Bar?? Meclisi?nden bar?? hamlesi

T?rkiye Bar?? Meclisi (TBM) ikinci kez toplanarak, ?lkenin i?inde bulundu?u ola?an?st? ko?ullarda ?bar??? i?in daha ?ok sorumluluk ?stlenmeyi, bar?? dilini geli?tirmeyi g?ndemine ald?.


T?rkiye Bar?? Meclisi (TBM) ikinci kez toplanarak, ?lkenin i?inde bulundu?u ola?an?st? ko?ullarda ?bar??? i?in daha ?ok sorumluluk ?stlenmeyi, bar?? dilini geli?tirmeyi g?ndemine ald?.
TBM Genel Kurulu d?n Cebeci Ho?g?r? D???n Salonu?nda topland?. A??l?? konu?mas?n? yapan TBM Sekreteryas?ndan Prof. Dr. Cengiz G?le?, bar??a katk?lar?ndan dolay? Meclis ?yelerine ?bar?? emek?ileri? diye seslendi. Toplumun Meclis?ten ciddi beklentileri oldu?unu belirten G?le?, lin? giri?imlerinin en yo?un oldu?u Karadeniz?de, ??rk??, ?oven, milliyet?i dalgan?n ?n?nde dalga k?ran olma?, K?rt n?fusun yo?un oldu?u b?lgelerden ise ?devlet ter?r?ne, tedhi?ine kar?? durulmas?? beklentilerini ald?klar?n? kaydederek, ?neredeyse s?n?r i?i, s?n?r d??? operasyonlara kalkan olmam?z isteniyor? dedi.
?Kitle psikolojisi? vurgusu
K?rt me?ru hareketine kar?? bask?, sindirme, y?ld?rma, ?zg?r bas?n?n sesini k?sma giri?imlerine dikkat ?eken G?le?, holding medyas?n?n sava? ????rtkanl???n?n da alt?n? ?izdi. H?k?metin K?rt sorununun demokratik ??z?m? noktas?nda dirayetli olmad???n? da belirten G?le?, h?k?met-gizli a??k devlet ve medya ??l?s?ne i?aret etti. ?Bu ?at??mal? ortamda toplumun hi? mi g?nah? yok?? diye soran ve kitle-toplum psikolojisine, Nazizm?in yayg?nla?mas?nda kitle psikolojisinin etkisine de vurgu yapan G?le?, T?rkiye?de de b?yle bir ortam?n; toplumun yarat?lmak istendi?inin g?r?lmesini istedi.
Divan Ba?kanl????na Ayhan Bilgen?in getirildi?i TBM?de, sekreterya, daha k???k bir koordinasyon kurulu, Meclis?in b?t?esi, kad?nlar?n temsili gibi konularda verilen ?nergeler tart???ld?. Sekreterya?dan Metin Bakkalc??n?n ?Bu ?ocuk daha yeni do?du? dedi?i TBM?nin, ?toplumsal bar??? hedefleyen bir kurum? oldu?unun alt? ?izildi. DTP?li milletvekillerinden Ak?n Birdal, ?brahim Binici, ?erafettin Halis?in de kat?ld??? TBM?de konu?an DTP E? Ba?kan? Nurettin Demirta?, bar???n, K?rt sorununun bir konusu oldu?unu ancak gelinen a?amada tamamen d??lay?c?, dayatmac?, toplumda kutupla?maya yol a?an bir politikan?n y?r?t?ld???n? s?yledi. Demirta?, toplumda kutupla?man?n art?r?lmas? kayg?lar?n? da dile getirdi.
Analara ?z?r borcumuz var
?T?rmand?r?lan lin? havas?n?n toplumun b?y?k bir b?l?m?n? kapsar hale geldi?i? endi?esini dile getiren Demirta?, ancak olay? provake etmek, toplumsal ?at??may? en ?st d?zeye ??kartmak isteyen kesimlerin eylemlerinin de kendili?inden de?il; organizeli oldu?unu s?yledi. Bu kesimlerin hepsini bir lincin taraf? olarak g?rmemek gerekti?inin de alt?n? ?izen Demirta?, ?o?ullar?n? yitiren analara bir ?z?r borcumuz var? diye konu?tu.
Bar?? dilinin t?m toplumu kucaklamas? gerekti?ini s?yleyen Demirta?, TBM?de al?nan t?m kararlar? DTP olarak esas alacaklar?n? da ekledi. Demirta? bar?? i?in as?l uzla?man?n toplumda yarat?lmas? gerekti?ine de vurgu yapt?. Bunun i?in ise TBM?nin, cumhurba?kan?, ba?bakan, parti liderleri ile g?r???lmesini isteyen Demirta?, Genelkurmay ve PKK?yi kastederek, ?Gerekirse sava??n taraflar? ile de g?r??me inisiyatifi al?nabilinir? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
?DTP?li vekillere dokunulmas?na izin verme?

TBM?de ?Bar??, karde?lik ve e?itlik i?in DTP?li vekillere dokunulmas?na izin verme!? ba?l?kl? bir imza kampanyas? da a??ld?. Bu ba?lamda Yarg?tay??n, DTP i?in kapatma isteminin DTP ve milletvekillerini d??lama ?abalar?n?n daha fazla ??z?ms?zl?k yarataca?? kaydedilen metinde, sava? ve d??manl???n k?r?klendi?i bug?nlerde TBMM Ba?kanl????n?n bar??tan, karde?likten, demokrasiden yana tutum alarak, ?zerine d??en g?revi yerine getirmesi beklentisi dile getirildi.
www.evrensel.net