Divan Catering ?al??anlar? huzursuz

T?rkiye?de bir?ok ?ubesi bulunan Divan Catering?in sat?ld???n?n a??klanmas?, 1600 ?al??an? huzursuz etti.


T?rkiye?de bir?ok ?ubesi bulunan Divan Catering?in sat?ld???n?n a??klanmas?, 1600 ?al??an? huzursuz etti. Divan??n, Sava? Catering?e sat?ld???n?n duyulmas?n?n ard?ndan ?al??anlara ?Tazminat ?denmeyecek? a??klamas? yap?ld??? ve i?yerlerindeki huzursuzlu?un had safhaya ula?t??? a??kland?. Yetkililerin ?al??anlara hi?bir a??klama yapmamas? da ?al??anlar?n endi?esini art?r?yor. Gazetemize a??klama yapan i??iler, kendilerini hi?bir a??klama yap?lmad???n?, ?irket b?nyesindeki m?d?rlerin Divan??n ba?ka b?l?mlerine atand???n?, ancak kendilerini kimsenin d???nmedi?ini ifade ettiler. Durumlar?yla ilgili a??klama beklediklerini belirten i??iler, haks?zl??a u?ramalar? halinde haklar?n? sonuna kadar arayacaklar?n? ifade ettiler. Divan Oteli b?nyesinde yakla??k 20 y?l ?nce kurulan Divan Catering, ba?ta askeri olmak ?zere bir?ok kurum ve kurulu?un da ihalelerine kat?l?yor. Divan Catering ?u anda 90 bine yak?n ki?iye yemek veriyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net