?zmir?de vahim karma?a

Aile Hekimli?i uygulamas?nda pilot il se?ilen ?zmir?de Sa?l?k Bakanl????n?n ?n g?rd??? gibi ?g?ll?k g?listanl?k? bir sa?l?k sistemi yarat?lamad?.


Aile Hekimli?i uygulamas?nda pilot il se?ilen ?zmir?de Sa?l?k Bakanl????n?n ?n g?rd??? gibi ?g?ll?k g?listanl?k? bir sa?l?k sistemi yarat?lamad?. Hekimler ka? ay ge?mesine kar??n ev ziyaretlerini bile tamamlayamazken sa?l?k emek?ilerinin i?i kay?t tutman?n ?tesine ge?miyor. Hatta baz? semtlerde ay?tlar?n gen?ler ve emekli hem?ireler taraf?ndan tutuluyor.
?zmir Tabip Odas??nda d?n d?zenlenen bas?n toplant?s?nda ?zmir?de 14 May?s?ta ba?lat?lan Aile Hekimli?i pilot uygulamas?n?n ge?en alt? ayl?k s?reci de?erlendirdi. De?erlendirme de ortaya ?arp?c? sonu?lar ??kt?. ?zmir Tabip Odas? Ba?kan? Suat Kaptaner, aile hekimli?inin 6 ayl?k uygulama sonu?lar? ile ilgili yetkililerden herhangi bir a??klama yap?lmad???n? dile getirerek ?Sonu?lar a??kland???nda aile hekimli?i uygulamas?n?n makyaj? d?k?lecektir? diye konu?tu. Aile hekimli?i uygulamas? ile ilgili denetimlerin ba?layaca??na dikkat ?eken Kaptaner, denetimlere tabip odas? temsilcilerinin de kat?lmas? gerekti?ine vurgu yapt?.
Evraklar? ba?kalar? dolduruyor
Aile hekimli?i ile ilgili olarak sekiz ay i?erisinde ev ziyaretlerinin tamamlanmas? gerekti?ini ancak hekimlerin hala ev ev dola?t???n? s?yleyen Kaptaner, ?Meslekta?lar?m?z hala yanl?? adres ve hasta kay?tlar?n? d?zeltmekle u?ra?maktad?rlar? diye konu?tu. Ev ziyaretlerinde de yasalara uygun olmayan yakla??mlar?n s?z konusu oldu?una i?aret eden Kaptaner, ev ziyaretleri i?in yasalara ayk?r? olarak emekli hem?ireler, baz? semtlerde ise gen?ler ve ?ocuklar?n g?ndelik ?cret verilerek ev ziyaretlerine g?nderildi?ini ve resmi evraklar?n doldurtuldu?u duyumlar?n? ald?klar?n? s?yledi. Kaptaner, ?E?er bu duyumlar ger?ekse ?ok vahim durumlarla kar?? kar??yay?z. Bu konuyu ara?t?rarak a??kl??a kavu?turmak ?l Sa?l?k M?d?rl????n?n g?revidir? ?eklinde konu?tu.
Ekip hizmeti yok rekabet var
Binlerce okul a??s?n? Toplum Sa?l??? Merkezleri hekimleri yaparken, d?rt kat fazla ?cret alan aile hekimlerinin bir k?sm?n?n yurtta?lardan imzal? dilek?e toplayarak hasta say?s?n? artt?rmak pe?inde oldu?unu belirten Kaptaner, ?Bebek takibini, gebe katibini, ev ziyaretlerini bir kenara b?rakm?? durumdalar? dedi. Kamu binalar?nda ??cretsiz izinli? say?lan aile hekimlerinin denetiminin yasal temelinin bulunmad???n? ifade eden Kaptaner, ?Birinci Basamakta Kamu Sa?l?k Hizmetinin b?t?nl??? bozulmu? durumda. Ekip hizmeti yok, rekabet var? diye konu?tu. ?Genel Sa?l?k Sigortas? yasas? ??k?p, primini yat?ramayan?n sa?l?k hizmeti durdurulunca, yatan hastan?n bile her t?rl? masraf?ndan katk? pay? al?nd?k?a yurtta?lar?m?z?n ?s?zde? Aile Hekimli?i ve Sa?l?kta D?n???m Program??n?n makyajs?z haliyle kar??la?t?k?a gerekli cevab? vereceklerine inan?yoruz? diye konu?tu.
Aile Hekimli?i s?zle?melerini imzalamayan ve Toplum Sa?l??? Merkezleri?nde g?revlendirilen hekimlerin yolluklar?n?n verilmedi?ini ve angaryaya mahkum edildiklerini s?yleyen Kaptaner, Maliye Bakan??n?n ge?ici g?rev yolluklar?n? ?demek i?in ?denek olmad???n? s?yledi?ini aktard?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net