Banglade??te hayatta kalma sava??

Sidr Kas?rgas??n?n vurdu?u yoksul Banglade??te arama kurtarma ?al??malar? devam ederken, on binlerce ki?inin kurtar?lmay? bekledi?i ??renildi.


Sidr Kas?rgas??n?n vurdu?u yoksul Banglade??te arama kurtarma ?al??malar? devam ederken, on binlerce ki?inin kurtar?lmay? bekledi?i ??renildi. En az 1100 ki?inin ?l?m?ne neden olan kas?rga nedeniyle k?rsal b?lgelerde mahsur kalan Banglade?lileri kurtarmak i?in, uluslararas? yard?m kurulu?lar?n?n yan? s?ra Banglade? ordusunun da harekete ge?ti?i s?ylenirken, donanma g??lerinin ise k?y? b?lgelerinde kay?plar i?in devriye gezdi?i ifade ediliyor. Helikopterler ise halen kurtar?lmay? bekleyen Banglade?lilere yard?m ula?t?rmaya ?al???yor.
Banglade? g?da ve afet i?lerinden sorumlu bakanl?k yetkilisi Eyy?b Miah, ?Arama ?al??malar? birka? g?n daha s?recek. Kay?plara ili?kin ger?ek rakamlar ise arama ?al??malar?n?n tamamlanmas?n?n ard?ndan ortaya ??kacak? ifadelerini kulland?.
Yok olan hayatlar...
Ba?kent Dakka?dan k?y? kenti Barisal?a do?ru ilerleyen Arap kanal? El Cezire muhabiri ise bu b?lgelerde giderek k?t?le?en ?artlara tan?kl?k etti?ini bildirdi. El Cezire?nin Dakka Muhabiri Owen Fay, ?Dakka?dan uzakla?t?k?a ve k?y? ?eridine yak?nla?t?k?a, durum daha da a??rla??yor. Tamamen yok olmu? evler ve hayatlar g?rd?k? dedi.
El Cezire?ye konu?an Banglade? Felaket B?rosu Ba?kan Yard?mc?s? S. ?andar Das, ?l? say?s?n?n artmas?ndan endi?e ettiklerini vurgulayarak, ?Birka? g?n i?inde binlerce ceset bulaca??m?z? d???n?yoruz? diye konu?tu.
1991 y?l?ndan beri ?lkede g?r?len en ?iddetli kas?rgan?n etkilerinin son derece vahim oldu?u ifade edilirken, kas?rgadan k?y? b?lgelerinde ya?ayan 3.2 milyon insan?n etkilendi?i de s?ylendi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net