Su bask?nlar? s?r?yor

Yurt genelinde s?ren ya???lar hayat? olumsuz etkiliyor. Hava s?cakl?klar?n?n da d??mesine neden olan ya???lar nedeniyle dereler ta?t?, otoyollar sular alt?nda kald?.


Yurt genelinde s?ren ya???lar hayat? olumsuz etkiliyor. Hava s?cakl?klar?n?n da d??mesine neden olan ya???lar nedeniyle dereler ta?t?, otoyollar sular alt?nda kald?. Binlerce d?n?m ekili alan?n da sular alt?nda kalmas?na neden olan ya???lar, a?a?lardaki zeytinlerin de d??mesine neden oldu. ?r?nleri zarar g?ren zeytin ?reticileri zararlar?n?n tazmin edilmesini istedi.
?orlu?da, ?nceki g?n ya???lar?n il?enin ?ukurda kalan b?lgelerindeki baz? evlerde ve i? yerlerinde su bask?n? meydana geldi. Malkara il?esinde de d?n Ball?k?y?de ya?anan sel nedeniyle kapanan b?t?n yollar a??lmaya ?al???rken, su basan evlerde su tahliye i?leminin ise g?n boyu s?rd?. Ke?an-Gelibolu kara yolunun 10. kilometresinde bulunan bir k?pr?de ise ??kme meydana gelmesi ?zerine yolun uzun s?re tek ?eridinde ula??m sa?land?. Tekirda??da ise, sa?anak ya????n 19 Kas?m Pazartesi g?n?ne kadar devam edece?i bildirildi.
Hayrabolu Deresi?nin ta?mas? sonucu, Hayrabolu Ovas??nda y?zlerce dekar ekili tar?m arazisi sular alt?nda kald?. Dere kenar?nda bulunan C.P. Yem Fabrikas?, 3 b??k?, yo?urt imalathanesi desular i?inde kald?.
Zeytin ?reticileri endi?eli
?ark?y il?esinde iki g?nd?r devam eden ?iddetli ya??? ya?am? olumsuz etkiliyor. ?ark?y Ziraat Odas? Ba?kan? ?mer D?zgen, zeytin ?reticilerinin b?y?k zarara u?rad???n? ifade ederek, havalar?n normale d?nmesiyle hasar tespit ?al??malar? yap?laca??n? s?yledi. Zeytin tanelerinin ?o?unun yere d?k?ld???n?, b?ylece kalitesinin d??t???n? bildiren D?zgen, ?Bu t?r zeytinlerden, ancak ya?l?k olarak faydalan?lacak. Bu da zeytincinin binlerce YTL zarar? demek? diye konu?tu. Bu arada, ?iddetli ya??? nedeniyle ?ark?y Camikebir Mahallesi?ndeki baz? evleri su bast?.
Silivri?de de hayat? olumsuz etkileyen ya???lar nedeniyle su bask?n? ya?anan 300?e yak?n ev ve i? yerindeki su tahliye i?lemi s?r?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net