Talabani: T?rkiye?nin operasyonu kesin

Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, T?rkiye?nin Kuzey Irak?ta PKK?ya y?nelik bir s?n?r ?tesi operasyonunun ?neredeyse kesin? oldu?unu s?yledi.


Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, T?rkiye?nin Kuzey Irak?ta PKK?ya y?nelik bir s?n?r ?tesi operasyonunun ?neredeyse kesin? oldu?unu s?yledi. Kuveyt ziyareti s?ras?nda a??klamalarda bulunan Talabani, T?rkiye?nin d?zenleyece?i herhangi bir operasyonun s?n?rl? olaca??n? ve bu operasyonun, Ankara?n?n ne Irak ne de K?rtlerle ili?kilerini etkileyece?ini savundu. Talabani, ?stanbul?da Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s? ?er?evesinde yap?lan T?rkiye-Irak g?r??melerinde, s?n?r ?tesi operasyonun sadece PKK?nin bulundu?u b?lgeleri kapsayaca?? ve K?rt ?zerk y?netiminin denetimindeki b?lgelere yay?lmayaca?? mesaj? verildi?ini de hat?rlatt?.
?ABD ilk kez irade g?sterdi?
ABD D??i?leri Bakan? Yard?mc?s? Matthew Bryza ise, ??lk kez ABD yetkililerinde PKK ile m?cadele konusunda bu derece b?y?k bir irade var? dedi.
Bryza, ABD Ba?kan? Bush ile Ba?bakan Erdo?an g?r??mesini de?erlendirdi. ?Bu derece gergin bir ortamda T?rk m?ttefiklerimizin ?fkelenmeye hakk? var? diyen Bryza, ???nk? ABD olarak PKK ile m?cadele konusunda y?k?ml?l?klerimizi yerine getirmedik? diye konu?tu. ABD Ba?kan? Bush?un ?PKK ortak d??man?m?zd?r? s?zlerinin ?ok ?nemli oldu?una dikkat ?eken ABD?li yetkili, ?ABD daha ?nce bunu hi? dile getirmemi?ti. PKK hi?bir ABD?liye sald?rmad?, onlar? d??man ilan ederek kendimizi riske atm?? oluyoruz, ama T?rkiye?ye ?ok ?nem verdi?imiz i?in bu ter?r olaylar?n? durdurmak istiyoruz? ifadesini kulland?. T?rkiye?ye, PKK ile m?cadele etmek i?in ihtiya? duydu?u istihbarat?n verilece?inin alt?n? ?izen Bryza, ?Operasyon yapmak i?in, harekete ge?mek i?in bilgiye ihtiyac?n?z var ve ABD bunu sa?layacak. Bilgi aktarma mekanizmas?n? uygulamaya koyuyoruz? dedi.
Irak Protokol? kabul edildi
?te yandan ?Irak?a Kom?u Devletlerle Irak Aras?nda Ter?rizm, S?n?rdan Yasa D??? S?zmalar ve ?rg?tl? Su?larla M?cadele Konusunda G?venlik ??birli?ine ?li?kin Protokol? TBMM D??i?leri Komisyonu?nda g?r???lerek kabul edildi. TBMM D??i?leri Komisyonu Ba?kan? Murat Mercan, protokol?n ?ter?rle m?cadelede? T?rkiye?nin elini g??lendirece?ini ileri s?rd?. Mercan, protokol?n Irak meclisinde kabul edilmesiyle daha da ?nemli hale gelece?ini s?yledi.
?rd?n, ?ran, Bahreyn, T?rkiye, Suudi Arabistan, Suriye, Kuveyt ve M?s?r taraf?ndan da imzalanan protokol h?k?mlerine g?re Irak ve kom?u ?lkeler, topraklar?n?n ter?r su?lar?n?n planlanmas?nda, tertiplenmesinde, i?lenmesinde kullan?lmas?n?, bu t?r su?lar?n i?lenmesinin tahrik edilmesini, te?vik edilmesini ve bu su?lara giri?ilmesini ?nlemek amac?yla gerekli t?m tedbirleri almaya ?al??acak. Buna, ?ter?rist unsurlar?n? s?zmas?, s???nma, bar?nma, ikamet imkan? bulunmas?, bu unsurlar?n ?lkeye al?nmas?, kalma imkan? sa?lanmas?, eleman temini, e?itim, silahland?rma, finanse etme ve bu unsurlar?n propaganda faaliyetlerine kolayl?k sa?lanmas?n?n ?nlenmesi de dahil edilecek. Protokol, 18 Eyl?l 2006 tarihinde Suudi Arabistan??n Cidde kentinde yap?lan toplant?da imzalanm??t?. (HABER MERKEZ?)
Irak ordusu T?rkiye s?n?r?nda iddias?

?te yandan D?HA, Irak ordusuna ba?l? 3 b?l?kl?k askeri g?c?n T?rkiye s?n?r?na kayd?r?ld???n? ileri s?rd?. Habere g?re, T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyonuna kar?? pe?merge g??lerinin s?n?ra kayd?r?lmas?n?n ard?ndan ?nceki gece Irak merkezi y?netimi ordu g??lerinden olu?an 3 b?l?k askeri g??, Zaxo?ya sevk edildi. 300 askerden olu?tu?u belirtilen birliklerin, ?zel e?itimli birliklerden olu?tu?u belirtiliyor. Askerlerin, Zaxo?ya ba?l? baz? karakollara yerle?tirildi?i bildirildi.
www.evrensel.net