacak. Biz bu i?leri yapaca??z. Bu mant??a onay vermiyorum. Zannetmiyorum ki hi?bir arkada??m da bu d???ncede olsun. Bu hepimizin mal?, T?rkiye?nin mal? bunu korumak hepimizin g?revi.
Remziye G?r (Telekom i??isi)
www.evrensel.net