Telekom i??isi birle?tiriyor

K?ra? ve Esenyurt Telekom ???ileriyle Dayan??ma Komitesi, Avc?lar, B?y?k?ekmece ve K?ra??ta grevci i??ileri ziyaret etti.


K?ra? ve Esenyurt Telekom ???ileriyle Dayan??ma Komitesi, Avc?lar, B?y?k?ekmece ve K?ra??ta grevci i??ileri ziyaret etti. ?? i?yerinden 330 i??inin kumanyas?n? kar??layan komite, grevle dayan??may? s?rd?rece?ini ifade etti. Komite ad?na i??ilere seslenen K?ra? Belediye Meclis ?yesi Seyit Aslan, kurduklar? dayan??ma komitesinin, i??ilerin kazan?m? i?in ?al??t???n?, komiteyi bir araya getirenin de Telekom i??ilerinin birli?i oldu?unu dile getirdi. Aslan, Telekom grevini i?yerlerinde ve m?cadele alanlar?nda anlatmaya devam edeceklerini ifade etti. Komiteye te?ekk?r eden ??yeri Temsilcisi Say?t Derin, kendilerine verilen deste?in bundan sonra da devam etmesini istediklerini ifade etti.
Dershane ??rencileri bildiri da??tt?
Kartal Doruk Dershanesi ??rencileri, Kartal?da Telekom i??ilerinin bildirilerini da??tt?ktan sonra i??ileri ziyaret ettiler. Ziyarette ??renciler ad?na konu?an ?erafettin G?kdeniz, ?Sizleri sendikas?zl??a mahkum etmek isteyenlerle, biz gen?leri i?sizli?e, geleceksizli?e mahkum edenler, hayat?m?z? 3 saatlik adaletsiz bir s?nava s??d?rmaya ?al??anlar ayn? egemenlerdir? diye konu?tu. G?kdeniz, Telekom i??isinin ba?ar?s?n?n gen?lerin daha iyi bir gelecek kurmas?na katk? sunaca??n? dile getirdi. Gen?lerin ziyaretinden mutluluk duyduklar?n? belirten Telekom i??ileri, grev hakk?nda gen?lere bilgi verdiler.
Bu arada ?MES ve Dudullu Organize Sanayi i??ileri, Telekom i??ilerine destek i?in ba?latt?klar? imza kampanyas?n? bitirdiler. Toplad?klar? imzalar? ?nceki g?n Telekom Genel M?d?rl????ne g?nderen i??iler, Telekom i??ilerinin taleplerinin kabul edilmesini istediler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net