Metin Kurt: Sporu, batakhaneye d?n??t?rd?ler

Galatasaray??n ve milli tak?m?n eski futbolcusu Metin Kurt, ?T?rkiye?de taban? oyun olmayan spor, gen?li?i zehirleyen batakhanedir.


Galatasaray??n ve milli tak?m?n eski futbolcusu Metin Kurt, ?T?rkiye?de taban? oyun olmayan spor, gen?li?i zehirleyen batakhanedir. Bundan dolay? sporcular?n ?rg?tlenece?i dernek kuraca??z? dedi.
Metin Kurt, Atat?rk K?lt?r Merkezi?nde d?zenlenen Zonguldak Spor Bienali?nde yapt??? a??klamada, yakla??k 2 y?ld?r haz?rl?klar?n? s?rd?rd?kleri Spor Emek?ileri Derne?i?ni 1 May?s?a kadar kurarak, T?rk sporunda yeni ba?lang?? noktas? olu?turacaklar?n? s?yledi.
Mevcut sisteminin sporcular? ?ovmenle?tirdi?ini, ?ike, doping ve k?f?r?n de m?nferit olaylar olmad???n? savunan Kurt, ??yle konu?tu: ?Sporcular ?rg?tlenecektir. T?rkiye?de taban? oyun olmayan spor, gen?li?i zehirleyen batakhanedir. Bundan dolay? sporcular?n ?rg?tlenece?i dernek kuraca??z. Bu anlamda biz 16 ya??na kadar T?rkiye?de gen?lerin spor kul?plerinde spor yapmas?na kar??y?z. E?itim kurumlar? olarak okullar bunu ?stlenmeli ve spor yurtlar? yayg?nla?t?r?lmal?d?r. Daha sonra kul?plere y?neldirilecek sporcular da ilgili yasayla tam olarak sosyal g?venceye kavu?turulmal?d?r. T?rkiye gen?li?inin batakhane taraf?ndan yutulmas?n? engellemek i?in yeni bir spor politikas?yla eyleme ge?iyoruz. 30 milyon gencimizi kucaklamak istiyoruz. Gelecek y?l?n ortalar?na do?ru a??rl?kl? akademisyenlerin ve sporcular?n yer alaca?? derne?imizi kurmu? oluruz.?
Metin Kurt, en k?sa zamanda Ulusal Spor Kurultay??n? toplayacaklar?n? ve yeni bir spor yasas? i?in de bask? unsuru olacaklar?n? s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net