NOT

 • ?Bat?dan gelen memurlar, h?kimler i?in ciddiyetini anlam?yor.


  ?Bat?dan gelen memurlar, h?kimler i?in ciddiyetini anlam?yor. ?ok koordineli ve iyi ?al??t?k, bakt?m sonradan i?ler sakinle?ince i?i basite almaya ?al??t?lar... Onun ?zerine hizaya gelsin diye iki yere bomba att?rd?m. Anlad?lar ki, ?ok dikkatli olmal?lar.?
  Yeni Akt?el dergisine verdi?i r?portajda b?yle s?yl?yordu, emekli Korgeneral Altay Tokat. Hakkari?deki g?rev y?llar?n? anlat?rken, ?i?in ciddiyetini anlamayan? memur ve hakimleri nas?l ?hizaya? getirdiklerini itiraf ediyordu.
  Ne oldu peki?
  Bu s?zler ?zerine a??lan davada, ?Korgeneralli?e kadar y?kselen bir ki?inin bunu yapmas? d???n?lemez? dedi savc? ve mahkemece beraat ettirildi emekli Korgeneral! Demek ki neymi?? General Tokat??n bomba patlatt?rarak memurlar? soktu?u ?hiza?, tam da onu beraat ettiren mahkemenin bulundu?u hizaym??! ?Adalet? de ayn? hizada i?liyormu? yani.
  O ?hiza?, bilmem ka? y?ll?k militarist merkezli stat?konun k?rm?z? ?izgilerince sabitlenmi?tir. Devletin siyaseti, devletin yarg?s?, devletin yasamas? da i?te bu hizaya g?re kategorilendirmi?tir vatanda??. ?ok basit, pratik ve gayet de ?kullan?l??l?? bir y?ntemdir bu: K?rm?z? ?izgili ?hiza?n?n ?tesindekiler ve berisindekiler!
  Emekli Tokat, ?Korgeneralli?e kadar y?kselen bir ki?i? oldu?u i?in berisindedir ?izginin. T?pk? bug?nlerde K?rt sorununa ili?kin yapt?klar? ?hatalar?? itiraf eden emekli generaller gibi... Oysa bug?n ?hata? denilip ge?ilenler, binlerce, onbinlerce cana, b?y?k toplumsal y?k?mlara yol a?m??, ?ok boyutlu a??r su?lar asl?nda.
  ?rne?in Kenan Evren, ???kence sadece Diyarbak?r hapishanesinde yoktu ki, b?t?n karakollarda yap?l?yordu? diyor ve ekliyor: ?K?rt?eyi yasaklamam?z yanl?? olmu?tur?! Bu kadar basit i?te! Baz?lar? bu itiraf? ?Evren?in bile art?k demokratla?t???na? yorup ge?ebiliyor. Oysa Evren?in s?zleri, bir devlet su?unun itiraf?d?r asl?nda. Ve ?milli g?venlik? diye yutturulan ?devletin g?venli?i?, i?lenen bu nitelikte su?larla (bug?n de) sa?lanmaya ?al???lmaktad?r.
  Ama ?su?? denilen de g?receli i?te; i?leyenin o me?hur ?hizan?n? ?tesinde mi berisinde mi oldu?una g?re de?i?ebiliyor! ?imdi bu s?zleri i?in Evren?e dava a??lsa, ??ylesi bir karar hi? de ?a??rt?c? olmazd? herhalde: ?Orgeneralli?e kadar y?kselmi? ve hatta darbe yaparak Anayasay? de?i?tirmi? bir Pa?a?n?n, kendi ikrar etse bile, bunlar? yapt??? d???n?lemez.?! Zira ?hizadaki hukuk?, maddi-somut dayanaklara g?re de?il de ?derin? dayanaklara g?re uygulan?yor bu ?lkede. Herkes de biliyor ki; Evren, bir cunta lideri olarak, k?rm?z? ?izgili hizan?n berisindedir ve bundan daha ikna edici bir ?derin? dayanak bulunabilir mi, onun ?su?suzlu?una? h?kmetmek i?in!
  ***
  Bir de ?hizaya gelmeyenler? yani ??izginin ?tesinde? kalanlar var. Onlar?n bu hizaya gelmez varl?klar? zaten su?tur! S?n?r ?tesi ya da s?n?r i?i farketmez; her t?rl? cezaland?rmay? zaten haketmi?lerdir!
  Hakk?nda kapat?lma davas? a??lan DTP?nin durumu gibi...
  Bir s?redir resmi-sivil ku?atmaya al?nm??t?. Lin?lere, silahl? sald?r?lara (medya bunlara ?silahl? protestocu? diyor!) maruz kal?yordu. ?Bunlar tutuklanmal?d?r? diyen muhalefetinden ?da?a gitsinler? diyen h?k?metine, ?o partinin ad?n? a?z?ma almak istemiyorum? diyen Genelkurmay Ba?kan??ndan ?yok bunlar PKK?den kopam?yorlar, demokrat olmayacaklar,? diye ha bire ak?l vermeye ?al??an sinsi liberallere, sahte foto?raf?? medya madrabazlar?na kadar... hepsinin g?z? ayd?n! Art?k hi? biri, DTP kapat?l?rsa ya?anacak olanlardan sonra, ?benim bu olanlardan sorumlulu?um yok? diyemez. Hepsi sorumludur. Hepsi de bu g?z? kara militarist gidi?ata kan ta??m??, ortak olmu?lard?r.
  ?imdi ?zellikle h?k?met, bu kapatma davas?ndan ?ikayet?i g?r?nmektedir. Hem, ?ya ter?r ?rg?t? diyecek ya da da?a ??kacaks?n? diyerek, sorumsuz bir k??k?rtman?n bizzat i?inde ol, tehdit et; hem de parti kapatmaya kar?? oldu?unu s?yle. AKP?nin ve ?o?u liberalin yapt??? bu; hem nal?na hem m?h?na... S?k??t?rarak siyaseten tasfiye etmek i?in en militarist ?slupla ?ullan, sonra da ?kapat?lmas?na kar??y?z? diyerek demokrasicilikten de geri durma! Kapat?lmas?n ama s?rekli ?rehin? veya ?tutsak? muamelesi g?rmeye raz? olsun; AKP?nin istedi?i bu herhalde!
  Kapat?lma davas? yeni a??ld? ama asl?nda haftalard?r b?yle bir dava i?in malzemeler, gerek?eler ?retiliyor, ekranlarda, gazetelerde tart???l?yordu. DTP, giderek ?ahinle?mi? de, radikalle?mi? de, adeta kendisi kapat?lmak isteniyormu?! DTP y?netiminin de?i?mesi de ?l?ml?lar?n tasfiyesiymi?! (O ?imdi s?zde ?tasfiyelerinden? ?z?nt? duyduklar? ??l?ml?? dediklerine etmedik laf da b?rakmam??lard? bu utanmazlar!) Zaten PKK?nin amac? da DTP?nin kapat?lmas?n? sa?lamakm??! ?bretlik yakla??mlar, mezbelelik mant?klar... Ve b?t?n bu z?rvalara inanmam?z isteniyor. Hani utanmasalar ?Da?l?ca bask?n?n? da DTP yapt?? diyecekler!
  Peki hangi ?b?l?c?? kampanyan?n i?indeymi? DTP? Devleti bu kadar z?vanadan ??kartacak hangi ??ahinli?i? yapm???
  Ortada b?yle bir ?ey yok. Meclis?e girdikten sonra nelerle u?ra??ld??? ortada. Kendisine dayat?lan ?PKK?ye ter?rist demelisin, bize benzemelisin, vb...? t?r?nden devlet ezberlerini reddetmekten ve bar???? ??z?m i?in siyaset ?nermekten ve bir de PKK?nin elindeki 8 esir askerin sa? kurtulmas?na katk? sunmaktan ba?ka ne ?su?? i?ledi DTP!
  Sorun da burada zaten; DTP?nin yapt?klar? de?il, yapmad?klar?nda yani. PKK?ye ?ter?r ?rg?t?? dememesinde... Di?er partilerin teslim oldu?u militarist ?izgiye teslim olmay???nda... Halklar?n bo?azla?mas?n? k??k?rtmamas?nda... K?rt sorununu bir ?ter?r ve asayi? sorunu? olarak g?rmemesinde... ??z?m?n ABD kap?lar?nda de?il de ?i?erde? aranmas? gerekti?inde ve K?rtlerin hakl? taleplerini dillendirmekte ?srar etmesinde... Varsa ortada ?su??, bunlard?r. Bunlar ise ?hizaya gelmemek? b?y?k su?unun tezah?rleridir i?te...
  As?l neden, asla ?DTP?nin ?ahinle?mesi? falan de?ildir. Bu ?ok a??k. Sorun, tezkereyle yeniden tahkim edilen k?rm?z? ?izgili sava? siyasetinin, K?rt sorununa ili?kin olarak, ortal?kta demokratik, bar????, diyalo?cu herhangi bir adresin kalmamas? istemidir. Tam bir ?m?nt?ka temizli?i? harekat? kapsam?ndad?r, DTP?ye y?nelimleri. AKP de dahil, meclisteki b?t?n partilerin bu sava? siyasetine teslim oldu?u b?ylesi bir ortamda, DTP?nin kapat?lmak istenmesi, K?rt sorununda bar???? ??z?m olanaklar?n?n daha bir ?telenmesi anlam?na gelen g?z? kara sava? siyasetinin gere?idir.
  Buna ?ak?l yitimi? diyenler var. Do?ru de?ildir.
  Sava? siyasetinin ve as?l ad?n? koymak gerekirse, fa?izmin akl?d?r bu.
  Fa?izmin akl? b?yle ?al???yor!
  Vedat ?lbeyo?lu
  www.evrensel.net