Haklar?m?z? alaca??z

Nedense biz greve gitti?imiz g?nden bu yana hakk?m?z? arar, ekmek davas? yaparken vatan hainli?i su?lamas?na maruz kald?k.


Nedense biz greve gitti?imiz g?nden bu yana hakk?m?z? arar, ekmek davas? yaparken vatan hainli?i su?lamas?na maruz kald?k. Bundan dolay? ulusal bas?n, art? emniyet mensuplar?, devlet b?y?klerimiz hep bizi k?t?lediler. Arkada?lar?m?z su?suz, sebepsiz ekmek davas? yaparken ?u anda bir nevi vatan? satm??lar, ihanet etmi?ler kamuoyuna o ?ekilde lanse etmeye ?al???yorlar. Arkada?lar?m?z i?in ?u an ?zg?n?z hepimiz. Y?llard?r bu kablolar kesiliyor. Ama hi?birini kamuoyuna yans?tmad?lar. Ama ?imdi kesilen kablolar? bizim sabotaj yapt???m?z ?eklinde bizi k?t?lemeye ?al???yorlar.
Bu bask?lar, yalan ve iftiralar bizi hi?bir zaman y?ld?ramaz. Sonuna kadar da biz direnece?iz. Ve direne direne de alaca??z biz bu haklar?m?z?. Hi?bir zaman bu ?eyden vazge?meyece?iz. Bu benim en do?al hakk?md?r. Bask?yla, tehditle, vurmakla hi?bir yere var?lmaz. Ve sonuna kadar da bu i?in m?cadelesini verece?iz. Sonuna kadar m?cadele edece?iz ve hakk?m?z? alaca??z.
Grevin ilk ba??ndan beri b?t?n i??ilerin kol kola olmas?n? ve dayan??may? ?ok g?zel buluyorum. ???inin dostu yine i??idir. Ba?ka kimse olamaz. ??verenden dost olmaz.
Enver Turan (Haber-?? Suri?i ??yeri Temsilcisi)
www.evrensel.net