K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Ge?enlerde yaz?p yine bu k??eden sana postalad???m bir mektubumda ?lke genelindeki irili ufakl? t?m sorunlar?m?z?n m?mk?n mertebede ??z?mlenebilmesi i?in,


  Kirvem,
  Ge?enlerde yaz?p yine bu k??eden sana postalad???m bir mektubumda ?lke genelindeki irili ufakl? t?m sorunlar?m?z?n m?mk?n mertebede ??z?mlenebilmesi i?in, ?ncelikle do?ru d?r?st bir ?te?his? ve ard?ndan da eldeki olanaklar ?l??s?nde uygun olan ?tedavi? y?nteminin ?nemine de?inmi?tim.
  Nitekim ?zellikle ?u son zamanlarda memleket semalar?nda esen olumsuz r?zg?rlara bak?l?rsa g?r?nen o ki, ?meseleler?imizin halli i?in ?te?his? konusunu ya ciddiye alm?yoruz ya da sorunlar?m?z?n ?k?k?enine inmektense, nedense etraf?nda d?nenip durmay?, ?te?et? ge?erek oyalanmay?, bir bak?ma vaktimizi bo?a harcamay? galiba h?ner bellooruz!
  ?stelik ayn? olaylar kar??s?nda yapt???m?z kimi te?hislerin ?yanl???, ba?tankara, sallapati oldu?unu az-?ok farkedince bir an ?nce tornistan edece?imize, hatta atalar?m?z?n tecr?belerine binaen buyurduklar? ?Zarar?n neresinden d?nsek k?rd?r? deyimine kulaklar?m?z? t?kay?p, ayn? ??kmaz sokaklarda, u?suz bucaks?z labirentlerde volta atmay? yine ne hikmetse galiba marifet sanooruz zo!
  ??inde bulundu?umuz ?u g?nlerde bir taraftan Irak diyarlar?nda sonucu k?lliyen me?hul ?ceng?e haz?rlan?rken, beri taraftan vakti zaman?nda ?mesele?lerimize koyduklar? yanl?? te?hislerle bu g?nlere neden, ni?in geldi?imizi kemali afiyetle anlat?p b?ylece s?zde ?g?nah? ??kartan yetkili a?alarla, pa?alardan yarg? ?n?nde millet?e ?hesap? soraca??m?za, TV ekranlar?n?n kar??na dikilip onlar? andavall?ca izlooruz!
  K?r, k?t?r?m, topal da olsa yine de iyi-k?t? y?r?yen ?Hukuk devleti?nin temellerini ?Asmayal?m da besleyelim mi!? zihniyetiyle k?k?nden sarsman?n ?tesinde; ayr?ca, y?llar y?l? bu co?rafyada ya?am?? bir halk?n varl???n? ink?r edip dilini yasaklayan, bunu da kendi pa?a g?n?llerinin kanun, nizam ve de intizam? i?inde seneler senesi ?S?k?y?netim?, ?Ohal? uygulamalar?yla inatla s?rd?r?p, nihayet ve de ?netekim? on binlerce insan?m?z?n telef olmas?n?n hesab?n? vermemek i?in direnen, bu u?urda ki?iye ??zel? kanunlarla anayasal ko?ullarda delinmez z?rhlara b?r?nen, ?stelik b?t?n bu ?yanl???, ?keyfi? te?hisler sonucunda, millet?e nerdeyse ?karde? kavgas??n?n k?y?s?na gelip toslad???m?z ?u g?nlerde ahlay?p vahlay?p, ?hata ettik? deyip i?in i?inden s?yr?lman?n bu saatten sonra esamesi zaten okunmazken, beri taraftan h?l? benzer hatalar? tekrarlay?p b?ylece tarihten ders ??karmayanlara acaba ne demeli ka!
  Oysa daha ge?enlerde ?me?hul? diyarlara do?ru son yolculu?una ??kan, kendisi de bir ?pa?a? ?ocu?u olan Erdal ?n?n??n?n, 1990 y?l?nda genel ba?kanl???n? y?r?tt??? SHP d?neminde, K?rt sorununa ili?kin haz?rlatt??? rapordaki ?tespit ve ?neriler? ?ayet ger?ekten ya?ama ge?seydi, bug?n gelinen kanl?, karanl?k s?recin ya?anmayaca?? sanki g?n gibi a?ik?r m? ne!
  ??Anadil yasa?? ilkel bir politika. Kald?r?lmal?.Tek parti d?neminde bile uygulanmad?. Koruculuk la?vedilmeli. T?rk?enin resmi dil olarak kalmas? ko?uluyla anadil ??renimi g?vence alt?na al?nmal?. De?i?ik k?lt?r ve diller i?in ara?t?rma birimleri ve enstit?ler kurulmal?. K?rtler kendilerini hayat?n her alan?nda ?zg?rce ifade edebilmeli. ?lkenin belli co?rafyas?ndaki kimlik krizi kayg? verici boyutta. B?lge insan? yabanc?la?ma i?ine girdi. B?lge insan?na potansiyel su?lu g?z?yle bak?l?yor. Bask?c? uygulamalar y?re insan?na k?y bo?altt?r?yor.?
  Evet Kirvem daha taa o y?llarda ?lke sorunlar?na konulan bu ?te?his?e ra?men, hangi akla hizmet etti?ini tam da ??zemedi?imiz yanl??, uyduruk, ?ilkel politikalar? sonucunda ?lke genelinde geldi?imiz nokta maalesef kabak gibi ortada s?r?t?rken, i? ????r?ndan ??k?p gari giderek ?D?n?lmez ak?am?n ufkunday?z vakit ?ok ge?, bu son fas?ld?r ey ?mr?m, nas?l ge?ersen ge?!? boyutlar?na tamamen ula?madan, son bir gayretle hep beraber akl?m?z? ba??m?za toplaman?n zaman? acaba geldi mi bilemiyorum a?parik?
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net