Blair: Evet, sava? istedim

?ngiltere?yi, ABD?nin Irak i?galine s?r?kleyen eski Ba?bakan Tony Blair, ?sava?? istedi?ini, ??nk? Amerika?n?n do?ru ?eyi yapt???n? d???nd???n?? s?yledi.


?ngiltere?yi, ABD?nin Irak i?galine s?r?kleyen eski Ba?bakan Tony Blair, ?sava?? istedi?ini, ??nk? Amerika?n?n do?ru ?eyi yapt???n? d???nd???n?? s?yledi. ?ngiliz Yay?n Kurulu?u (BBC) taraf?ndan ?ekilen bir belgeselde, ilk kez t?m uyar?lara ra?men Irak i?galine destek verdi?ini de kabul eden Blair, ?Sava? istedim, bu yap?lacak en do?ru ?eydi? diye konu?tu.
Belgeselde, t?m uyar?lara kulak t?kad???n? itiraf eden Blair, ?Irak i?galine kar?? yard?mc?lar?m ile bakanlar?n t?m isteklerini geri ?evirdim. ??nk? Amerika?n?n do?ru ?eyi yapt???n? d???n?yordum? dedi. Blair, Irak i?galine say?l? g?nler kala, Bush?un, ?i?in d???nda? kalmas? y?n?ndeki son teklifini reddetti?ini de itiraf etti.
?mha silahlar? yalan?
BBC?nin belgeselinde Blair, Irak i?galine bahane edilen ?Saddam??n kitle imha silahlar?? yalan?na ili?kin olarak ise, ?Saddam H?seyin?in kitle imha silahlar?na ili?kin k?t? ??hretli Eyl?l Dosyas??n? kamuoyuna a??klamaktansa, Ortak ?stihbarat Komitesi?nin (JIC) raporunu a??klamay? tercih ederdim. Bu, beni ?ok y?pratt? ve g?revimden zaman?ndan erken ayr?lma neden oldu? ifadelerini kulland?.
Ba?bakanl?k koltu?undan, Irak i?gali nedeniyle olan Blair?in bu a??klamalar?, bir ilk olma ?zelli?i ta??yor. Bu itiraflar, daha ?nce bir?ok kez kamuoyu g?ndemine gelse de, ?ilk a??zdan? do?rulanmam??t?. (DI? HABERLER)
?ngilizler Mehdi Ordusu ile g?r???yor

Irak?taki ?ngiltere ordusundan baz? yetkililerin, i?gal kar??t? a??klamalar?yla bilinen ?ii lider Mukteda Sadr?a ba?l? Mehdi Ordusu ile ?m?zakerelerde? bulundu?u iddia edildi. ?ngiliz ?The Guardian? gazetesine konu?an bir yetkili, Mehdi Ordusu ile g?r??t?klerini do?rulad?. Sadr?dan bir a??klama gelmezken, Tu?general Graham Binns, g?r??melerin amac?n?; ?Mehdi Ordusu?nu politik s?rece dahil etmek? olarak a??klad?. Binns a??klamas?nda, ?ngiliz askerlerinin Basra?dan ge?en aylarda ayr?lmas?n? takiben b?lgedeki sald?r?lar?n y?zde 90 oran?nda azald???n? da belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net