G?ZLEM

 • Grevin, i??i s?n?f? i?in bir ?okul?, patronlar ve egemen s?n?flar i?in ise ne denli bir korku kayna?? oldu?unu Telekom grevi ?e?itli y?nleriyle g?steriyor.


  Grevin, i??i s?n?f? i?in bir ?okul?, patronlar ve egemen s?n?flar i?in ise ne denli bir korku kayna?? oldu?unu Telekom grevi ?e?itli y?nleriyle g?steriyor. T?m engelleme giri?imlerine ra?men grevin etkisini ?lke ?ap?nda hissettirmeye ba?lamas?, Telekom patronu ve onun yan?nda saf tutanlar?n bunu tehdit olarak alg?lamas?, grevci i??ilere y?nelik sald?r?larla birlikte ?hukuksal? m?dahalelerle yo?unla?t?.
  Grevci i??iler ve sendika y?neticileri, ?e?itli nedenler g?sterilerek g?zalt?na al?nmaya, yasal grev haklar? engellenen i??iler tutuklanmaya ba?land?. T?m bu geli?melere yaz?l? ve g?rsel medyan?n bilin?li, tarafl? ve ger?ek d??? yay?nlar? eklenince, de?i?ik bir ?psikolojik harp? ?rne?i ile kar?? kar??ya oldu?umuz anla??l?yor.
  Patronlarla birey olarak kar?? kar??ya geldiklerinde i??iler, patronlar?n bitmek bilmez isteklerine, her t?rl? kurals?z, bask?c? uygulamalar?na ?o?u zaman itiraz etmeden uymak zorunda kal?r. Fakat i??iler birle?tiklerinde, hep birlikte patronlar?n kar??s?na ge?tiklerinde durum de?i?ir. ???iler, patronlarla bireysel ??karlar temelinde m?cadele etmek zorunda kald?klar? s?rece, s?rekli olarak ba?kalar?n?n yarar?na ?al??an, uysal, sesi ??kmayan ve bu anlamda patronlar?n i?ini kolayla?t?ran bireyler olarak kal?rlar.
  Ola?an zamanlarda i??iler, i?lerini seslerini ??karmadan yapar, patronlara kar?? gelmez ve s?m?r?lmelerine ra?men kendi durumlar?n? tart??ma ihtiyac? hissetmez. ???iler, taleplerini birlikte ortaya koyduklar? ve patronlar?n dayatmalar?na boyun e?meyi reddettikleri zaman, ?retimde tuttuklar? yerin ne kadar ?nemli oldu?unu anlarlar. Grevler bu nedenle, i??iler i?in s?n?f m?cadelesinin ??renildi?i ?okul? olarak adland?r?lm??t?r. Grevi okul yapan, i??ilerin, neden ve nas?l s?m?r?ld?klerini patronlarla ve onun yan?nda saf tutanlarla kar?? kar??ya geldiklerinde daha iyi anlamalar?d?r.
  Her grev, kapitalistlere ger?ek efendilerin kendileri de?il, gittik?e daha bilin?li ve daha y?ksek sesle haklar?n? isteyen i??iler oldu?unu hat?rlat?r. ???inin grev zamanlar?nda taleplerini daha g??l? ve etkili bir ?ekilde dile getirmesi, haklar?n? istemesi, sadece kendisini ve ?cretlerini d???nd??? anlam?na da gelmez. Grev kazan?m?n?n, kendisiyle birlikte hi?bir tehditten korkmadan patronun kar??s?na dikilen b?t?n i??i karde?lerinin, yapt??? grevle ?e?itli bi?imlerde dayan??ma ?rnekleri g?steren t?m i??i s?n?f?n?n kazan?m? olaca??n? g?rmeye ba?lar.
  Grev an?na kadar ?e?itli nedenlerle durumunu tart??ma ihtiyac?n? hissetmeyen, bir anlamda haline ???kreden? i??ilerin ilk fark?na vard??? ?ey, patronu ile aras?ndaki ??kar kar??tl???d?r. Patronun k?r h?rs?n?n, kendisinin ve ailesinin insanca ya?amas?ndan daha ?nemli oldu?unu g?r?r. Grev, i??iler aras?nda bu anlamda bir hareket yarat?r ve bir ?eylerin kendi lehlerine de?i?mesi i?in ?e?itli bedelleri g?ze almalar?n? sa?lar. Bu durum elbette, kendili?inden s?m?r?n?n esas kayna??n? olu?turan kapitalist sistemin de?i?tirilmesi m?cadelesine hemen y?nelmez. Fakat grevin ??rettikleri ve i??ilerde yaratt??? bilin? s??ramas?, bu y?nde ilerleyen en g??l? ve en somut ad?md?r.
  Telekom grevinin ba??ndan bu yana ya?ananlar, yap?lan destek ziyaretleri, son olarak ba?lat?lan ?Her i??iden 5 YTL? kampanyas?, uzun s?redir unutturulmak istenen ?s?n?f dayan??mas?? fikrinin yeniden hat?rlanmas? a??s?ndan ?nemli ve ??retici oldu. Grevin sadece i??iler ve aileleri ?zerinde de?il, di?er fabrikalarda, sanayi merkezlerinde, mahallelerde; i??ilerin, kamu emek?ilerinin ve genel olarak halk ?zerindeki etkisi de olumlu y?nde ilerliyor.
  Telekom grevi s?resince ya?ananlar, i??ilere, art?k yar?nlar?n?n ?d?nlerinden? farkl? olaca??n? ??retti. Grevci i??ilerle yap?lan r?portajlar ve i??ilerin s?yledikleri, i??ilerin inand?klar? davaya olan g?venlerinin ve yar?nlara daha umutlu bakt?klar?n?n en ?nemli kan?t?. ?u bir ger?ek ki, i??iler, ya?ad?klar? olumlu ve olumsuz deneyimler sayesinde eski d???ncelerini, eski d?nyalar?n? yava? yava? arkalar?nda b?rakmaya ba?lad?lar. Bu anlamda Telekom i??ileri, grev okulunda ??rendikleri ile zafere giden yolda daha da g??lenerek ilerliyorlar.
  Erkan Aydo?ano?lu
  www.evrensel.net