Al??veri? merkezlerinin KDV yalan?

T?rkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu (TESK) Ba?kan? Bendevi Paland?ken, Al??veri? Merkezleri ve Perakendecileri Derne?i (APMD) taraf?ndan d?zenlenerek kamuoyuna a??klanan rapor ile yetkililerin ve kamuoyunun yan?lt?ld???na dikkat ?ekti.


T?rkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu (TESK) Ba?kan? Bendevi Paland?ken, Al??veri? Merkezleri ve Perakendecileri Derne?i (APMD) taraf?ndan d?zenlenerek kamuoyuna a??klanan rapor ile yetkililerin ve kamuoyunun yan?lt?ld???na dikkat ?ekti. Paland?ken, b?y?k marketlerin son 5 y?ll?k d?nemde ?dediklerini iddia ettikleri KDV toplam?n?n, toplam KDV gelirlerinin y?zde 70.5?i de?il, y?zde 32?si oldu?unu belirtti.
KDV?nin vatanda?tan al?narak onlar?n ad?na Maliye?ye yat?r?lan bir vergi oldu?unu kaydeden Paland?ken, s?z konusu vergiyi b?y?k marketlerin de?il, vatanda?lar?n ?dedi?ini vurgulad?. Paland?ken, ?B?y?k marketler her nedense vatanda?tan toplayarak devlete yat?rd?klar? vergileri a??kl?yorlar, ama kendi ?dedikleri kurumlar vergisini hi?bir zaman a??klam?yorlar. Gerek?esini de ?vergi mahremiyeti? olarak a??kl?yorlar. Vatanda??n vergisini a??klaman?n mahremiyeti yok, kendi ?dedikleri verginin mahremiyeti var? dedi.
Bakanl???n sitesi kan?tt?r
Yapt??? yaz?l? a??klamada, APMD y?neticileri taraf?ndan Sanayi ve Ticaret Bakanl????na sunulan raporu de?erlendiren Paland?ken, ?Kendilerini Maliye?nin gi?esi olarak tan?tan APMD, sundu?u rapor ile kamuoyunu ve bakanl?k yetkililerini yan?ltmaktad?r? dedi.
APMD?nin haz?rlad??? raporda 2002-2006 y?llar? aras?ndaki 5 y?ll?k d?nemde, T?rkiye?nin KDV gelirlerinin 67.1 milyar YTL g?sterildi?ini kaydeden Paland?ken, s?z konusu d?nemde KDV gelirlerinin 146 milyar YTL oldu?unu bildirdi.
Paland?ken, a??klamas?nda ?unlar? kaydetti: ?Sadece 2005 ve 2006 y?l?nda devletin toplam KDV geliri 71 milyar YTL?dir. ?steyen vatanda?lar?m?z, Maliye Bakanl????n?n internet sitesine girerek bu bilgileri her zaman kontrol edebilirler.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net