Beynin i?in bunlar? unutma!

Pek ?ok ara?t?rma, zihinsel ve bedensel egzersizler ile belle?in sa?l?kl? i?lemesi ve ya?la daha az gerileme olmas? aras?nda bir ili?ki olabilece?ine i?aret ediyor


Pek ?ok ara?t?rma, zihinsel ve bedensel egzersizler ile belle?in sa?l?kl? i?lemesi ve ya?la daha az gerileme olmas? aras?nda bir ili?ki olabilece?ine i?aret ediyor.
Unutmay?n: Bug?n T?rkiye?de 70 ya? ?zerinde Alzheimer g?r?lme oran? y?zde 11. Bu da n?fusa oranland???nda 300 bin ki?i anlam?na geliyor. Demans hastalar?n?n say?s? ise 570 binler civar?nda hesaplan?yor. Sonu?, beyne yard?mc? olabilmek i?in ola?an?st? bir ?aba.
Pek ?ok ara?t?rma, zihinsel ve bedensel egzersizler ile belle?in sa?l?kl? i?lemesi ve ya?la daha az gerileme olmas? aras?nda bir ili?ki olabilece?ine i?aret ediyor. Bellekleri daha sa?lam ki?iler belki de sadece daha aktif insanlard?r, baz? uzmanlar ise ki?ilerin, zihinsel kaderini kontrol edebilece?ini destekleyen kan?tlar?n varla yok aras? oldu?unu s?yl?yor.
Ara?t?rmalar, s?k?nt? ve kayg?n?n beyni k?t? etkiledi?i g?r???n? destekliyor. Ge?ti?imiz g?nlerde yay?mlanan bir raporda, kronik stresle, Alzheimer hastal???n?n ?nc?s? olabilecek hafif bili?sel bozukluk aras?nda ili?ki kuruluyor.
Uzmanlar, bulmaca ??z?n diyor -normal d???nme aral???n?zdan ??kman?z? sa?layan hi?bir ?eyin zarar? olmaz. Bulmacalardan nefret edenler i?in okuma-yazma ve matematik de di?er se?enekler.
Harvard ?niversitesi?nden n?rofizyoloji uzman? Robert Stickgold, ???renme ?ncesince ve sonras?nda iyi uyuyamamak, yeni an?lar? kodlamay? zorla?t?r?r,? diyor. Veriler, iyi bir gece uykusunun ders sonras? motor belle?i y?zde 30?a kadar iyile?tirdi?ini d???nd?r?yor. Olas?l?kla beyniniz de sa?l?kl? beslenme (antioksidan a??s?ndan zengin yiyecekler beyin h?crelerini koruyarak haf?zaya yard?mc? olabilir), d?zenli egzersiz ve az da olsa alkol i?menin (yeni bir ara?t?rma, g?nde bir bardak i?menin demans? yava?latabilece?ini g?steriyor) yararlar?n? g?recektir. Listeler yap?n, notlar al?n, adlar? y?ksek sesle tekrarlay?n. Ve ba?kalar?ndan destek al?n. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net