DTP?yi kapatmak ??z?m de?il

T?rkiye Barolar Birli?i Ba?kan? ?zdemir ?zok, DTP hakk?nda a??lan kapatma davas? ile ilgili olarak, ?parti kapatman?n ??z?m olmad???n?, her t?rl? sorunun demokrasi i?inde ??z?mlenmesi gerekti?ini? vurgulad?.


T?rkiye Barolar Birli?i Ba?kan? ?zdemir ?zok, DTP hakk?nda a??lan kapatma davas? ile ilgili olarak, ?parti kapatman?n ??z?m olmad???n?, her t?rl? sorunun demokrasi i?inde ??z?mlenmesi gerekti?ini? vurgulad?. NTV?-ye konu?an ?zok, eksiksiz demokrasi ve hukukun ?st?nl???n?n konu?uldu?u bir d?nemde, parti kapatma tart??malar?n?n yap?lmamas? gerekti?ini s?yledi.
Saadet Partisi Genel Merkezi, DTP hakk?ndaki kapatma davas?yla ilgili yapt??? a??klamada, ?Parti kapatman?n ??z?m olmad???na inan?yoruz? denildi. ?nsan Haklar? Derne?i ?stanbul ?ubesi de a??klama yaparak DTP?nin kapat?lmak istenmesini k?nad?.
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi de yapt??? a??klamada, DTP hakk?ndaki kapatma davas?n? ele?tirerek, ?T?rkiye, parti ve sendika mezarl???ndan ge?ilmiyor? dedi. ?elebi, sendika ve siyasi partiler kapat?larak bir talebin, bir hakk?n veya bir siyasi d???ncenin ?n?ne ge?ilemeyece?ini vurgulad?.
Okuyan?dan terbiyesizlik
H?r Parti Genel Ba?kan? Ya?ar Okuyan, ?DTP?li arkada?lar?m?z?n ?o?u da?dan geldi?i i?in da?? ?zlemi?ler. Tekrar da? havas? ihtiya?lar? var? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net