Emekli pa?alara ?sus? emri

T?rk Silahl? Kuvvetleri ?? Hizmet Y?netmeli?i?nde de?i?iklik yapan Milli Savunma Bakanl???, emekli subay ve generallerin deme? vermesini, kitap ve makale yazmas?n? engellemeye ?al??t?.


T?rk Silahl? Kuvvetleri ?? Hizmet Y?netmeli?i?nde de?i?iklik yapan Milli Savunma Bakanl???, emekli subay ve generallerin deme? vermesini, kitap ve makale yazmas?n? engellemeye ?al??t?.
Resmi Gazete?de yay?nlanan 3 maddelik y?netmelik de?i?ikli?ine g?re, emekli subaylar ve generaller, g?rev yapt?klar? d?neme ili?kin a??klamalarda bulunup yaz? yazarlarsa, askeri sosyal tesislere ge?ici veya s?rekli olarak girmeleri yasaklanabilecek.
Emekli subay ve pa?alara ?sus? genelgesi olarak nitelendirilen y?netmelikte, ?Kendisine ?zel bir g?rev verilmedi?i halde g?revi ve s?fat? icab? muvazzafl?k yapt??? d?nemde bulundu?u g?rev ve g?rev yerleri hakk?nda beyanat veren, yaz? yazan veya sair surette a??klamada bulunan, astl?k-?stl?k m?nasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara kar?? g?ven hissini yok etmeye y?nelik olarak a??k?a a?a??lay?c? s?z ve davran??ta bulunduklar? ?e?itli komutanl?k ve resm? kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin; orduevleri, asker? gazinolar ve di?er asker? sosyal tesislere giri?leri, Genelkurmay Ba?kanl????nca ge?ici veya s?rekli olarak yasaklanabilir? denildi.
Pa?alar ne demi?ti?
Bir s?redir emekli pa?alar, gazetelere ve televizyonlara verdikleri r?portajlarda, K?rt sorununa yanl?? yakla?t?klar?n? belirtmi? ve uygulama yanl??l?klar?n? anlatm??lard?. Milliyet gazetesine, 12 Eyl?l cuntas?n?n lideri Kenan Evren K?rt?e yasa?? koymakla yanl?? yapt?klar?n? s?ylemi?; eski Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Ayta? Yalman da, ?K?rt yoktur? denilerek e?itildiklerine dikkat ?ekmi?ti.
Emekli Korgeneral Altay Tokat?ta yazd??? kitapta, ?G?neydo?u?da hakim ve memurlar hizaya girsinler diye bomba att?rd???n?? a??klam??t?.
Erdo?an: Tahrik memuru
Ba?bakan Erdo?an da bir s?re ?nce yapt??? a??klamada, ter?rle m?cadele ile ilgili medyaya yorum yapan askeri uzmanlar? ?tahrik memuru? olarak nitelemi?, birlik ve beraberli?e zarar verdiklerini savunmu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net