Sa?l?k i??isinin ?fkesi soka?a ta?t?

T?rkiye?nin bir?ok ilinden Ankara?ya gelerek, ta?eron ?al??t?rma bi?imine hay?r diyen sa?l?k i??ileri, seslerini Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde duyurdular.


T?rkiye?nin bir?ok ilinden Ankara?ya gelerek, ta?eron ?al??t?rma bi?imine hay?r diyen sa?l?k i??ileri, seslerini Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde duyurdular.
Dev Sa?l?k-???in d?zenledi?i merkezi eylem, Kurtulu? Park??na sa?l?k i??ilerinin akmas?yla ba?lad?. Adana, Mersin, Diyarbak?r, Antalya, Bursa, ?zmit ve ?stanbul?dan Ankara?daki i??i arkada?lar?yla bulu?an y?zlerce Dev Sa?l?k-?? ?yesi, Kurtulu? Park??nda halaylar ?ekerek kayna?t?lar. ?G?venceli i? g?venceli gelecek? ?nl?kleri, ?G?vencesiz ?al??maya, ta?eronla?t?rmaya hay?r? d?vizleri ta??yan sa?l?k i??ileri, ??leye do?ru pankartlar? arkas?nda y?r?y??e ba?lad?lar. Ziya G?kalp Bulvar??nda y?r?yen i??ilere, D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, Emekli Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, TTB T?p ??renci Kolu ?yeleri ve doktorlar e?lik etti.
?Bir ay sonra Meclis kap?s?nday?z?
?Sermaye defol hastaneler bizimdir?, ?Hastaneler halk?nd?r sat?lamaz?, ?Sava?a de?il, sa?l??a b?t?e? sloganlar?yla y?r?yen sa?l?k i??ileri, Sa?l?k Bakanl????n?n ?n?nden ge?erek Abdi ?pek?i Park??na vard?lar. Burada bir a??klama yapan Dev Sa?l?k-?? Genel Ba?kan? Arzu ?erkezo?lu, sermayenin d?nyada ve T?rkiye?de h?zl? bir i??ile?tirme operasyonu yapt???n?, sa?l?k??lar?n, ??retmenlerin, doktorlar?n g?vencesiz ?al??ma ko?ullar?na mahkum edildi?ini bildirdi. S?recin ?rg?ts?z, b?l?nmeye ?al???lan sa?l?k i??ilerini de yak?ndan ilgilendirdi?ini kaydeden ?erkezo?lu, ?haklar?m?z? elimizden almaya ?al??anlara kar?? burada sesimizi duyuruyoruz? dedi. T?rkiye?de hastanelerde 50 bine yak?n ta?eron i??inin ?al??t???n? aktaran ?erkezo?lu, ihaleyle, g?vencesiz bir bi?imde ?al??t?r?lman?n do?ru olmad???n? ifade etti. Yasalar?n ihaleyle ?al??maya g?z yumdu?unu, ancak haklar?n yasalardan ?nce geldi?ini dile getiren ?erkezo?lu, ?m?cadelemizle yasalar? yeniden yazmak boynumuzun borcudur? dedi. 1 ay sonra ta?eron ?al??t?rmaya kar?? toplad?klar? imzalar? TBMM?ye g?t?receklerini ekleyen ?erkezo?lu, hastanelerde mal gibi al?n?p sat?lma d?nemini sona erdireceklerini dile getirdi.
Ta?eron mikrobuna kar?? ila?
SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n ise, hastanelerde ?al??an t?m sa?l?k emek?ilerinin ortak m?cadelesiyle ta?eron ?al??t?rmaya kar?? duracaklar?n? bildirdi. ?? g?venceli, kadrolu, tek stat?l? ?al??mak istediklerine i?aret eden Ayd?n, 90?l? y?llarda sa?l?k emek?ilerine sendika kurman?n yasak edilmesine ra?men ?rg?tlendiklerini aktard?. TTB Merkez Konsey ?yesi Mustafa Vatansever de, ta?eron ?al??man?n mikrobik bir durum oldu?unu, ancak sa?l?k i??ilerinin mikroba kar?? Ankara?ya ila? gibi geldiklerini belirtti.
D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi de, ta?eron sa?l?k i??ilerine bug?ne kadar sar? sendikalar?n elini uzatmad???n?, bu y?zden ta?eron ?al??t?rman?n sorumlusunun, i??iye el uzatmayan sendikalar oldu?unu dile getirdi. Sosyal G?venlik Yasas??n?n ?n?m?zdeki d?nem tekrar Meclis g?ndemine gelece?ini aktaran ?elebi, sa?l?k i??ilerinden illerinde yasay? kar?? t?m halk kesimlerini ?rg?tlemesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net