Temizlik i??ileri s?p?rmedi

?ankaya?da temizlik i??ileri d?n sokaklar? s?p?rmedi. ?ankaya Belediyesi Temizlik birimine ba?l? kadrolu i??iler, d?n sabah i?yerlerine gittiklerinde ?cretsiz ?al??t?r?lma teklifi ile kar?? kar??ya kald?lar.


?ankaya?da temizlik i??ileri d?n sokaklar? s?p?rmedi. ?ankaya Belediyesi Temizlik birimine ba?l? kadrolu i??iler, d?n sabah i?yerlerine gittiklerinde ?cretsiz ?al??t?r?lma teklifi ile kar?? kar??ya kald?lar. Bunun ?zerine, Genel ?? ?ankaya G?lba?? ?ubesinde toplanan i??iler, ?hafta sonu bize mesai ?cretlerimizi veremeyece?ini s?yleyenler, ayn? i?i ta?eron firmalara yapt?rarak belediye kaynaklar?n? firmalara aktar?yorlar? diyerek duruma tepki g?sterdiler.
Genel ?? ?ankaya G?lba?? ?ube Ba?kan? ?etin ?al??kan, K?z?lay??n pislik i?inde bulundu?unu, bunun sorumlusunun ?ankaya Belediye Ba?kan? Muzaffer Ery?lmaz oldu?unu s?yledi. Ery?lmaz??n, ?ankaya belediyesinin kaynaklar?n? ta?eron ve m?teahhit firmalara satmaya ?al??t???n? aktaran ?al??kan, ?al??anlar ve ?ankaya halk? ad?na kaynaklar?n d??ar?ya aktar?lmas?na dur diyeceklerini s?yledi. ?al??kan, Ery?lmaz??n ?marabay? da satar?m, arabay? da? anlay???yla hareket etti?ini, Genel-???in T?S yapma yetkisi olmas?na ra?men keyfi uygulamalarda bulundu?unu bildirdi. D?n sabah saat 06.00?da, temizlik i??ilerine ?cretsiz olarak hafta sonu ?al??man?n dayat?ld???n? ifade eden ?al??kan, i??ilerin i?e gittiklerinin sendika avukatlar?nca belgelendi?ini s?yledi. T?m Bel-Sen 2 No?lu ?ube Ba?kan? Sat? Burunucu ?al? da, ?ankaya belediyesi i??ilerinin her t?rl? m?cadelesinin yan?nda olduklar?n? s?yledi. Memurlara y?nelik sald?r?lar?n da artt???n? bildiren ?al?, i??i ve memurlar?n ortak tutum almas?n?n ?nemli oldu?unu vurgulad?. ?al?, ?bundan sonra tek bir sendika gibi hareket edece?iz. Art?k i??iler de, memurlar da m?cadelelerinde yaln?z de?iller? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net