i??inin i??iden ba?ka dostu yok

Sendikal? ve i? g?venceli ?al??ma talebiyle 15 Mart 2006?da greve ??kan Mersin?de kurulu SCT Filtre Fabrikas? i??ileri, 611 g?nd?r grevdeler. Grev boyunca bir?ok zorlu?a g???s geren i??iler, desteklerin azalmas?ndan yak?n?yorlar.


Sendikal? ve i? g?venceli ?al??ma talebiyle 15 Mart 2006?da greve ??kan Mersin?de kurulu SCT Filtre Fabrikas? i??ileri, 611 g?nd?r grevdeler. Grev boyunca bir?ok zorlu?a g???s geren i??iler, desteklerin azalmas?ndan yak?n?yorlar.
??yeri Ba?temsilcisi Erdin? T?m?k, 611 g?nd?r grevde olman?n olduk?a g?? oldu?unu vurguluyor. Grevin ilk aylar?nda g?zel bir dayan??man?n oldu?unu belirten T?m?k, ?imdilerde birka? kurumdan ba?ka gelenin olmad???n? s?yl?yor ?z?nt?yle. Hallerinin hat?rlar?n?n sorulmas?n?n bile kendilerine g?? verdi?ini ifade eden T?m?k, ya?ad?klar? zorluklar? ve bunlarla nas?l ba?a ??kt?klar?n? ?u s?zlerle anlat?yor: ?Grevin hepimiz i?in zorluklar? oluyor. E?imizden dostumuzdan bor? alarak ihtiya?lar?m?z? kar??lamaya ?al???yoruz. Sendikam?z bize ?ok b?y?k destek oluyor. Ayl?k ?denek veriyor. Son 3-4 ayd?r ayl?k erzak paketi veriyor. Bakliyattan deterjana, ?aya, ?ekere, ya?a var?ncaya kadar sendikam?z ihtiya?lar?m?z? kar??lamaya ?al???yor.?
Grev g?zc?l???n?n h?l? devam etti?ini ve b?t?n zorluklara ra?men grevi sonuna kadar s?rd?rmekte kararl? olduklar?n? vurgulayan T?m?k, haziran ay?nda polis taraf?ndan y?k?lan grev ?ad?rlar?n?n yerine daha iyisini yapt?klar?n? belirterek, ???verenin sendika tan?maz tutumuna kar??, biz de ba?arana dek m?cadelemizi s?rd?rece?iz. Sonunda kaybetsek bile pes etmeyece?iz. ??nk? kaybetmek ayr?, pes etmek ayr?. Biz onurumuzla bug?ne kadar geldik. Sonuna kadar da bu m?cadeleyi verece?iz? diyor.

S?n?f dayan??mas?
Grev d?nemleri, s?n?f dayan??mas?n?n ?nemini de ortaya ??karan d?nemler. Grev, bu deneyimi ya?ayan b?t?n i??i ve emek?iler gibi SCT i??ilerine de hem dostluk, dayan??ma ve m?cadelenin ne anlama geldi?ini, hem de i??ilerin hangi haklara sahip oldu?unu kavratm??.
Erdin? T?m?k, grevde ge?en 611 g?n?n kendilerine ayr?ca i??inin i??iden, emek?inin emek?iden ba?ka dostunun olmad???n? g?sterdi?ini ifade ederek, ?Zor g?n?m?zde kimlerin yan?m?zda oldu?unu g?rd?k. S?rt s?rta verdi?imizde bir?ok engelin ?n?nde durabilece?imizi, hatta engelleri a?abilece?imizi ??retti grev. En ?nemlisi de sendikal? ve sendikas?z i??i aras?ndaki fark? ??retti. Arkam?zda duran bir sendika var. Ba?larda bize; ??yle olur, b?yle olur, sendika sizi satar, demi?lerdi. Ama sendikan?n bizi asla satmayaca??n? ??rendik? diyor.

Telekom i??ilerinin yan?nday?z
SCT i??ileri olarak Telekom i??ilerinin grevini desteklediklerini belirterek, ?Bas?n a??klamalar?na gittik. Grev yerlerinde ziyaret ettik. Bizim 600 g?nd?r grevde oldu?umuzu duyunca ?ok ?a??rd?lar. Bunu bilmemelerine ?ok ?z?ld?m. Onlara maddi olarak destek veremesek de manevi olarak yanlar?nday?z? diyen T?m?k, azimlerini kaybetmedikleri takdirde Telekom i??ilerinin ba?araca??na inan?yor.
Grev ?ad?r?nda g?r??t???m?z grevci i??ilerden Zeliha Akdo?an, SCT?de 11 y?ld?r ?al???yor. 4 ya??ndaki o?lunun da ilk g?nlerden bu yana grevin i?inde oldu?unu belirten Akdo?an, b?y?klerinden etkilenen o?lunun at?lan sloganlar? da kendine g?re uyarlayarak; ?S?t, ?ikolata yoksa bar?? da yok? diye ba??rd???n? anlat?yor. Greve ??kmadan ?nce ne haklar?n?, ne grevi, ne de sendikay? bilmediklerini ifade eden Akdo?an, ?G?venle ?al??mam?z i?in sendikal? olmaktan ba?ka yol yok. ?rg?tl? olmak, sendikal? olmak g?? veriyor. Y?llarca emek verdi?im bu fabrikadan emekli olabilmeliydim? diyor. Ba?larda bir?ok kurumdan gelen deste?in ?imdilerde t?kenmesi, Akdo?an??n da en b?y?k ?z?nt?s?. SCT patronlar?na seslenen Akdo?an, ?Her ?eye ra?men y?lmayaca??m?z? onlar?n bilmesini istiyorum. Grev 10 sene de s?rse, biz buraday?z? diyerek kararl?l?klar?n? ifade ediyor.
10 y?ld?r SCT?de ?al??an grev g?zc?lerinden Hayriye Kelle ise hem e?i, hem de kendisi i?in direnmeye devam edece?ini s?yl?yor. E?inin de, fabrikaya 10 y?l emek verdi?i halde, hi?bir hakk? ?denmeden i?ten ??kar?ld???n? anlatan Kelle, grev boyunca haklar?n? aramay?, zorluklara g???s germeyi ve birlik olmay? ??rendiklerini vurgulayarak, ?Bu grevi buraya kadar getirdik. Art?k kazanmaktan ba?ka bir ?ey d???nm?yoruz. En az?ndan bizden sonrakiler bizim ya?ad???m?z zorluklar? ya?amas?n? diyor.
Ferhat Uyar
www.evrensel.net