Tarihi yar?mada tart???ld?

TMMOB Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?k Kent ?ubesi taraf?ndan d?zenlenen Tarihi Yar?mada Sempozyumu sona erdi.


TMMOB Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?k Kent ?ubesi taraf?ndan d?zenlenen Tarihi Yar?mada Sempozyumu sona erdi.
?T? Mimarl?k Fak?ltesi Ta?k??la Yerle?kesin? de ger?ekle?tirilen sempozyuma ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi Tarihi ?evreyi Koruma M?d?r? Cem Eri?, ?stanbul Planlama Mali M?d?r? Muzaffer ?ahin yan? s?ra bir?ok ??retim ?yesi mimar ve ?ehir planlamac?s? kat?ld?.
?lk oturumda s?z alan ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi Mali M?d?r? Muzaffer ?ahin Belediyenin tarihi yar?mada ile ilgili yapt??? ?al??malara ili?kin sunum yapt?. ?al??ma alanlar?n? 10 b?lgeye ayr?ld???na de?inen ?ahin konular?nda uzman ki?ilerle ?al???ld???n? detayl? tespitler yap?ld???n? dile getirdi. 60?a yak?n kurum ve kurulu?tan g?r?? al?nd???n? ifade eden ?ahin ne t?r ?al??malar istendi?ini beklentilerin neler oldu?unu ??renmeyi ama?lad?klar?n? anlatt?. Tarihi yar?madada sivil tarihi eserlerin yok oldu?una de?inen ?ahin, tarihi eser de?eri ta??yan fakat g?n?m?ze kadar tescillenmemi? olan eserlere fi?ler haz?rland???n? ifade etti. ?Tarihi Yar?maday? yar?mada yapan s?riyetleridir ve tarihi yap?s?d?r? diyen ?ahin ?al??malar?n amac?n?n ge?mi? ve gelecek aras?nda g??l? bir ba? olu?turmak toplumda aidiyet d???ncesini uyand?rmak oldu?unu ifade etti.
Sadece fiziksel yap? de?i?tiriliyor
?Kentsel D?n???m, Kentsel Yenileme Kavramlar?? ?zerine konu?an ?clal Din?er, g?n?m?zde kavramlar?n anla??lmad???n? sadece fiziksel yap?n?n de?i?tirilmek istendi?ini s?yledi. Fiziki m?dahalenin yap?ld??? b?lgede soylula?t?rman?n yap?ld???n? s?yleyen Din?er, Sulukule projesini ?rnek g?sterdi. Kentsel d?n???mde fiziki,ekonomi,sosyal yap?n?n korunmas? gerekti?ine de?indi. Sulukule?de sivil bir hareketin olu?tu?una de?inen Din?er, sorunun hem Sulukule?deki surlar? hem de oradaki insanlar? ya?ad?klar? yerde korumak oldu?unu anlatt?.
?stanbul?un sadece sur i?in de?il d?nya i?in evrensel bir alan oldu?una de?inen Prof. Dr. ?smet Okyay UNECO?nun yap?lan i?lerin yetersizli?i ve kapsam? a??s?ndan 14 maddelik ilerleme raporu haz?rlad???n? anlatt?.
Okyay rapordaki maddeler ger?ekle?tirilmezse 2008?de ?stanbul?un risk alt?nda olan d?nya k?lt?r miras? olarak de?erlendirilece?ini bunun da T?rkiye i?in prestij kayb? oldu?una de?indi. Oturum kat?l?mc?lar?n ?stanbul?un de?i?ik yerlerindeki ?al??malar?n? ve g?zlemlerini anlatmas? ile son buldu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net