k???k sendikan?n b?y?k grevi

Alman Demiryollar??nda 1984 y?l?ndan beri makinist olarak ?al??an G?rdner Uwe ?zerinde grev ?nl???yle, b?y?k grevin ger?ekle?ti?i Per?embe g?n? saat 02.00?den beri K?ln?de merkezi tren istasyonu ?n?nde yolculara neden grevlerini anlay??la kar??lamalar? gerekti?ini anlatan ve sendika taraf?ndan ??kar?lan el ilanlar?n? da??t?yor.


Alman Demiryollar??nda 1984 y?l?ndan beri makinist olarak ?al??an G?rdner Uwe ?zerinde grev ?nl???yle, b?y?k grevin ger?ekle?ti?i Per?embe g?n? saat 02.00?den beri K?ln?de merkezi tren istasyonu ?n?nde yolculara neden grevlerini anlay??la kar??lamalar? gerekti?ini anlatan ve sendika taraf?ndan ??kar?lan el ilanlar?n? da??t?yor. Gelip giden yolculara aylard?r neden greve ??kt?klar?n? ??yle anlat?yor Uwe: ?Benim ve arkada?lar?m?n eline ayda ortalama 1500 Avro net maa? ge?iyor. Hayat pahal?l???, ev kiras? derken ge?inmemiz olduk?a zor oldu. 1994 y?l?ndan bu yana maa?lar?m?zda y?zde 10 azalma oldu?u halde, i?veren halen yeterli bir zam yapmaya yana?m?yor. Demiryollar?nda ?al??anlar?n ?o?u haftada 40 saat ?al???rken, biz 41 saat ?al???yoruz. Bazen de haftada 55 saate kadar ?al???yoruz. Mesai paras? yok. Bu nedenle grevimizi anlay??la kar??laman?z?, destek vermenizi istiyoruz? diyor.
Di?er makinist arkada?lar? da, onunla birlikte sendikan?n ??kard??? el ilan?n? da??tarak, yolculardan ma?dur olmalar?n?n as?l sorumlusunun kendileri de?il, haklar?n? vermeyen ve uzla?maya yana?mayan Alman Demiryollar? (DB) y?netimi oldu?unu anlat?yor. Her g?n trenleri harekete ge?irmek i?in girdikleri tren istasyonu ?imdi, onlara yasak...
Tren istasyonunun i?inde ise yolcular s?rekli, trenlerin kalk?? saatini g?steren panoya bak?yor. Ne zaman yolculuk yapabileceklerini, g?revlilere soruyor. Panoda, grev nedeniyle trenin olmad???n? g?renler ise hay?flan?yor.
Konu?tu?umuz iki yolcudan birisi D?sseldorf?a di?eri kuzey Almanya?daki Schwerin?e gitmek ?zere evden yola ??km??. D?sseldorf?a gitmek isteyen yolcu, ?Ne zaman bir tren bulabilece?imi bilmiyorum. Yetkililer de bir ?ey s?yleyemiyor. Belki de bug?n gidemeyece?im? diyor. Di?er yolcu ise bug?n?n kendisi i?in maceral? bir g?n olaca??n? anlat?yor: ?Do?rusunu sorarsan?z ne zaman evde olaca??m? kestiremiyorum. Daha ?nce saat 16.00?da Schwerin?de olmay? planl?yordum. Hamburg?dan sonra da iki aktarma yapaca??m. Yolculuk i?in k?t? bir g?n se?mi?im anla??lan? diyor.
Her iki yolcu da taraflar?n en k?sa zamanda uzla?mas?n? istiyor.
DB taraf?ndan g?revlendirilenler ise s?rekli yolculara bilgi vermeye ?al???yor. Di?er taraftan da kendilerinin anlay??la kar??lanmas? i?in ?cretsiz kahve servisi yap?l?yor.
Tren istasyonunun bir k??esine kurulan kameralardan ise s?rekli K?ln?deki durum hakk?nda merkeze haberler ve g?r?nt?ler ge?iliyor. Grevin yaratm?? oldu?u ola?an?st? durum ?zellikle i? saatlerinde hissediliyor. Saat 10.00?dan sonra k?smen bir sakinle?me istasyona hakim oluyor.
Kap?da yolculara bilgilendirme amac?yla el ilan? da??tan Uwe, etkili bir grev yapman?n mutlulu?u i?erisinde. ?aban?n bo?a gitmedi?ini s?yleyerek, ?Bug?n ger?ekten etkili bir grev yapt?k. ?imdi DB y?netimine geri ad?m att?rmak i?in s?resiz greve ??kmal?y?z. Ben ve arkada?lar?m hakk?m?z? almak i?in s?resiz greve haz?r?z? diyor.

5 ayl?k grev s?reci
Almanya?n?n en k???k sendikalar?ndan biri olan Alman Makinistler Sendikas? (GDL) ile en b?y?k tekellerden biri olan Alman Demiryollar? (DB) aras?nda s?ren T?S anla?mazl??? nedeniyle ge?en per?embe g?n? adeta doruk noktas?na ??kan demiryollar? grevinin, be? aydan fazla bir ge?mi?i bulunuyor. DB y?netimi ile demiryollar? alan?nda ?rg?tl? ?? sendika; Transnet, GDBA ve GDL aras?nda ba?layan T?S s?recinde, iki sendika anla?may? imzalay?nca; GDL buna yana?mayarak makinistler i?in ayr? bir anla?ma imzalamada ?srar etti.
?lke genelinde 35 bin ?yesi olan GDL, Alman Sendikalar Birli?i?ne (DGB) ?ye olmayan, dolay?s?yla da ?lkedeki i??i hareketi i?erisinde dikkat ?eken bir ?zellik ta??m?yordu. 1867 y?l?nda kurulan Alman Makinistler Derne?i?nin (VDL) devam? olan GDL, 1937 y?l?nda Hitler fa?izmi taraf?ndan yasaklanm??t?. Sava??n bitmesinden hemen sonra 1946?da yeniden ?rg?tlenmeye ba?lam??t?.
?u g?nlerde ad?ndan en ?ok s?z ettiren bu k???k sendikaya kar??, be? ayd?r b?y?k bir sava? y?r?t?l?yor. ?ki sendikan?n imzalad??? T?S anla?mas?n? ?stlenmesi dayat?l?yor. GDL ise adeta ?Biz de var?z, bizi muhatap almak zorundas?n?z? diyerek bu dayatmalara kar?? tav?r al?yor.
Bu tutum asl?nda sendikay? hi? de tahmin etmedi?i bir s?rece getirmi? bulunuyor. ???i haklar?n? budamak i?in s?rekli ?aba g?steren H?ristiyan Demokrat Birlik (CDU) ?yesi olan ve bu partiden milletvekili de se?ilen GDL Ba?kan? Manfred Schell, bug?n gelinen noktan?n asl?nda ?ok bilin?li olarak yarat?lmad???n? s?yl?yor.
Makinistler i?in ayr? bir T?S anla?mas?n?n imzalanmas? ve 1994?ten bu yana art?r?lmayan maa?lara zam yap?lmas? talebi, b?t?n makinistler i?erisinde b?y?k bir destek g?rd?. 6 A?ustos?ta 12 bin makinist i?in yap?lan grev oylamas?nda makinistlerin y?zde 95?inden fazlas? ?Grev? dedi.

15 y?l aradan sonra b?y?k grev
B?ylece 15 y?ll?k bir aradan sonra demiryollar?nda s?resiz grev g?ndemdeydi. GDL, 9 A?ustos g?n? s?resiz greve ??kaca??n? ilan ederken, N?rnberg ?? Mahkemesi, yetki s?n?rlar?n? a?arak 8 A?ustos?ta Almanya ?ap?nda grevi yasaklad?. Grev yasa??n?, ?Alman ekonomisinin ??karlar?? ile a??klayan mahkeme, ?Grevin bir b?t?n olarak ?lkenin ekonomisine verece?i zarar tahmin edilemeyece?i gibi zarar?n tazmini de m?mk?n olmayacakt?r? g?r???n? savundu.
10 A?ustos g?n? sendikan?n itiraz? ?zerine ikinci kez ?acil? toplanan mahkeme ?ok ilgin? bir uzla?ma ?nerdi; ?Arabulucular ba?kanl???nda g?r??meler devam etti?i s?rece grev yapmayaca??n?za dair s?z verirseniz, grev yasa??n? kald?rabiliriz.? Mahkeme ayr?ca, ?N?rnberg Mahkemesi olarak yetkilerimizi a??p a?mad???m?z, grevin yasal olup olmad??? esas davada ortaya ??kacakt?r. Sendikan?z esas davaya kadar beklemeli? g?r???n? dayatt?.

S?n?f hukuku uyguland?
Bundan sonra ise makinistlere kar?? adeta s?n?f hukuku uyguland?. DB y?netimi taraf?ndan mahkemelere yap?lan ba?vurularda, kimi yerde grev yasakland?, kimi yerde ise s?n?rland?r?ld?.
D?rt ?ehrin i? mahkemesinde ondan fazla ?acil dava? a??ld?. ?ki mahkeme takipsizlik karar? verirken, biri davan?n acil olmad???n? belirterek ileri bir tarihe erteledi. Mainz ?? Mahkemesi ise 10 Temmuz g?n?, ?tekel kapsam?nda ge?erli olan s?zle?mede GDL?nin taleplerinin ?nemli b?l?m?n? kapsad???? gerek?esiyle acil karar alarak Almanya ?ap?nda uyar? grevlerini d?rt kez yasaklad?.
Karara g?re GDL uyar? grevine giderse 250 bin Avro ceza ?deyecekti. DB tekeli mahkemeye, kendine ait d?rt de?i?ik ?irket ad?na ba?vurmu?tu. Bu ise GDL i?in, uyar? grevine ?a?r? yaparsa 1 milyon Avro ceza ?demesi anlam?na geliyordu.
Fakat, mahkeme oturumuna kat?lmayan ve dolay?s?yla karar? mahkemede teslim almayan GDL, buna ra?men greve ??kt?.
?lke genelinde a??lan davalar?n ?o?unda sendika mahkum edildi. Sermaye bas?n? ve partileri de durmadan sendikan?n y?zde 31 zam istedi?ini, di?er sendikalar?n imzalad??? T?S?i kabul etmedi?i ve kendi ba??na bir anla?ma imzalad??? belirtilerek, geni? bir karalama kampanyas? s?rd?r?ld?.
En son Saksonya Eyalet ?? Mahkemesi, sendikan?n kendi talebini hayata ge?irebilmesi i?in ?retimden gelen g?c?n? kullanabilece?ine h?kmederek grevin ?n?n? a?t?. Bunun ?zerine sendika bask?s?n? art?rmak i?in grevin kapsam?n? geni?letme karar? ald?.

B?t?n i??ilerin m?cadelesi
GDL?nin makinistler i?in ayr? bir T?S, ?al??ma s?relerinin e?itlenmesi ve daha fazla ?cret talebiyle ba?latt??? ve be? ayd?r s?ren m?cadele bug?n art?k Almanya?da bir s?n?f sorununa d?n??m?? bulunuyor. Bir taraftan i??ilerin haklar?n?n budanmas?n? savunan, ?Ben de var?m? diyen bir sendika bozguna u?rat?lmak isteniyor. Bu bak?mdan, k???k sendika GDL?nin bug?n vermi? oldu?u m?cadeleden elde edilecek sonu?; bundan sonraki T?S s?re?lerinde sermaye kesiminin tutumunu etkileyecektir. GDL?nin kazan?m? ise b?t?n bask? ve y?ld?rmalara ra?men direnmenin m?mk?n oldu?u i??ilere, emek?ilere bir kez daha g?sterilmi? olacak. Bu mesaj, hi? ??phesiz sadece Almanya?da de?il, d?nyan?n her taraf?nda olumlu bir havan?n olu?mas?na katk? sa?layacakt?r.
Y?cel ?zdemir
www.evrensel.net