ekmek kuran ?arps?n mazot 1 ytl olacak!

 • Dikkat ediyorum da bu memlekette benden ba?ka ara?t?rmac? gazeteci yok! Her yaz?mda yeni belgeler,


  Dikkat ediyorum da bu memlekette benden ba?ka ara?t?rmac? gazeteci yok! Her yaz?mda yeni belgeler, yeni bilgiler a??kl?yorum. Aferin bana! Sa? olsun minik ku?lar?m ?u son g?nlerde yemlerinden biraz kesmeme ra?men memleketi didik didik edip bana bilgi getiriyorlar. Dikkatli okuyucular?m ise beni rahats?z etme u?runa da olsa ara s?ra soruyorlar, sizin minik ku?unuz ka? tane? Elbette bir tane de?il! Bu kadar bilgiyi bir tek ku?un getirece?ini akl?n?z kesiyor mu! Minik ku?lar?m o kadar ?ok ki say?s?n? ben de bilmiyorum. En son bir tanesini Tansu ?iller-Sel?uk Parsadan olay?n? ara?t?rmas? i?in g?revlendirdim. En k?sa s?re i?erisinde tarihte gizli kalm?? hi? bir ?ey kalmayacak. Bu s?ralar gerek yurt i?inde gerekse yurt d???nda yeni temsilcilikler a?mak istiyorum. Minik ku?lar?m oralara gittiklerinde yabanc?l?k ?ekmesinler, yiyip i?sinler! D?n sabah minik ku?lar?mdan biri geldi, madem ki, dedi, elini ta??n alt?na koydun, bunlar? da a??kla! A??kla dedikleri ise bu g?nlerde pek de ?nemli olmamakla birlikte tarihe ???k tutmas? bak?m?ndan ?ok ?nemli ?eyler! ??te size 1. Mazot Sava?lar? Fatihi Cem Uzan??n 22 Temmuz Se?imlerinde kullanmak isteyip de etraf?ndakiler taraf?ndan kullan?lmas? istenmeyen hi?bir yerde g?remeyece?iniz ve g?n y?z?ne ??kmam?? se?im vaatleri:
  - Boynuz kula?? ge?meyecek, eski kula?? delikler tedav?lden kald?r?l?p yerine yenileri piyasaya s?r?lecek.
  - Cemre sadece k???n de?il yaz?n da d??ecek!
  - Ate? olmayan yerden duman t?tecek, t?ten dumanlar?n s?rekli olmas? i?in yang?na k?r?kle gidilecek.
  - Cemre d??meden ?nce ?gonk? sesi ile vatanda?lara duyurulacak.
  - Suyun kald?rma kuvvetine b?lgesel s?n?rlama getirilecek. F?rat ve Dicle Nehrine d??enler bu haktan yararlanamayacak!
  - Cemre 6 ayda bir d??ecek.
  - Ofsayt kald?r?lacak, ofsayta d??en futbolcuya ?ofsayta d??enin dostu olmaz? maa?? ba?lanacak.
  - Televizyonlar antensiz ?ekecek.
  - Saman alt?ndan y?r?t?len sulardan baraj yap?lacak, barajdan ?retilen elektrik G?ney ve G?neydo?u Anadolu illerine ?cretsiz verilecek.
  - At?lar jokeysiz ko?acak.
  - ?stanbul?a Kap-ka?, Trabzon?a Vur-ka?, Diyarbak?r?a Ver-ka? ?niversitesi a??lacak
  - At? alan ?sk?dar?? ge?emeyecek, ?stanbul?a giri?ler KPSS s?nav? ile olacak, 60 puan ve ?zerinde alanlar ?stanbul?a girecek, alt?nda alanlar ise Bolu-Gerede istikametinde konu?land?r?lacak.
  - Cemre memre d??meyecek!
  - Bal tutan parma??n? partimize sokacak.
  - Bu i? yalan ister, talan ister!
  Veli Bayrak [[email protected]]
  www.evrensel.net