cem?id bender?den ?k?rt mitolojisi?

?G?kte kendilerine makam verilen ilahlar, istirahat ederlerken onlar?n i?lerini yapmalar? i?in Enlil, kan ve kemikten insan yapmaya karar verir. Bunun i?in Tiamat??n ikinci kocas? Kingu kesilir, kan?yla insan ?amuru yo?rulur. Bu ?ekilde insan da yarat?lm?? oluyor.?


?G?kte kendilerine makam verilen ilahlar, istirahat ederlerken onlar?n i?lerini yapmalar? i?in Enlil, kan ve kemikten insan yapmaya karar verir. Bunun i?in Tiamat??n ikinci kocas? Kingu kesilir, kan?yla insan ?amuru yo?rulur. Bu ?ekilde insan da yarat?lm?? oluyor.? (Cem?id Bender, ?K?rt Mitolojisi?, Berfin Yay?nlar?, Geni?letilmi? ve birle?tirilmi? bas?m, May?s 2007)
C.Bender, ?Yarat?l?? Mitosu? b?l?m?nde insan?n mayas?n?n kan ve toprak oldu?unu s?yl?yor.
Bir yerde galiba yava? yava? ya da b?y?k bir h?zla asl?m?za d?n?yoruz. Bir efsanede, cennetten elma araklad??? i?in kovulan ilk atam?zdan s?z ediliyordu. ?imdi de yine ilk atam?z?n mayas?n?n kan ve ?amur oldu?u ortaya ??k?yor.
?lk atalardan bu yana binlerce y?l ge?mi?. 21. y?zy?l?n ilk y?llar?n? ya?arken d?nya h?zla atalar?na benzemeye ba?lad?. Belki biraz kara mizah ama, bana g?re ger?ek. Bir yanda h?rs?zlar, soyguncular, vurguncular... Tabii o zamanlar bir yerlerde sadece elma falan varm??; limanlar, halk?n fabrikalar?, alt?nla da?lar-ovalar, golf sahas? yap?lacak ormanl?k alanlar, k?y?lar yokmu?. Bunlar olmad??? i?in elmayla yetinmi?ler?
?te yanda beyinleri ?amurdan olu?an politikac?lar, kanla kaplanmas?n? sa?lam??lar d?nyan?n?
Sevgili Cem?id a?abeyimin kitab? 500 sayfa. Bir yerde ka??rd???n?z zaman ipin ucunu, i?ler kar???yor. Ya?ar Atan karde?imin Bat? mitolojisinden yararlanarak yazd?klar?n? okurken ne denli zorlan?yorduysam, Cem?id a?abeyimin de K?rt mitolojisinden yararlanarak dile getirdiklerini okurken ayn? derecede zorland?m. ??nk? isimler, tarihler, yerler, y?reler ?ylesine yabanc?yd? ki bana. Ama a??k s?yleyeyim, zevkle okudum.
44 y?l ?nce tan?m??t?m Cem?id a?abeyimi. Ben Konya?da ?Yedek Subay Aday ??retmen?, o da yazar ve her ?eyden ?nce ?insan? bir ki?i. Fevzi Hal?c??yla birlikte ?a?r? dergisini ??kar?yorlard?. Ve bir g?zel demokrasi vard? o g?nlerde. ??nk? ben ?Asker ??retmen?dim, yani T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin bir mensubuydum ve ?a?r??da da, Y?n?de de yaz?yordum.
Bundan birka? y?l ?nce C.Bender?le yeniden kar??la?t?k. H?l? ayn? ?insan?d?. Biraz ya?lanm??, o kadar. 15 civar?nda kitab? var. Bir b?l?m?n? okudum, zevkle ve an?lara dalarak.
Romanlar?n?n ve ara?t?rmalar?n?n i?inde ?K?rt Mitolojisi? adl? bu son kitab?n?n ayr? bir yeri oldu bende. ??nk? bilmedi?im bir?ok ?eyi ??renmi?tim, C.Bender?in ak?c? dilinden.
C.Bender ara?t?rmac?, roman yazar?, ama ?air de, ressam da. ?Mezopotamya Bilgesi Cem?id Bender? ba?l?kl? kitaptan ??rendi?ime g?re (Haz?rlayan Zeki B?y?ktan?r, Berfin Yay?nlar?, Ocak 2006) ?iirleri, resimleri var. ?Cezayir Halk? i?in A??t? ba?l?kl? ?iirinin ilk b?l?m?yle bitiriyorum yaz?m?:
?Do?duk ne ?ndeyiz ne ortada / Bir lokma ekmek i?in babam?z gecenin sap?na yap??m?? /Anam?z korkar yaln?zl?ktan, biz yoksul ?ocu?uyuz. / A?am?z bizden b?y?k, istasyonda su satar / ?ndi inecek can damar?m?za / Biz bir hi?iz ?stelik a?, peri?an / Kan?m?z aksa kald?r?mlara ne yazar / Baht?m?z? kanlar yazar.?
K?rt mitolojisine g?re, insan?n mayas? kan ve ?amurmu?. Yanl?? m??
www.evrensel.net