18 Kasım 2007 00:00

M??erref?ten ?eli?kili mesajlar

Pakistan?da ge?en haftalarda ola?an?st? hal ilan ederek ikinci darbeye imza atan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref, d?n yapt??? iki a??klamada ?eli?kili mesajlar verdi.

Paylaş

Pakistan?da ge?en haftalarda ola?an?st? hal ilan ederek ikinci darbeye imza atan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref, d?n yapt??? iki a??klamada ?eli?kili mesajlar verdi.
ABD D??i?leri Bakanl????n?n iki numaral? ismi John Negroponte ile g?r??mesinin ard?ndan General, bug?ne de?in ?Pakistan i?in en iyisi? diye savundu?u OHAL?in, ?lkede g?venlik sa?lan?nca kald?r?labilece?ini s?ylerken, BBC televizyonuna verdi?i deme?te ise OHAL ilan etme karar?n? savunarak, se?imlerin ?karga?a ortam?nda? yap?lmas? halinde ?Pakistan??n n?kleer silahlar?n?n, yanl?? ellere ge?ebilece?i? tehdidinde bulundu.
B?ylece bir yandan Pakistan?da yeni bir siyasi s?re? i?letmeye ?al??an ABD?nin suyuna giderken, di?er yandansa ?n?kleer sahibi Pakistan?da istikrar i?in tek ismin kendisi oldu?u? mesaj? vermeye ?al??t?.
?Ordu burada?
Pakistan Devlet Ba?kanl??? s?zc?s? arac?l???yla d?n yap?lan a??klamada, M??erref?in ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Negroponte ile bir araya geldi?i, g?r??mede Devlet Ba?kan??n?n, OHAL?in g?venlik sa?land??? takdirde kald?r?labilece?ini dile getirdi?i belirtildi.
Buna kar??n General M??erref, BBC?ye verdi?i deme?te ise se?imlerin ?karga?a ortam?nda yap?lmas?n?n? Pakistan??n n?kleer silahlar?n?n kontrol? ?zerinde risk yaratabilecek tehlikeli unsurlara imkan sa?layaca??n? iddia etti.
?E?er kendimizi politik a??dan y?netebilirsek, silahlar yanl?? ellere ge?mez? diye konu?an M??erref, ?Ordu burada. Ordu burada durdu?u s?rece stratejik de?erlerimize hi?bir ?ey olmaz? diyerek, Bush?a ?st? kapal? sinyal g?nderdi.
Negroponte-Butto g?r??mesi
Bu arada ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Negroponte?nin, temaslarda bulunmak ?zere gitti?i Pakistan?da muhalefet liderli?ine oynayan eski Ba?bakan Benazir Butto ile telefonla g?r??t??? de bildirildi.
ABD D??i?leri Bakanl??? s?zc?s?, ?Negroponte?nin, Butto?dan Pakistan?daki durumu nas?l de?erlendirdi?i konusunda bilgi almak istedi?ini; Pakistan?da daha iyi bir gelecek ve ?lkede anayasal d?zene geri d?n?lmesi i?in ?l?ml? g??lerin birlikte ?al??mas?n?n ?nemini yineledi?ini? s?yledi.
John Negroponte, Pakistan?da 3 Ka s?m?da ilan edilen ola?an?st? halin ard?ndan ?lkedeki siyasi durumu de?erlendirmek ?zere ?nceki ak?am ba?kent ?slamabad?a gitmi?ti.
ABD ve ?ngiliz medyas?nda ??kan haberlerde, eski istihbarat ?efinin Negroponte?nin temaslar?nda, M??erref?e ?sert mesajlar? verece?i ifade edilmi?ti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?ran, Bat??dan ?z?r istedi

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa