?nlem al?nm?yor ?l?mler s?r?yor

Tuzla tersaneler b?lgesinde al?nmayan i? g?venli?i ?nlemleri can almaya devam ediyor.


Tuzla tersaneler b?lgesinde al?nmayan i? g?venli?i ?nlemleri can almaya devam ediyor. Tersaneler B?lgesi?nde kurulu bulunan K???k Sanayi Sitesi?nde bir fabrikada ?al??an Fatih K?l?? isimli i??i d?n ge?irdi?i i? kazas?n?n ard?ndan hayat?n? kaybetti. K?l????n ?al??t??? i? yerinin ?at?s?ndan d??erek ?ld??? ifade edildi. K?l????n Gebze?de oturdu?u ve 4 ay ?nce evlendi?i ??renildi.
Tersane i??ileri Komitesi ve Baret Gazetesi yapt??? a??klamada, al?nmaya i? g?venli?i ?nlemlerinin i??ilerin can?n? almaya devam etti?i belirtildi. A??klamada, K?l????n ?at?dan d??erek ?ld???, e?er 5 YTL?ye sat?lan bir kemer verilmi? olsayd? ?lmeyece?i ifade edildi.
?al??ma Bakan??n?n, ?tersanede meydana gelen ?l?mleri normal kar??l?yoruz?ifadesinin hat?rlat?ld??? a??klamada ?u ifadelere yer verildi; ?M?fetti? raporlar?nda ve Milletvekillerinin haz?rlad??? raporlarda ?l?mlerin ta?erondan ve al?nmayan ?nlemlerden kaynakland??? a??k?a belirtilmesini ra?men, yetkililer ve tersane patronlar? ad?m atmamakta ?srar ediyorlar. Kazalar?n sorumlular? cezaland?r?lmad??? ve tedbirler al?nmad??? s?rece ?l?mler devam edecek.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net