Erdo?an Avrupa?y? s?n?fta b?rakt?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Avrupa?n?n ?samimiyet testinde? s?n?fta kald???n? s?yledi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Avrupa?n?n ?samimiyet testinde? s?n?fta kald???n? s?yledi. Erdo?an, Azerbaycan??n ba?kenti Bak??de d?zenlenen 11. T?rk Devlet ve Topluluklar? Dostluk, Karde?lik ve ??birli?i Kurultay??na e?i Emine Erdo?an, Azerbaycan Cumhurba?kan? ?lham Aliyev ve KKTC Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat ile birlikte kat?ld?.
S?zlerine, kurultay?n ba?lamas?na vesile olan Haydar Aliyev ile Alpaslan T?rke??i anarak ba?layan Erdo?an, Irak ve Ortado?u?da ya?anan olumsuz geli?melerin T?rk d?nyas?n? etkiledi?ini ve bu nedenle geli?melerden ders ??kar?lmas? gerekti?ini s?yledi. Erdo?an, Ermenistan?? sert bir dille ele?tirirken, ?Ermenistan??n Karaba??? i?gali hepimizin y?re?ini yakm??t?r? dedi. Avrupa?n?n s?z konusu i?gale sessiz kalmas?n? da ele?tiren Erdo?an, ?Ermenistan evrensel de?erlere ve temel insan haklar?na uymayan bu haks?z i?gale derhal son vermek zorundad?r. T?rkiye bu konuda her zaman can karde?i Azerbaycan??n yan?nda olmu?tur. Bundan b?yle de yan?nda olacakt?r? diye konu?tu.
Irak?taki T?rkmenler ile Kuzey K?br?s T?rklerinin de benzer sorunlarla kar?? kar??ya oldu?unu hat?rlatarak, birtak?m s?zler vermelerine ra?men hakl? davalar?nda onlara destek olmayan Avrupa?n?n ?samimiyet testinde? s?n?fta kald???n? s?yleyen Erdo?an, K?br?s konusunda da 2004 y?l?ndaki Annan Plan? referandumuna ?hay?r? diyen G?ney K?br?s??n ?d?llendirildi?ini, Kuzey K?br?s??n cezaland?r?ld???n? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net