kad?n?z, ?rg?tl?y?z, daha g??l?y?z!

Antalya?da 81 kad?n?n kendilerinde ba?layan ve bir tomurcuk gibi filizlenerek ?evrelerine yay?lan de?i?im, soruya verilebilecek belki de en g?zel yan?tlardan biri.


15 ayda hayat?n?zda neler de?i?ebilir hi? d???nd?n?z m?? Ya da bu s?rede hayat?n?zda neleri de?i?tirebilirsiniz? Antalya?da 81 kad?n?n kendilerinde ba?layan ve bir tomurcuk gibi filizlenerek ?evrelerine yay?lan de?i?im, soruya verilebilecek belki de en g?zel yan?tlardan biri.
Antalya Serbest B?lge?deki Fresenius Medical Care Fabrikas??nda ya?ananlar ve grevin geli?me s?recini Evrensel okurlar? biliyor. Novamedli kad?nlar?n ?ekmek ve g?l? m?cadelesinin sayg?yla sahiplenildi?ini de. ?zellikle kad?nlar?n en aktif rol? ?stlendi?i bir ?rg?tlenme s?recini anlatan ve gerek T?rkiye?de, gerekse d?nyada dikkatleri ?zerine toplamay? ba?aran bir m?cadele ?rne?i zira. Ve bug?n Novamed grevinde geride b?rak?lan 419. g?n.
Petrol-?? ??yeri Ba?temsilcisi olan ve grev s?recinde yap?lan ola?an?st? kongrede y?netim kuruluna se?ilen Fatma ?z?m?le grevle edindikleri tecr?beleri ve bu zorlu yolda g??lerine g?? katan olaylar ?zerine konu?tuk.
?z?m, Fresenius Medical Care?in ilk i??ilerinden. T?m zorluklar? ya?am??. Sendikal ?rg?tlenme s?recinin de ba??ndan itibaren i?inde yer alm??. Y?z?nden eksik etmedi?i tebess?mle kar??l?yor bizi.

Patronun korkusu!
Konu?mas?na grev s?recindeki en ?nemli ?eyden, dayan??man?n ?neminden bahsederek ba?l?yor: ?Patronun ?retimi devam ettirmesi ba?larda grevi etkisizle?tiriyordu. Ancak yurti?i dayan??ma ve uluslararas? destek etkinlikleri, patron ?zerinde ?ok b?y?k bir bask? olu?turdu? diyor ve olu?an bu bask? sonucunda Novamed patronunun masaya oturmak zorunda kald???n? an?msat?yor. Fatma ?z?m, dayan??ma b?y?d?k?e, korkular? da b?y?yen patronun, ?Bunlar art?k 81 kad?n de?il. G?nden g?ne ?o?al?yorlar. Binler y?z binler olacak bu gidi?le? demeye ba?lad???n? gururla anlat?yor.

??eki? idik, balyoz olduk?
Yaln?zca T?rkiye?den de?il, d?nyan?n bir?ok ?lkesinden, gerek kad?n ?rg?tleri temsilcilerinin gerekse, ICEM?den (Uluslararas? Kimya Enerji Maden ve Genel ???i Sendikalar? Federasyonu) kad?n ve erkek i??i-sendikac? ziyaretlerinin ufuklar?n? geni?letti?ini belirtiyor Fatma ?z?m.
Kazakistan?dan, Beyaz Rusya?dan, ?spanya?dan, Almanya?dan, Romanya?dan ve daha pek ?ok ?lkeden ziyaret?ileri olmu?. ?Erkek ve ?zellikle kad?n sendikac?lar?n dillerini bilmesek de bize destek i?in binlerce kilometre uzaklardan ta Antalya?ya gelmeleri ufkumuzu geni?letti. Onlar da i??i, biz de. Ve enternasyonal kad?n i??iler olarak tek bir ?at? alt?nda topland???m?z?n fark?na vard?k. D?nyan?n bir ucundan gelip destek verdiklerini sadece bilmek de?il, bizzat g?rmek, ya?amak g?c?m?z? daha da b?y?tt?. Sidney?deki sendikalar dahi arad?lar, davet ettiler. Radyo programlar?na ba?land?k. Bizleri hayretle dinlemeleri, ?nem vermeleri ve kendilerinden biri gibi g?rmeleri onur verici? diyen ?z?m, destek ve dayan??malarla g??lenen Novamed direni?inin, sendikalar ve i??i s?n?f? i?in yeni bir platform yaratt???n? d???n?yor. ?Biz bu g?nlere umut ve inan?la geldik. ?eki? idik, bu desteklerle balyoz olduk!? diyen ?z?m, grevdeki Telekom i??ilerinin de ba?araca??ndan emin.

Telekom?la birlikte ba?araca??z
Grev zamanlar?n?n zor, ama ayn? zamanda dostu d??man? ay?rman?n da en kolayla?t??? d?nemler oldu?unu an?msatan ?z?m, ba?ar? i?in ?dostlar?n? ?zverili dayan??malar?n?n gerekli oldu?unun alt?n? ?iziyor.
?Destek-k?stek listesi? i??inin yan?nda yer alan bas?ndan, onu karalayarak prim yapmaya ?al??an bas?na; karde? sendikalardan, i?veren yanl?s? sar? sendikalara dek uzan?yor. Ama i??ilerin aras?ndaki birlik ve dayan??man?n grev i?in ?nemini buradan yeniden hat?rlatmak isterim. Arkada?s?z grev olmuyor? diyen ?z?m, Novamed grevi seyrinin, Telekom?daki arkada?lar?na moral verece?ini s?yl?yor.
?Telekom i??isi kazan?rsa, sendikal hareket i?in b?y?k bir moral olacak. B?y?k medyan?n patron yanl?s? tutumu ?z?c? ve habercilik a??s?ndan b?y?k bir ay?p asl?nda. Telekom?daki arkada?lar daha ilk g?nlerde ya?anan sald?r? ve karalamalar kar??s?nda umutlar?n? yitirmemeliler. Ba?ar?s?zl?k diye bir ?ey d???nmek bile istemiyorum. Birlikte ba?araca??z.? Greve verilen destekte s?n?r olmayaca??n? ve ev han?m?, ??renci, esnaf, memur herkesin greve ve i??ilerin ekmek m?cadelesine sahip ??kmas? gerekti?ini ifade eden ?z?m, ?Biz de ilk g?nler grevin zorluklar?n? ya?ad?k. Kad?n olman?n zorluklar?n? da var?n siz ekleyin. Biz de bayan olman?n getirdi?i inat??l??? (g?l?yor) kulland?k. ?nan?yorum ki Telekom?daki arkada?lar da e?lerinin, karde?lerinin, arkada?lar?n?n deste?ini alarak yola devam edeceklerdir? diyor.

Hak verilmez al?n?r!
Grevin geli?tirici ve d?n??t?r?c? yan?na da vurgu yapan ?z?m, Novamed i??isi kad?nlar?n hayat ?yk?lerinin grevle birlikte ?grevden ?nce? ve ?grevden sonra? diye ayr?laca??n? belirterek ?unlar? s?yl?yor. ?Grevden ?nce 8 Martlar, 1 May?slar s?radan tarihlerdi benim i?in. ?imdi ise anlam? ?ok b?y?k. Art?k slogan atabiliyor, mar? bile s?yl?yoruz. M?cadele etmeyi, kendimizi anlatmay? ??rendik bu s?re?te; bir de hakk?n verilmedi?ini -al?nd???n?!?
Kad?n i??ilerin sendika y?netimlerindeki kat?l?m sorununa da de?inen ?z?m, Novamed i??ilerinin bu konuda da ?rnek olaca??n? belirterek, ?Kad?nlar?n olmad???/kat?lmad??? bir hayat d???n?lemeyece?ine g?re, sendikalarda da daha ?ok kad?n?n yer almamas? i?in hi?bir neden yok? diyor ve s?zlerini Novamed mar??yla bitiriyor. ?Kad?n?z, ?rg?tl?y?z, daha daha g??l?y?z, hepimiz grevde, hepimiz Novamedliyiz!?
Canan Karakurt
www.evrensel.net